ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Všetky články

Barchart Chart of the Day

|
05.10.2014 | Čítalo: 6974 | Diskusia: 0


TÚ SR uložil ST pokutu 1 mil. Sk za neprenesenie čísel

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
14.05.2007 | Čítalo: 1283611 | Diskusia: 38527

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) uložil spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) pokutu vo výške 1 mil. Sk z dôvodu neumožnenia ponechania si čísla pri zmene operátora. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia opravný prostriedok - rozklad. Rozhodnutie bolo doručené 2.5. 2007.


Až 339 podnikom hrozí od TÚ SR pokuta do 10 mil. Sk

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
11.05.2007 | Čítalo: 12255 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) verejne upozorňuje podniky, ktoré napriek písomnej výzve nezaslali úradu údaje potrebné na vydanie platobného výmeru za poskytovanie sietí a služieb, aby tak bezodkladne urobili. Podnikom, ktoré tak neurobia hrozí za porušenie zákona pokuta až do výšky 10 mil. Sk. TÚ SR voči 59 podnikom, ktoré si v minulom roku napriek písomnej výzve a výzve prostredníctvom masmédií nesplnili povinnosť, vedie správne konania, ukladá pokuty a v niektorých prípadoch ukladá zákaz poskytovať siete a služby.


Uložené povinnosti zlepšia podmienky na poskytovanie širokopásmového prístupu

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
05.04.2007 | Čítalo: 12677 | Diskusia: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Branislav Máčaj rozhodnutím o rozklade z 2.4. 2007 upravil rozhodnutie TÚ SR z 2.11. 2006, ktorým úrad určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu širokopásmového prístupu (veľkoobchodný trh č. 5) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Uložené povinnosti prispejú k zlepšeniu podmienok pre rozvoj konkurencie napr. pri poskytovaní vysokorýchlostného internetu prostredníctvom technológie ADSL, čo vyvolá tlak na ďalšie zvyšovanie kvality a znižovanie cien služieb. Rozhodnutie je konečné.


Povinnosti ST pri poskytovaní služby prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
05.04.2007 | Čítalo: 12582 | Diskusia: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Branislav Máčaj rozhodnutím o rozklade zo 4.4. 2007 potvrdil rozhodnutie TÚ SR, ktorým úrad určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu služby prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti (veľkoobchodný trh č. 3) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie je konečné.


Nová organizačná štruktúra TÚ SR umožní jeho efektívne riadenie

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
02.04.2007 | Čítalo: 12719 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) má od apríla 2007 novú organizačnú štruktúru, ktorá umožní jeho efektívne riadenie. Nová organizačná štruktúra redukuje počet odborov na úrade a znižuje počet riaditeľov podriadených predsedovi úradu na tretinu z pôvodného počtu. Odbor štátneho dohľadu je už len jeden, ktorý má krajské pracoviská v každom krajskom meste. Na krajských pracoviskách boli zrušené oddelenia a miesta vedúcich oddelení. Predseda úradu bude s riaditeľmi odborov spolupracovať na prípadnom dolaďovaní zmien.


TÚ SR v minulom roku vybavil 288 prípadov rušenia rozhlasu a televízie

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
26.03.2007 | Čítalo: 15234 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) v roku 2006 vybavil v rámci ochrany proti rušeniu 288 prípadov rušenia rozhlasového a televízneho príjmu. Z uvedeného počtu bolo 16 prípadov rušenia rozhlasového príjmu a 272 prípadov rušenia televízneho príjmu. TÚ SR riešil aj 56 hlásení rušenia rádiových sietí a 43 prípadov iného, napr. priemyselného rušenia. Najčastejšia príčina rušenia, resp. nekvalitného príjmu rozhlasového a televízneho vysielania je chyba prijímacieho zariadenia, ktorá bola zaznamenaná v až 102 prípadoch.


Telekomunikačné predpisy: EÚ žaluje 5 členských štátov pre nedostatky pri poskytovaní informácií o polohe volajúceho na tiesňové číslo 112

Info zo zahraničia | europa.eu
22.03.2007 | Čítalo: 15908 | Diskusia: 2

V novom kole konaní vo veci porušenia telekomunikačných predpisov EÚ sa Európska komisia rozhodla žalovať šesť členských štátov na Európskom súdnom dvore: Taliansko, Litvu, Holandsko, Portugalsko a Slovensko za nedostatky v súvislosti s európskym číslom tiesňového volania 112, a Estónsko za neuskutočnenie požadovanej analýzy trhu podľa telekomunikačných predpisov EÚ. Komisia taktiež otvorila nový prípad za porušenie predpisov proti Cypru o prednostných právach prechodu pre mobilné trhy. Komisia by taktiež mohla uzavrieť štyri prípady prebiehajúce v tomto kole.


O2 hrozí pokuta za porušenie zákona

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
21.03.2007 | Čítalo: 13351 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vedie správne konanie voči spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. (O2) z dôvodu, že nezverejnila včas tarifu (cenník). O2 hrozí za porušenie zákona pokuta až do výšky 3 mil. Sk. TÚ SR kontrolou zistil, že O2 zhromažďuje a eviduje osobné údaje všetkých účastníkov v súlade so zákonom. TÚ SR ďalej zistil, že O2 uviedla vlastnú mobilnú sieť GSM do prevádzky v lehote do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia, čím splnila svoj záväzok z výberového konania.


Predseda TÚ SR nevyhovel protestu prokurátora

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
21.03.2007 | Čítalo: 13043 | Diskusia: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Mgr. Branislav Máčaj konštatuje, že napadnutým rozhodnutím (povolenie pre Telefónica O2 Slovakia s.r.o.) zákon porušený nebol a že rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom. Predseda TÚ SR sa rovnako, ako predtým TÚ SR, Odbor správy frekvenčného spektra nestotožnil s právnym názorom prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava, že výberové konanie na tretieho mobilného operátora prebehlo nezákonne, a preto protestu prokurátora nevyhovel. TÚ SR v tomto momente považuje záležitosť výberového konania na pôde úradu za ukončenú.


ST hrozia sankcie za neprenesenie čísel

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
19.03.2007 | Čítalo: 10660 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vedie z dôvodu neumožnenia ponechania si čísla pri zmene operátora správne konanie voči spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST). Traja žiadatelia, fyzické a právnická osoba, z Trenčianskeho, Nitrianskeho a Bratislavského kraja sa obrátili s podnetom na TÚ SR z dôvodu neprenesenia čísla. Všetci traja žiadatelia chceli zmeniť operátora a ponechať si svoje doterajšie čísla. Nový operátor urobil kroky potrebné k preneseniu čísla, ale napriek tomu ST neumožnil prenesenie čísla. ST hrozí pokuta až do výšky 3 mil. Sk.


TÚ SR upozorňuje dovozcov a predajcov na chyby pri predaji telekomunikačných zariadení

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
12.03.2007 | Čítalo: 7452 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pri kontrolách dodržiavania podmienok uvádzania koncových telekomunikačných zariadení a rádiových zariadení na trh sa neustále stretáva s tým, že výrobcovia, dovozcovia, distribútori, dodávatelia a predajcovia týchto zariadení sa dopúšťajú opakujúcich sa chýb a porušujú tým zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a príslušné nariadenie vlády. Toto nie je len slovenský problém, s podobnými problémami sa stretávajú aj orgány ostatných členských štátov EÚ. TÚ SR sa snaží informovaním prispieť k tomu, aby spoločnosti, ktoré uvádzajú zariadenia na trh neporušovali zákon a nevystavovali sa tak hrozbe sankcií zo strany štátnych orgánov.


Predseda TÚ SR potvrdil povinnosti ST pri poskytovaní minimálneho súboru prenajatých okruhov

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
08.03.2007 | Čítalo: 7037 | Diskusia: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Mgr. Branislav Máčaj rozhodnutím o rozklade z 1.3. 2007 potvrdil rozhodnutie TÚ SR zo 16.10. 2006, ktorým úrad určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na maloobchodnom trhu služby poskytovania minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie predsedu je konečné.


TÚ SR uložil ST povinnosť znížiť ceny za prepojenie

Info z domova | Tlačová správa TÚ SR
27.02.2007 | Čítalo: 38427 | Diskusia: 1570

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 26.2. 2007 uložil spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významnému podniku, upraviť referenčnú ponuku na prepojenie tak, aby priemerné minútové ceny za zostavenie a ukončovanie volaní nepresiahli úradom vypočítané ceny. TÚ SR k cenám dospel metódou, ktorou overoval ceny vypočítané ST. V praxi to bude znamenať zníženie cien za prepojenie pevných sietí a vytvorí to predpoklady pre zníženie cien pre koncových užívateľov. TÚ SR ďalej stanovil ST predložiť úradu upravenú referenčnú ponuku do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok - rozklad.


Blokovanie uvoľnenia miestnych vedení bývalým monopolom vylučuje konkurenciu z internetovej televízie

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
25.01.2007 | Čítalo: 7523 | Diskusia: 1

[Stanovisko Asociácie telekomunikačných operátorov] Problematika uvoľnenia prístupu k miestnym (účastníckym) vedeniam, tzv. ULL rezonuje na Slovensku už pekných pár rokov (od roku 2002). Tento inštitút sa stal predmetom právnej úpravy (zákon o elektronických komunikáciách č.610/2003) i predmetom nariadenia EK a rady č. 2887/2000 zo dňa 18.decembra 2000 o uvoľnenom prístupe k účastníckemu vedeniu, ktoré na Slovensku platí odo dňa vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Problematika miestnych vedení sa stala v minulosti predmetom rozhodnutí Telekomunikačného úradu SR a konania Protimonopolného úradu SR ukončeného pokutou pre Slovak Telekom za zneužívanie dominantného postavenia v oblasti miestnych vedení, ktoré sú unikátnym zariadením vlastneným touto spoločnosťou.


Očakávané udalosti v roku 2007 z pohľadu Telekomunikačného úradu SR

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
19.12.2006 | Čítalo: 7376 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) očakáva v roku 2007 významné zmeny v oblasti elektronických komunikácií.


Stanovisko ATO k vyjadreniam odstupujúceho predsedu TÚ SR pre agentúry TASR a SITA dňa 11.12.2006

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
14.12.2006 | Čítalo: 7390 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov konštatuje, že Telekomunikačný úrad SR v uplynulom období nevytvoril podmienky pre rozvoj konkurenčného prostredia v oblasti telekomunikácií na Slovensku. Preto tvrdenie odstupujúceho predsedu TÚ SR, pána Milana Luknára, cit.: „Za pozitívum považujem podmienky, ktoré teraz majú pre svoj biznis alternatívni telekomunikační operátori“ koniec cit.: považujeme za nepravdivé a demagogické.


Tlačová správa Asociácie telekomunikačných operátorov

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
07.12.2006 | Čítalo: 7444 | Diskusia: 0

Ako každoročne aj v tomto roku sa konala výročná schôdza Asociácie telekomunikačných operátorov. Na jej rokovaní dňa 7.12.2006 bol ukončený proces zlučovania s Asociáciou poskytovateľov internetu/API. Tým sa problematika poskytovania internetových služieb stala agendou Asociácie telekomunikačných operátorov a to v rámci sekcie API, ktorej predsedom je doterajší predseda API, p.Peter Máčaj. Taktiež na rokovaní prebehla voľba vedenia a orgánov Asociácie telekomunikačných operátorov. Staronovým predsedom ATO sa stal Ing. Vladimír Ondrovič a podpredsedom Prof. Pavol Horváth, PhD. zo spoločnosti Sanet.


Predseda TÚ SR potvrdil povinnosti pre ST na trhoch medzinárodných volaní

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
05.12.2006 | Čítalo: 7886 | Diskusia: 1

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) rozhodnutiami z 28. novembra 2006 zamietol opravný prostriedok – rozklad spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) voči rozhodnutiam TÚ SR, ktorými úrad určil spoločnosť ST, ako významný podnik na maloobchodných trhoch verejnej telefónnej služby medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými, resp. bytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete (trh č. 6 a trh č. 4), a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutia predsedu sú konečné.


Review of the eCommunicatios regulatory framework

Info zo zahraničia | Tamara Vitteková
28.11.2006 | Čítalo: 7642 | Diskusia: 0

Dear Members, Active Observers, Observers and Experts, we would like to inform you that the responses to the public consultation on the Review of the eCommunicatios regulatory framework and the Revision of the Recommendation on relevant markets are now available on this Europa website (link).


Obchodovanie s frekvenciami

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
21.11.2006 | Čítalo: 7825 | Diskusia: 1

Zákon o elektronických komunikáciách umožní od 1.1. 2007 po súhlase Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) „obchodovanie s frekvenciami". Podmienky a postupy stanovil všeobecne záväzný právny predpis - Opatrenie, ktoré vydal TÚ SR. Opatrenie TÚ SR http://www.teleoff.gov.sk/sk/Opatrenia/o11.html nadobudne účinnosť 1.1. 2007. Návrh opatrenia prešiel pripomienkovým konaním a prerokovala ho stála pracovná skupina pri LRV.


TÚ SR dáva do pozornosti, prenositeľnosť telefónneho čísla aj v pevnej sieti

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
14.11.2006 | Čítalo: 7554 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dáva do pozornosti zákonnú povinnosť podnikov poskytujúcich verejnú telefónnu službu umožniť záujemcom, ponechať si svoje telefónne číslo pri prechode ku konkurencii. Záujemcovia o túto možnosť sa obrátia so žiadosťou na podnik, ku ktorému si chcú preniesť svoje telefónne číslo. Podmienky prenesenia čísla sú uvedené vo všeobecných podmienkach, ktoré je podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu a prenositeľnosť čísla povinný vydať a zverejniť. V prípade, že podnik odmietne prenesenie čísla, je nutné podať podnet na TÚ SR, ktorý začne okamžite konať. Podnet je možné podať aj elektronicky.


Stanovisko Asociácie telekomunikačných operátorov k vyhláseniam ETNO

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
13.11.2006 | Čítalo: 7484 | Diskusia: 0

V poslednom období boli medializované vyhlásenia združenia ETNO s požiadavkou obmedziť reguláciu telekomunikačných trhov z dôvodu, že takáto regulácia má údajne blokovať investície veľkých operátorov (t.j. bývalých monopolov) do nových sietí a služieb. Asociácia telekomunikačných operátorov, ako aj slovenskí členovia ECTA (Európskej asociácie pre konkurenčné telekomunikácie), považujú za svoju povinnosť zaujať stanovisko k týmto jednostranným a účelovým vyhláseniam.


Uložené povinnosti podporia súťaž pri poskytovaní vysokorýchlostného internetu

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
06.11.2006 | Čítalo: 7281 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 2.11. 2006 určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu širokopásmového prístupu (veľkoobchodný trh č. 5) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Uložené povinnosti vytvoria podmienky pre konkurenciu napr. pri poskytovaní vysokorýchlostného internetu prostredníctvom technológie ADSL. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok - rozklad.


TÚ SR uložil ST povinnosti pri poskytovaní minimálneho súboru prenajatých okruhov

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
18.10.2006 | Čítalo: 7229 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím zo 16.10. 2006 určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na maloobchodnom trhu služby poskytovania minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s (maloobchodný trh č. 7) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok - rozklad.


TÚ SR uložil ST povinnosti na trhu prenosu TV a R vysielania

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
02.10.2006 | Čítalo: 7196 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 29.9. 2006 určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom (veľkoobchodný trh č. 11) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok - rozklad.


3. mobilný operátor musí začať prevádzkovať vlastnú sieť GSM do 6 mesiacov

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
11.09.2006 | Čítalo: 7732 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej stránke http://www.teleoff.gov.sk/sk/Povolenia/gsm-umts.html právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia spoločnosti Telefónica O2 Slovakia s.r.o. (Telefónica O2). Povolenie obsahuje záväzky, ktoré na seba prevzal držiteľ povolenia v priebehu výberového konania. Telefónica O2 je povinná uviesť do prevádzky vlastnú mobilnú sieť GSM do 6 mesiacov a mobilnú sieť UMTS do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Rozhodnutie TÚ SR o udelení povolenia nadobudlo právoplatnosť 7.9. 2006.


TÚ SR zverejnil zoznam možností bezplatného prístupu na internet

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
15.08.2006 | Čítalo: 7857 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej internetovej stránke v časti „Informácie pre užívateľov“ http://www.teleoff.gov.sk/sk/Internet/Zdarma/index.html zoznam možností bezplatného prístupu na internet. Zoznam obsahuje hotspoty, infokiosky, počítače v materských centrách a na úradoch, prostredníctvom, ktorých je možné bezplatné vyhľadávanie informácií na internete. TÚ SR bude informácie uvedené na stránke naďalej dopĺňať.


Víťazom výberového konania na tretieho operátora je Telefónica 02 Slovakia

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
02.08.2006 | Čítalo: 7509 | Diskusia: 0

Dňa 2.8. 2006 deväťčlenná výberová komisia predložila Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR) poradie účastníkov výberového konania a správu o priebehu a výsledku výberového konania. Víťazom výberového konania je spoločnosť Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., ďalšími v poradí sú spoločnosti Mobilkom Austria a B Four, a.s. TÚ SR víťazovi výberového konania vydá do štyroch týždňov rozhodnutie o pridelení frekvencií v pásmach GSM 900 a 1800 MHz, v pásme UMTS a FS 29 GHz. Úrad bude informovať o vydaní povolenia a konkrétnych podmienkach, ku ktorým sa víťaz zaviazal, až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia.


Vstup tretieho operátora: prispenie k posilneniu konkurencie je najvýznamnejšie kritérium výberu

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
28.07.2006 | Čítalo: 7508 | Diskusia: 0

Podľa kritérií, ktoré stanovil Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pred zverejnením výzvy na predkladanie ponúk do výberového konania na tretieho mobilného operátora má váhu až 50 % kritérium „prispenie účastníka k posilneniu konkurenčného trhu v oblasti elektronických komunikácií“ a naopak najmenšiu váhu len 5 % „ponúkaná výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčných blokov“.


Povinnosti na trhu ukončovacích častí prenajatých okruhov

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
24.07.2006 | Čítalo: 7439 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 19. júla 2006 určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na trhu veľkoobchodných ukončovacích častí prenajatých okruhov (veľkoobchodný trh č. 6) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok - rozklad.


Ponuku podali: B Four, a.s., Telefónica O2 Slovakia s.r.o. a MOBILKOM - Austria

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
17.07.2006 | Čítalo: 7223 | Diskusia: 0

V pondelok 17.7. 2006 v poobedných hodinách deväťčlenná výberová komisia prevzala od Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) neotvorené a nepoškodené ponuky a začala posudzovať, či žiadatelia splnili stanovené podmienky. Ponuku do výberového konania predložili: B Four, a.s., Telefónica O2 Slovakia s.r.o. a MOBILKOM – Austria. TÚ SR predpokladá, že výberová komisia stanoví poradie v termíne cca 14 dní.


Vstup tretieho operátora: ponuky predložili traja záujemcovia

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
14.07.2006 | Čítalo: 7583 | Diskusia: 0

Do stanoveného termínu 14.7. 2006 do 13,30 hod. predložili na Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) traja záujemcovia ponuku do výberového konania na tretieho mobilného operátora. Vzhľadom na to, že nie je možné jednoznačne identifikovať mená záujemcov úrad zverejní ich mená až po zasadnutí výberovej komisie. Predložené ponuky vyhodnotí deväťčlenná výberová komisia, ktorej členov vymenoval predseda TÚ SR. Výberová komisia určí poradie uchádzačov. TÚ SR udelí najúspešnejšiemu uchádzačovi, t.j. budúcemu tretiemu mobilnému operátorovi, povolenie na využívanie frekvencií v pásmach GSM 900 a 1800 MHz, v pásme UMTS a FS 29 GHz.


Predseda TÚ SR potvrdil povinnosti pre Orange a T-Mobile

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
12.07.2006 | Čítalo: 7731 | Diskusia: 2

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), ako správny orgán 2. stupňa, potvrdil rozhodnutia TÚ SR, ktorými boli spoločnosti Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko určené za významné podniky na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania v mobilných telefónnych sieťach. Predseda TÚ SR svojimi rozhodnutiami spresnil povinnosti, ktoré týmto podnikom uložil úrad. Úlohou povinností je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutia predsedu nadobudli právoplatnosť a sú konečné.


Konkurenčné prostredie v oblasti telekomunikačných služieb dva roky po zákonnom ukončení (neukončení) analýz relevantných trhov

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
11.07.2006 | Čítalo: 7859 | Diskusia: 0

V zmysle zákona č. 610/2003 o elektronických komunikáciách, § 76 odst.7, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) mal vykonať prvú analýzu relevantných trhov podľa § 16 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. V tomto prípade je zákon platný od 1.1.2004. Zoznam relevantných trhov mal úrad určiť do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Z uvedeného zákona taktiež vyplýva povinnosť úradu najmenej raz za dva roky analýzu relevantných trhov opakovať.


TÚ SR ukončil analýzy relevantných trhov

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
10.07.2006 | Čítalo: 7185 | Diskusia: 1

V závere júna 2006 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) ukončil analýzy všetkých relevantných trhov s výnimkou veľkoobchodného národného trhu medzinárodného roamingu, kde je analýza pozastavená až do ukončenia príprav regulácie zo strany Európskej komisie. TÚ SR ukončil prvé analýzy už pred dvoma rokmi a postupne ukončoval ďalšie. Rýchlosť vykonávania analýz nezáležala len od TÚ SR, ale aj od schopnosti telekomunikačných podnikov včas, úplne a kvalitne predkladať požadované údaje. TÚ SR ďakuje všetkým podnikom, ktoré včas a úplne predkladali požadované údaje a dúfa, že vďaka doteraz získaným skúsenostiam bude vzájomná komunikácia v budúcnosti ešte lepšia.


Tlačová konferencia ATO

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
04.07.2006 | Čítalo: 7551 | Diskusia: 0

Pozývame vás na tlačovú konferenciu Asociácie telekomunikačných operátorov, ktorá sa uskutoční v utorok, 11. 7. o 10.00 hod. v Hoteli Danube. Jej témou bude „Konkurenčné prostredie v oblasti telekomunikačných služieb dva roky po zákonnom ukončení (neukončení) analýz relevantných trhov“.

Analýza veľkoobchodného trhu služba prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
27.06.2006 | Čítalo: 7173 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojich stránkach výsledky analýzy veľkoobchodného trhu č. 3 - služba prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti. TÚ SR dospel k záveru, že na trhu nie je efektívna súťaž, nakoľko na predmetnom relevantnom trhu pôsobí len jeden podnik - Slovak Telekom (ST), ktorý vlastní celoplošnú pevnú verejnú telefónnu sieť spájajúcu všetky existujúce body prepojenia. Na základe výsledkov analýzy, ktorú úrad musel vykonať podľa zákona o elektronických komunikáciách skonštatoval, že na trhu nie je efektívna súťaž. ST má významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.


Vyhlásenie Asociácie telekomunikačných operátorov politickým subjektom so zastúpením v NR SR

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
22.06.2006 | Čítalo: 7601 | Diskusia: 0

Od formálneho otvorenia telekomunikačného trhu si slovenskí občania sľubovali najmä lacnejšie telefonovanie a modernejšie služby. Napriek miernemu pokroku v modernizácii platia slovenskí občania za telefonovanie najvyššie ceny oproti porovnateľným krajinám Európskej únie a v internetizácií domácností je naša krajina naďalej na posledných miestach. Tento stav zákonite vedie k nadmernému vyťahovaniu peňazí z vreciek občanov, blokuje dynamiku rastu slovenských firiem a odporuje potrebnému presadzovaniu znalostnej ekonomiky.


Pokuta pre Slovak Telekom

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
21.06.2006 | Čítalo: 7441 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím zo 16. júna 2006 uložil pokutu vo výške 2 mil. Sk spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) za neplnenie povinností, ktoré jej boli uložené rozhodnutiami predsedu TÚ SR a to za bezdôvodné a neoprávnené viazanie služby ST DSL na poskytovanie verejnej telefónnej služby, alebo verejnej telekomunikačnej služby ISDN ako pre bytových tak aj nebytových zákazníkov. TÚ SR ďalej ST uložil, aby do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia zabezpečila ukončenie bezdôvodného a neoprávneného viazania poskytovania služieb. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné ST má možnosť do 15 dní od doručenia rozhodnutia podať opravný prostriedok - rozklad.


Nemíňajte čas a peniaze a vybavujte situácie v pôsobnosti TÚ SR elektronicky

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
20.06.2006 | Čítalo: 8505 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vyzýva verejnosť, aby nemíňala svoj čas a peniaze návštevou úradu, alebo zasielaním dokumentov tradičnou poštou, ale komunikovala s úradom elektronicky. TÚ SR v rámci elektronizácie štátnej správy a približovania sa potrebám občanom a podnikom sústredil na svoju internetovú stránku http://www.teleoff.gov.sk/sk/eGovernment/index.html situácie, ktoré sú v kompetencii TÚ SR a je ich možné riešiť elektronicky bez potreby využitia elektronického podpisu a zároveň bezplatne.


ST znižuje mesačné poplatky za ULL

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
16.06.2006 | Čítalo: 7341 | Diskusia: 0

16.6. 2006 Telekomunikačný úrad SR dostal od spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) list, v ktorom informuje o tom, že s účinnosťou od 1. augusta 2006 znižuje ceny za používanie prístupu k účastníckemu vedeniu uvedené v referenčnej ponuke uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu (RUO).


TÚ SR uložil ST, ako významnému podniku, ďalšie povinnosti

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
09.06.2006 | Čítalo: 7990 | Diskusia: 4

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutiami z 5. júna a 6. júna 2006 určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na maloobchodných trhoch verejnej telefónnej služby miestnych, medzimestských alebo miestnych a medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými, resp. nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete (trh č. 5 a trh č. 3) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok - rozklad.


Na veľkoobchodnom trhu širokopásmového prístupu nie je efektívna súťaž

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
01.06.2006 | Čítalo: 7517 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej stránke výsledky analýzy veľkoobchodného trhu č. 5 - trh veľkoobchodného širokopásmového prístupu. TÚ SR skonštatoval, že na veľkoobchodnom trhu č. 5 nie je efektívna súťaž a spoločnosť Slovak Telekom (ST) má na tomto trhu významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.


Súťaž na trhu prístupu a zostavenia volania v mobilnej sieti nie je možné posúdiť

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
26.05.2006 | Čítalo: 7524 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) skonštatoval, že efektívnosť súťaže na veľkoobchodnom trhu č. 8 - trh poskytovania služby prístupu a zostavenia volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti nie je možné posúdiť. Súťaž na tomto trhu nie je možné posúdiť v zmysle zákona o elektronických komunikáciách preto, lebo na uvedenom trhu neprebieha súťaž – niet súťažiacich a taktiež na predmetnom trhu nie je zákazník, t.j. mobilný operátor alebo mobilný virtuálny operátor, ktorý by požadoval poskytnutie predmetných služieb. TÚ SR vzhľadom na zistené skutočnosti neurčil významný podnik na tomto trhu a neuložil povinnosti v zmysle zákona. Úrad situáciu na trhu naďalej monitoruje.


TÚ SR ukončil analýzy všetkých maloobchodných trhov

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
24.05.2006 | Čítalo: 7788 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) ukončil analýzu posledného, v poradí siedmeho, maloobchodného trhu. Na základe výsledkov analýz je spoločnosť Slovak Telekom (ST) na všetkých maloobchodných trhoch významný podnik. Posledným analyzovaným maloobchodným trhom je trh č. 7 - prenájom minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do 2 Mb/s. - http://www.teleoff.gov.sk/sk/Sutaz/Analyza/mot7.html


ICT for growth and jobs: most EU Member States need to be more ambitious, criticises Commission’s first annual progress report

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
22.05.2006 | Čítalo: 8503 | Diskusia: 1

To get the full benefits from information and communication technologies (ICT), EU Member States need more ambitious plans to exploit them, says the Commission in its first annual progress report on i2010 – the digital economy part of the EU’s revised “Lisbon” strategy for growth and jobs. To help get growth back on track, Member States need to step up their efforts to improve access to broadband internet connections, facilitate the EU-wide circulation of digital content, free up radio spectrum for new applications, integrate research and innovation and modernise public services.


Analýza trhu - prenos televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
17.05.2006 | Čítalo: 7635 | Diskusia: 2

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na http://www.teleoff.gov.sk/sk/Sutaz/Analyza/vot11.html výsledky analýzy veľkoobchodného trhu č. 11 - prenos televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom. Úrad na základe výsledkov analýzy trhu skonštatoval, že na predmetnom trhu nie je efektívna súťaž a spoločnosť Slovak Telekom (ST) má na tomto veľkoobchodnom trhu významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.


TÚ SR zverejnil informácie o medzinárodnom roamingu

Info z domova | Telekomunikačný úrad
16.05.2006 | Čítalo: 7546 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe odporúčania Európskej komisie (EK) a v nadväznosti na blížiacu sa letnú dovolenkovú sezónu zverejnil na svojej internetovej stránke http://www.teleoff.gov.sk/ informácie o medzinárodnom roamingu. Stránka TÚ SR odkazuje na všeobecné informácie a platnú tarifu (cenník), ktoré majú zverejnené na svojich stránkach spoločnosti Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko ďalej na odkaz na všeobecné informácie v slovenčine zverejnené na stránke EK a ďalšie informácie EK v angličtine. Informácie boli zverejnené v záujme zvýšenia transparentnosti a zabezpečenia lepšej informovanosti.


Oficiálne stanovisko TÚ SR k legálnosti postupu spoločností Orange Slovensko, a.s. a T-Mobile Slovensko, a.s. pri výstavbe UMTS základňových staníc

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
27.04.2006 | Čítalo: 7717 | Diskusia: 2

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v súvislosti s množiacimi sa sťažnosťami občanov voči výstavbe základňových staníc mobilných sietí 3. generácie UMTS spoločností Orange Slovensko, a.s. (Orange) a T-Mobile Slovensko, a.s. (T-Mobile) vydáva toto oficiálne stanovisko:


ST ma významný vplyv na veľkoobchodnom trhu prenajatých okruhov

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
21.04.2006 | Čítalo: 7589 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe vykonaného šetrenia a výsledkov analýzy veľkoobchodného trhu č. 7 (Veľkoobchodné prenosové časti prenajatých okruhov) skonštatoval, že na tomto trhu nie je efektívna súťaž a spoločnosť Slovak Telekom (ST) má významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.


Do verejnej diskusie k podmienkam pre tretieho operátora sa zapojilo 17 subjektov

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
18.04.2006 | Čítalo: 7248 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) do 15. apríla 2006 dostal 17 vyplnených dotazníkov, ktoré obsahujú odpovede na otvorené otázky k podmienkam pre vstup tretieho mobilného operátora na trh. Medzi subjektmi, ktoré zaslali vyplnený dotazník sú slovenské aj zahraničné telekomunikačné podniky, poradenské spoločnosti, odborná verejnosť a slovenský novinár. TÚ SR vyplnené dotazníky vyhodnotí a verí, že mu to pomôže vytvoriť solídny základ pre vyhlásenie výberového konania a jeho úspešné zavŕšenie.


Správa o výsledku revízie rozsahu univerzálnej služby

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
11.04.2006 | Čítalo: 7840 | Diskusia: 1

Európska komisia uverejnila 25. mája 2005 oznámenie O revízii rozsahu univerzálnej služby spolu s pracovným dokumentom útvarov Komisie. V prvej pravidelnej revízii podľa článku 15 smernice o univerzálnej službe sa skúmalo, či by rozsah univerzálnej služby mal ostať rovnaký, alebo či by sa mal upraviť najmä na účely zahrnutia služieb v oblasti mobilnej alebo širokopásmovej komunikácie. Komisia požiadala verejnosť o pripomienky k svojej analýze a predbežným záverom, ako aj k niekoľkým dlhodobým otázkam s cieľom podnietiť politickú diskusiu zameranú na budúcnosť, ktorej výsledky sa môžu v roku 2006 premietnuť do všeobecnej revízie regulačného rámca v oblasti elektronických komunikácií. V súlade s článkom 15 ods. 2 smernice o univerzálnej službe predkladá Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o revízii, ktorú vykonala s prihliadnutím na výsledky verejného pripomienkovania.


Priebežné vyhodnotenie plnenia Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR za rok 2005

Info z domova | www.rokovania.sk
10.04.2006 | Čítalo: 7658 | Diskusia: 1

Uznesením vlády bola dňa 13. apríla 2005 schválená „Národná stratégia pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike“. V bode B.4. tohto uznesenia bola ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií uložená úloha v termíne do 30. marca 2006 predložiť na rokovanie vlády SR priebežné vyhodnotenie plnenia Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike. Národná stratégia pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike stanovuje ciele a postupy budúceho rozvoja širokopásmového prístupu v SR a konkrétne opatrenia na jeho podporu. Zohľadňuje požiadavku na celoplošnú dostupnosť pre všetky skupiny obyvateľstva, komerčný sektor a verejnú správu vrátane vidieckych a odľahlých oblastí. Identifikuje možnosti jeho zlepšenia pri zachovaní princípu technologickej neutrality a bez narušenia pravidiel hospodárskej súťaže tak, aby sa SR v tejto oblasti dostala počas najbližších 5 až 8 rokov na úroveň vyspelých európskych krajín.


Predseda TÚ SR definitívne určil poskytovateľa univerzálnej služby

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
05.04.2006 | Čítalo: 7438 | Diskusia: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) rozhodnutím zo 4. apríla 2006 http://www.teleoff.gov.sk/sk/Rozhodnutia/univerzalna-sluzba.html s konečnou platnosťou uložil spoločnosti Slovak Telekom (ST) povinnosť poskytovať univerzálnu službu na celom území Slovenskej republiky v kvalite určenej opatrením TÚ SR http://www.teleoff.gov.sk/sk/Opatrenia/kvalita.html. ST zároveň musí svojim užívateľom poskytnúť služby na kontrolu ich výdavkov. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 4. apríla 2006. Toto rozhodnutie je konečné.


O verejnú diskusiu k podmienkam pre tretieho operátora má záujem 78 subjektov

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
03.04.2006 | Čítalo: 7259 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) od 23. marca do 31. marca 2006 vybavil 78 žiadostí o zaslanie dotazníka, ktorý obsahuje otvorené otázky k podmienkam pre vstup tretieho mobilného operátora na trh. Medzi žiadateľmi o dotazník sú slovenské telekomunikačné podniky, poradenské spoločnosti, právne kancelárie, dodávatelia technológií, laická i odborná verejnosť, masmédiá a anonymní žiadatelia. Vyplnené dotazníky je potrebné doručiť najneskôr do 15. apríla 2006 na adresu TÚ SR. TÚ SR vyplnené dotazníky vyhodnotí a verí, že mu to pomôže vytvoriť solídny základ pre vyhlásenie výberového konania a jeho úspešné zavŕšenie.


Zmena všeobecného povolenia

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
03.04.2006 | Čítalo: 7602 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) oznamuje, že na základe novely zákona http://www.teleoff.gov.sk/sk/Pojmy/2.%20novela%20610.pdf vykonal zmeny vo všeobecnom povolení na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb http://www.teleoff.gov.sk/sk/Vpovolenia/sas.html. Novela zákona aj zmena všeobecného povolenia nadobudli účinnosť 1. apríla 2006.


Medzinárodný roaming: Komisárka Redingová predstavuje návrh právneho predpisu EÚ na zníženie cien a uvádza nové údaje

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
28.03.2006 | Čítalo: 8264 | Diskusia: 2

Nadmerné poplatky za používanie mobilného telefónu v zahraničí by sa čoskoro mohli stať minulosťou. Internetové stránky Európskej komisie s poplatkami za medzinárodný roaming, ktoré dnes aktualizovali, dodávajú väčšiu váhu návrhu Komisie na zníženie týchto poplatkov prostredníctvom právneho predpisu EÚ. Aktualizované stránky jasne ukazujú, že cena za štandardný štvorminútový hovor sa vo všeobecnosti drží na rovnakej vysokej úrovni v celej Európe od septembra 2005 (pozri IP/05/1217) a v niektorých prípadoch sa dokonca zvýšila napriek varovaniu Komisie, že ak ceny nesklesnú, bude potrebná regulácia na úrovni EÚ (pozri IP/04/1458, IP/05/901a MEMO/05/247).


“Broadband for all”: Commission mobilises all its policy instruments to bridge the broadband gap

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
22.03.2006 | Čítalo: 7690 | Diskusia: 0

The Commission considers wide broadband coverage in Europe as crucial for fostering growth and jobs in Europe. This is why EU telecoms legislation, structural and rural policy instruments need to be mobilised in full respect of state aid rules in a joint drive to bring high-speed “broadband” internet access to all Europeans, in particular to the EU’s less-developed areas. This is the conclusion of “Bridging the Broadband Gap”, a European Commission Communication presented today jointly by the European Commissioners for Information Society and Media, Competition, Regional Policy and Agriculture and Rural Development.


TÚ SR otvára verejnú diskusiu k podmienkam pre vstup tretieho operátora

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
21.03.2006 | Čítalo: 7409 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v rámci prípravy na vyhlásenie výberového konania na pridelenie frekvencií pre tretieho mobilného operátora (GSM a UMTS) otvára verejnú diskusiu. Záujemcovia o účasť vo verejnej diskusii môžu požiadať úrad o zaslanie dotazníka, ktorý obsahuje otvorené otázky určené pre účastníkov telekomunikačného trhu a potenciálnych záujemcov o povolenie. Spôsob vyžiadania dotazníka a doplňujúce informácie budú prístupné v slovenskom a v anglickom jazyku na www.teleoff.gov.sk.


Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v roku 2005 vyriešil 54 z 55-tich nahlásených prípadov rušenia rádiových sietí

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
09.03.2006 | Čítalo: 7286 | Diskusia: 0

Stálou činnosťou úradu v rámci štátneho dohľadu je vykonávanie ochrany proti rušeniu. Držitelia individuálnych povolení na prevádzku rádiového zariadenia telefonicky nahlasujú rušenie prevádzky rádiových zariadení na TÚ SR, odbor štátneho dohľadu v kraji, kde prišlo k rušeniu. TÚ SR vyhľadá zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Prevádzkovatelia rádiových zariadení na základe niektorého zo všeobecných povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení malého výkonu nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na rovnakých frekvenciách.


Postupné znižovanie prepojovacích poplatkov

Info z domova | Roman Vavro, TÚ SR
06.03.2006 | Čítalo: 7501 | Diskusia: 0

Podľa údajov zo zmlúv o prepojení, ktoré podniky predkladajú Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR) prichádza k postupnému znižovaniu prepojovacích poplatkov. Prepojovacie poplatky predstavujú čiastku, ktorú je povinný uhradiť prevádzkovateľ zo siete, ktorého odchádza volanie prevádzkovateľovi siete, v ktorej je volanie ukončené. Uvedený poplatok teda predstavuje náklad, ktorý sa v konečnom dôsledku odzrkadľuje v cene pre koncového zákazníka.


Výsledky analýzy veľkoobchodného trhu č. 6

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
28.02.2006 | Čítalo: 8337 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej stránke výsledky analýzy trhu veľkoobchodných ukončovacích častí prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia.


REGULÁCIA A TRHY EURÓPSKYCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ 2005 (11. SPRÁVA)

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
20.02.2006 | Čítalo: 7834 | Diskusia: 0

Iniciatíva Komisie i20101 zdôrazňuje kľúčovú úlohu informačných a komunikačných technológií (IKT) pri dosahovaní cieľov hospodárskeho rastu a zamestnanosti Lisabonskej stratégie. Tieto ciele podporuje Európsky regulačný rámec elektronických komunikácií navrhnutý tak, aby podporoval hospodársku súťaž na trhu, prinášal investície a inovácie s možnosťou výberu, kvalitou a nižšími cenami pre spotrebiteľa. Členské štáty v implementácii týchto pravidiel značne pokročili. Existujú však ešte medzery a prioritou je teraz dosiahnuť plné zavedenie regulácie.


Operátori odmietajú viazanie ADSL internetu s telefónnymi službami Slovak Telecomu

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
15.02.2006 | Čítalo: 59798 | Diskusia: 13732

Asociácia telekomunikačných operátorov protestuje proti pokračujúcej snahe Slovak Telecomu blokovať otvorenie trhu a rozšírenie konkurencie. Neprijateľné sú najmä pokračujúce praktiky vyberania poplatkov za telefónne služby od užívateľov ADSL internetu, náznaky zvýšenia cien ADSL prípojok a predkladanie neakceptovateľných ponúk pre uvoľnenie prístupových vedení.


Občania by nemali akceptovať nevhodné správanie podnikateľov

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
09.02.2006 | Čítalo: 7714 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zastáva názor, že občania – koncoví užívatelia služieb by sa nemali spoliehať len konanie štátnych orgánov, ale aj oni by nemali akceptovať neetické alebo iným spôsobom nevhodné konania podnikateľov. Aj väčšie spoločnosti by si takto uvedomili, že strata dôvery zo strany koncových užívateľov a následne obchodných partnerov sa negatívne prejaví na hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Vzhľadom na zložitosť postupov štátnych orgánov trvá napravovanie takéhoto konania podnikateľov veľmi dlho a v niektorých prípadoch vo veci nemôžu konať žiadne štátne orgány s výnimkou súdu. TÚ SR teší, že občania v niektorých prípadoch jasne prejavili a aj prejavujú podporu štátnym orgánom a aj oni sami neakceptujú nevhodné správanie podnikateľov.


Telecom liberalisation: EU rules help to free up markets but much remains to be done

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
08.02.2006 | Čítalo: 8507 | Diskusia: 0

Regular economic analysis by EU Member States and the European Commission of competition in electronic communications markets and Commission scrutiny of draft national rules are paving the way to free markets, regulated solely by competition law, says a progress report published by the Commission today. Regulation in this sector applies only to operators whose significant market power could prevent the full benefits of telecoms liberalisation from getting through to consumers. Wherever a market analysis has found tangible signs of sustainable competition, regulation has been trimmed back or removed altogether. However, much remains to be done. As of 30 September 2005, sixteen EU Member States had found no effective competition on one or more of the 18 electronic communications markets defined by the EU and had taken steps to boost competition on the markets concerned. Five Member States had found only partial competition on one or more of these markets and had imposed remedies where it was lacking. But nine Member States had yet to notify the Commission of their analyses of any of the 18 markets. Of the analysed markets (152 out of 450), 123 were not competitive, 19 fully competitive, and 10 partially competitive.[1]


Competition: Commission endorses, with comments, Spanish regulator´s measure to make mobile market more competitive

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
07.02.2006 | Čítalo: 38869 | Diskusia: 11371

The European Commission has endorsed a measure proposed by the Spanish national telecom regulator ‘Comisión del Mercado de las telecomunicaciones’ (CMT) to regulate the market for mobile access and call origination in Spain, but also asked the Spanish regulator to keep the market development under close review. As a result of this measure, so called Mobile Virtual Network Operators (MVNO) will be granted access to the networks of the three Spanish mobile telephony operators Telefónica, Vodafone and Amena. In the future, MVNOs will be able to offer mobile telephony services to their own retail customers and under their own brand name. MVNOs are operators that offer mobile telephony services using network infrastructure leased from other mobile telephony operators. Experience from other Member States has shown that the entry of MVNOs can boost competition with tangible benefits for consumers in terms of lower prices. The Commission’s decision is based on Article 7 of the EU Framework Directive for electronic communications (2002/21/EC), whereby the Commission ensures that there is a consistent application by national regulatory authorities of competition law principles in this sector.


Národná rada SR schválila prezidentom vrátenú novelu zákona o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. | ATO
06.02.2006 | Čítalo: 8633 | Diskusia: 0

2. februára 2006 Parlament schválil novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorú vrátil do Národnej rady SR prezident SR na opätovné prerokovanie. Prezident navrhol vypustiť nepriamu novelizáciu zákona o Železničnej spoločnosti, ktorou poslanci vypustili zo zákona ustanovenie o zachovaní minimálne 51-percentnej účasti štátu na podnikaní Železničnej spoločnosti. Poslanci NR SR si pripomienku prezidenta neosvojili a schválili novelu zákona v pôvodnom znení.


TÚ SR zverejnil výsledky analýzy maloobchodného trhu č. 5

Info z domova | Roman Vavro, TÚ SR
18.01.2006 | Čítalo: 7340 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dnes zverejnil na svojej stránke výsledky analýzy maloobchodného trhu miestne, medzimestské alebo miestne a medzimestské odchádzajúce volania uskutočnené nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete. Výsledky potvrdili, že na predmetnom maloobchodnom trhu nie je efektívna súťaž. Spoločnosť Slovak Telecom (ST) ma na tomto trhu významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomicky vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.


TÚ SR zverejnil výsledky analýzy maloobchodného trhu č. 3

Info z domova | Roman Vavro, TÚ SR
13.01.2006 | Čítalo: 7367 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dnes zverejnil na http://www.teleoff.gov.sk/Sutaz/Analyza/mot3.html výsledky analýzy maloobchodného trhu miestne, medzimestské alebo miestne a medzimestské odchádzajúce volania uskutočnené bytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete.


Predseda TÚ SR potvrdil povinnosť nákladovej orientácie cien pre ST

Info z domova | Roman Vavro, TÚ SR
12.01.2006 | Čítalo: 7351 | Diskusia: 1

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) rozhodnutím o rozklade spresnil povinnosti pre spoločnosť Slovak Telecom, a.s. (ST), ktoré súvisia so stanovením ceny za ukončovanie volaní v jej sieti tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prepojenia podľa úradom určenej metódy kalkulácie cien. ST podľa rozhodnutia nemôže do cien započítavať náklady, ktoré s poskytovaním prepojenia nesúvisia, čím sa vytvárajú podmienky pre rozvoj konkurencie na trhu verejnej telefónnej služby poskytovanej prostredníctvom pevnej siete. Rozhodnutie je konečné a právoplatné dňom doručenia ST.


Niektoré očakávané udalosti v roku 2006 z pohľadu TÚ SR

Info z domova | Roman Vavro, TÚ SR
23.12.2005 | Čítalo: 7210 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad zverejnil tlačovú správu, v ktorej zhrnul očakávané udalosti na trhu elektronických komunikácií v blížiacom sa roku 2006.


Telekomunikačný úrad poveril ST poskytovaním univerzálnej služby

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
22.12.2005 | Čítalo: 7207 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TU SR) rozhodnutím určil spoločnosť Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie univerzálnej služby a zároveň jej uložil povinnosť poskytovať univerzálnu službu podľa zákona o elektronických komunikáciách (§ 50) na celom území Slovenskej republiky a v kvalite podľa zákona (§ 51) a príslušného záväzného predpisu (O-5/2004). Spoločnosť Slovak Telecom je zároveň podľa zákona (§ 52) povinná poskytovať svojmu užívateľovi služby na kontrolu ich výdavkov. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Účastníci konania, t.j. záujemcovia o poskytovanie univerzálnej služby spoločnosti Slovak Telecom a Orange Slovensko majú právo podať opravný prostriedok - rozklad voči rozhodnutiu v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.


Novela zákona schválená

Zákon o el. kom. | Národná rada SR
21.12.2005 | Čítalo: 8278 | Diskusia: 0

Národná rada Slovenskej republiky na svojom rokovaní 13. decembra 2005 schválila vládny návrh novely zákona o elektronických komunikáciách. Dôvodom na vypracovanie novely zákona o elektronických komunikáciách je upraviť niektoré ustanovenia zákona podľa návrhov a pripomienok Európskej komisie a prijať zmeny a upresnenia, ktoré vyplynuli z praxe počas účinnosti zákona od 1. januára 2004.


Novela VP zefektívni kontrolu a zníži rušenie v pásme 2,4 GHz

Info z domova | Roman Vavro, TÚ SR
20.12.2005 | Čítalo: 7295 | Diskusia: 3

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil zmenu vo všeobecnom povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení (RLAN) v pásme 2,4 GHz, ktoré sa využívajú aj na budovanie lokálnych sietí umožňujúcich prístup na internet. Prevádzkovatelia zariadení s externou anténou alebo zariadenia umiestneného na streche príp. fasáde výškovej budovy alebo inej stavby majú povinnosť informovať úrad o termíne uvedenia zariadení do prevádzky. Nová povinnosť pomôže zefektívniť kontrolu dodržiavania stanovených podmienok. Kontroly pomôžu odstrániť problém s rušením iných služieb, ktoré prednostne pracujú v tomto pásme alebo s rušením zariadení RLAN, ktoré spôsobujú prevádzkovatelia nedodržiavaním podmienok. Zmena nadobudla účinnosť 20. decembra 2005.


Slovak Telecom má významný vplyv na ďalšom maloobchodnom trhu

Info z domova | Roman Vavro, TÚ SR
19.12.2005 | Čítalo: 7231 | Diskusia: 0

Podľa výsledkov analýzy maloobchodného trhu medzinárodné odchádzajúce volania uskutočnené nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete, ktorú Telekomunikačný úrad SR (TU SR) zverejnil na http://www.teleoff.gov.sk/Sutaz/Analyza/medzinarodne-nebyt.html (rovnako ako v predchádzajúcom prípade u bytových zákazníkoch) na predmetnom maloobchodnom trhu nie je efektívna súťaž. TÚ SR skonštatoval, že Slovak Telecom (ST) má významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.


Telekomunikácie: Komisia otvára nové kolo konaní o porušení Zmluvy, vidí však aj pozitívne výsledky predchádzajúcich kôl

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
16.12.2005 | Čítalo: 7551 | Diskusia: 0

V ďalšom kole konaní o porušení Zmluvy, ktoré sa týkajú telekomunikačných predpisov EÚ, sa Európska komisia v prípade Švédska a Poľska rozhodla obrátiť na Európsky súdny dvor, lebo neimplementovali predpisy EÚ v oblasti elektronických komunikácií. V dvanástich prípadoch z predchádzajúcich konaní o porušení, Komisia zaslala odôvodnené stanoviská (druhý krok v rámci konania o porušení podľa článku 226 Zmluvy o ES) Českej republike (2), Francúzsku, Grécku, Lotyšsku, Malte, Poľsku (2), Slovensku, Nemecku, Fínsku a Spojenému kráľovstvu. Tieto štáty majú v súčasnosti dva mesiace na odpoveď. Ak nebudú v súlade s telekomunikačnými predpismi EÚ, mohlo by sa proti nim začať konanie pred Európskym súdnym dvorom. Komisia taktiež zaslala oficiálne písomné upozornenia (prvý krok v rámci konania o porušení Zmluvy – v prípade nesplnenia povinnosti členským štátom) Spojenému kráľovstvu, Portugalsku, Cypru, Českej republike a Litve. Európska komisia súčasne uzatvára 9 prípadov z predchádzajúcich kôl konaní, keďže členské štáty, ktorých sa prípady týkajú, medzitým zabezpečili účinnú implementáciu právneho rámca EÚ v oblasti elektronických komunikácií.


„.eu“: nová internetová adresa Európy sa uvádza do prevádzky 7. decembra

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
02.12.2005 | Čítalo: 8752 | Diskusia: 0

Komisia dnes oznámila, že doména najvyššej úrovne „.eu“, prostredníctvom ktorej sa podnikateľským subjektom, verejným orgánom a občanom umožňuje zvoliť si pre ich internetovú stránku a adresu elektronickej pošty celoeurópske internetové meno, sa uvádza do prevádzky 7. decembra 2005. Vďaka prípone „.eu“ sa používateľom poskytuje možnosť vyjadriť celoeurópsku prítomnosť a ambície alebo spriaznenosť s celou Európou. Táto prípona len dopĺňa, a teda nenahrádza, kódy jednotlivých krajín, akými sú napr. „.fr“ pre Francúzsko, „.pl“ pre Poľsko alebo „.uk“ pre Veľkú Britániu. Držitelia prednostných práv, vrátane podnikateľských subjektov, budú môcť požiadať o registráciu doménových mien v priebehu štvormesačného zavádzacieho obdobia (sunrise period) pod podmienkou, že sú etablovaní v Európskej únii. Od 7. apríla 2006 sa registrácia sprístupní žiadostiam z radov širokej verejnosti. So zavedením domény .eu plní Komisia sľub, ktorý dala na zasadaní Európskej rady v Lisabone v roku 2000, keď sa zaviazala poskytnúť európskej informačnej spoločnosti internetovú identitu v medziach spoľahlivých pravidiel EÚ.


Český protimonopolný úrad udelil pokutu Českému Telecomu

Info zo zahraničia | SITA
01.12.2005 | Čítalo: 7502 | Diskusia: 0

SITA - Český protimonopolný úrad udelil pokutu 205 mil. CZK Českému Telecomu, ktorý je dominantným telekomunikačným operátorom v ČR. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že Český Telecom bránil rozvoju konkurencie viazaním voľných minút na mesačné paušály za prenájom telefónnych liniek. Podľa ÚOHS Český Telecom viazaním voľných minút na mesačné paušály odrádzal zákazníkov od voľby alternatívnych operátorov, ktorí sa takto dostali do nevýhodnej pozície. Voľné minúty navyše komplikovali porovnávanie cien medzi jednotlivými operátormi.


Call for input on the forthcoming review of the EU regulatory framework for electronic communications

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
30.11.2005 | Čítalo: 8780 | Diskusia: 0

[Deadline 31 January 2006] The Commission Services invite interested parties to give their views on possible changes to the five EP and Council directives that constitute the current EU framework for electronic communications, and to the Recommendation on relevant markets.


The digital divide in Europe
85% of students used the internet in 2004

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
14.11.2005 | Čítalo: 9222 | Diskusia: 0

In the EU25, 85% of students (aged 16 or more in school or university) used the internet during the first quarter of 2004, as did 60% of employees, 40% of the unemployed and 13% of the retired, compared to an EU25 average of 47% for individuals1 aged from 16 to 74. This divide by employment status is also found by educational level2: only 25% of those with at most lower secondary education used the internet during the first quarter of 2004, while the proportion rose to 52% for those who had completed secondary education, and 77% for those with a tertiary education.


NÁVRH ZÁKONA O INFORMAČNÝCH SYTÉMOCH VEREJNEJ SPRÁVY

Info z domova | Informačný servis vlády SR
09.11.2005 | Čítalo: 7332 | Diskusia: 0

Vláda SR na svojej 152. schôdzi prerokovala a schválila Návrh zákona o informačných sytémoch verejnej správy. Návrh zákona o informačných systémoch verejnej správy nadväzuje na obsah dvoch vládnych dokumentov, a to na dokument Politika informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike a na dokument Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky a Akčný plán. Návrh zákona je koncipovaný v súlade so stavom a vývojom informačných a komunikačných technológií, reflektuje zmeny v organizácii štátnej správy a územnej samosprávy a reaguje na výsledky analýzy uplatňovania doterajšieho zákona v praxi.


Predseda TU SR potvrdil, že ST nesmie viazať služby a musí umožniť výber podniku

Info z domova | Roman Vavro, TÚ SR
02.11.2005 | Čítalo: 7480 | Diskusia: 1

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) svojimi rozhodnutiami z 20. októbra 2005 potvrdil rozhodnutia TÚ SR, že Slovak Telecom (ST) je významný podnik na maloobchodných trhoch pripojenia bytových, resp. nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete a zároveň upresnil niektoré uložené povinnosti. ST podľa rozhodnutí napr. nesmie nenáležito uprednostňovať určitú skupinu bytových a nebytových zákazníkov, bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb bytovým a nebytovým zákazníkom a musí umožniť výber podniku aj priamou voľbou čísla. ST na základe zmlúv o prepojení umožňuje užívateľom výber podniku zatiaľ len predvoľbou čísla. Rozhodnutia sú právoplatné doručením spoločnosti ST.


NR SR posunula do druhého čítania novelu zákona o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. | TASR
28.10.2005 | Čítalo: 8560 | Diskusia: 0

Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania návrh novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorý predložilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR.


Electronic Communications: Commission takes action against nine Member States to ensure competitive conditions in the market

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
18.10.2005 | Čítalo: 7629 | Diskusia: 1

Belgium, the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Luxembourg, Malta, Poland and Slovenia are the countries which are targeted by the European Commission in a new round of infringement proceedings concerning the EU telecom rules. The European Commission today sent letters of formal notice to seven EU Member States for so far failing to notify it of electronic communications market reviews required by the EU regulatory framework for electronic communications.


Počas pilotného projektu DVB-T bude prichádzať k zmenám a výpadkom

Info z domova | Roman Vavro, TÚ SR
17.10.2005 | Čítalo: 8165 | Diskusia: 3

Zodpovedné štátne orgány aj prevádzkovatelia pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho TV vysielania (DVB-T) na Slovensku v snahe predchádzať nedorozumeniam s verejnosťou upozorňujú, že v priebehu pilotného projektu je možné očakávať zmeny v počte prenášaných TV a rozhlasových programov, zmeny kvality prijímaného signálu, jeho úplné výpadky atď., ktoré súvisia s testovaním technológie, rôznymi meraniami a ďalšími skúškami. Zmeny a výpadky tohto charakteru je možné úplne vylúčiť až po začatí riadneho vysielania. Na priame financovanie pilotného projektu zároveň neboli zo štátneho rozpočtu vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Vysielanie je financované priamo prevádzkovateľmi, ktorí boli vybraní vo výberovom konaní.


Nemecký úrad skúma tarify Deutsche Telekomu

Info zo zahraničia | SITA
17.10.2005 | Čítalo: 7540 | Diskusia: 0

Nemecký telekomunikačný úrad začal vyšetrovanie na podnet dvoch alternatívnych operátorov, podľa ktorých Deutsche Telekom svojim zákazníkom účtuje príliš nízke poplatky.


TÚ SR vydal nové všeobecné povolenia

Info z domova | Roman Vavro
12.10.2005 | Čítalo: 7450 | Diskusia: 3

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal dve nové všeobecné povolenia na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom. Obe všeobecné povolenie oprávňujú prevádzkovať na území SR zariadenia, ktoré spĺňajú podmienky uvedené vo všeobecných povoleniach, bez akéhokoľvek ohlasovania, či registrácie a zároveň sa za využívanie frekvencií neplatí žiadna úhrada. Napr. na prevádzku automobilových imobilizérov, bezdotykových identifikátorov tovaru, osôb alebo zvierat, alarmy, detektory kýblových vedení, zariadenia na koktrolu prístupu, atď je možné využiť ďalších 5 nových frekvenčných pásiem.


TÚ SR a ČTÚ si vymieňali skúsenosti z oblasti regulácie

Info z domova | Roman Vavro, TÚ SR
12.10.2005 | Čítalo: 7304 | Diskusia: 0

Na tohotoročnom pracovnom stretnutí predstaviteľov Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) a Českého telekomunikačného úradu (ČTÚ) rezonovali najmä témy analýza relevantných trhov v Slovenskej republike, monitoring frekvenčného spektra v Českej republike a prípravy spustenia UMTS a prenositeľnosti čísla v oboch krajinách.


EK na internete zverejnila roamingové tarify v Európe

Info zo zahraničia | SITA
05.10.2005 | Čítalo: 7668 | Diskusia: 0

Európska komisia (EK) v utorok sprevádzkovala novú internetovú stránku, na ktorej sú uverejnené roamingové tarify prevádzkovateľov mobilných telefónnych služieb vo všetkých 25 členských štátoch Európskej únie (EÚ). Nová stránka má podľa EK pomôcť zorientovať sa spotrebiteľom pri výbere roamingových mobilných operátorov. Stránka uvádza sumy vrátane DPH za volania aj prijaté hovory v silnej prevádzke v dĺžke štyroch minút v sieťach mobilných operátorov v danej krajine.


Založenie Asociácie pre prenositeľnosť čísla

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
28.09.2005 | Čítalo: 7401 | Diskusia: 0

Dňa 28. septembra 2005 sa na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky uskutočnila ustanovujúca členská schôdza, na ktorej bola založená Asociácia pre prenositeľnosť čísla (Number Portability Association – skrátene NPA). Zakladajúcimi členmi NPA sú spoločnosti Amtel Slovensko, s. r. o., eTel Slovensko, s. r. o., GTS Slovakia, s. r. o., Nextra, s. r. o., Orange Slovensko, a. s., Slovanet, a. s., Slovak Telecom, a. s., T-Mobile Slovensko, a. s., Unient Communications SK, s. r. o. a Železnice Slovenskej republiky – Železničné komunikácie Bratislava.


Záujem o poskytovanie univerzálnej služby majú dvaja operátori

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
13.09.2005 | Čítalo: 7195 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR oznámil, že na základe oznamu, ktorý zverejnil vo svojom vestníku a na internete prejavili záujem o poskytovanie univerzálnej služby podľa zákona o elektronických komunikáciách dve spoločnosti, Orange Slovensko a Slovak Telecom. TÚ SR určí podnik alebo podniky na poskytovanie univerzálnej služby a uloží mu/im z toho vyplývajúce povinnosti.


Vláda SR schválila novelu zákona o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. | www.vlada.gov.sk
12.09.2005 | Čítalo: 8424 | Diskusia: 1

Vláda SR na svojom rokovaní 7. septembra 2005 prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Novela zákona o elektronických komunikáciách reaguje na výhrady Európskej komisie k transpozícii niektorých ustanovení príslušných smerníc do právneho poriadku SR prostredníctvom zákona o elektronických komunikáciách a zároveň pokrýva aj niektoré podnety z aplikačnej praxe tohto zákona.


TÚ SR chce zabrániť rušeniu v pásme 2,4 GHz

Info z domova | www.teleoff.gov.sk
05.09.2005 | Čítalo: 7050 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo Vestníku TÚ SR č. 6 z 31. augusta 2005 a na svojej stránke návrh zmeny vo všeobecnom povolení na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra (RLAN). TÚ SR navrhuje, aby prevádzkovatelia zariadení RLAN v pásme 2,4 GHz mali povinnosť informovať úrad o termíne uvedenia zariadení do prevádzky. Nová povinnosť pomôže odstrániť problém so vzájomným rušením, keď sa pri vzniku rušenia prevádzkovatelia nedokázali dohodnúť, kto zariadenie uviedol do prevádzky skôr a má tak prednosť. Rušenie vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz, ktoré sa využíva na budovanie lokálnych sietí, predstavuje problém najmä pre lokálnych poskytovateľov pripojenia na internet. Tento problém majú prevádzkovatelia aj v zahraničí. TÚ SR tento problém chce pomôcť riešiť tak, aby bolo možné pásmo naďalej využívať pre stanovené účely.


8th Annual Risk Management & Internal Audit in Telecoms 2005

Podujatia | ATO
18.08.2005 | Čítalo: 8280 | Diskusia: 0

[28-29 September 2005, Mariott Hotel, Prague, Czech Republic] Risk management and business strategy validation are becoming more and more crucial for the survival in the telecoms industry. The biggest challenge currently is to integrate all different areas of risk management into one enterprise-wide strategy. This will better control any possible risks and streamline decision-making processes. Please visit: www.riskmanagement-events.com


Vláda SR schválila Národnú tabuľku frekvenčného spektra

Info z domova | TASR
17.08.2005 | Čítalo: 7984 | Diskusia: 0

Vláda SR na svojom ostatnom rokovaní schválila návrh Národnej tabuľky frekvenčného spektra (NTFS) na rok 2005. Tabuľka určuje, na aké účely je možné využívať jednotlivé frekvenčné pásma rádiovej komunikácie, tak pre civilný, ako aj bezpečnostný sektor.


Legislatívna rada vlády SR schválila návrh novely ZEKu

Zákon o el. kom. | www.vlada.gov.sk
16.08.2005 | Čítalo: 8276 | Diskusia: 1

Trinástym bodom rokovania Legislatívnej rady vlády SR bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je zapracovanie pripomienok Európskej komisie k zákonu o elektronických komunikáciách, ako aj zapracovanie zmien, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.


Referenčné ponuky Slovak Telecomu (RIO a RUO)

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
15.08.2005 | Čítalo: 7978 | Diskusia: 0

Slovak Telecom, a.s. má v zmysle rozhodnutí Telekomunikačného úradu SR povinnosť vydať a predložiť úradu na zverejnenie referenčnú ponuku na prepojenie a referenčnú ponuku uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu. Rozhodnutia TÚ SR boli publikované vo Vestníku. Dňa 12.8. 2005 Slovak Telecom, a.s. predložil úradu obe referenčné ponuky v tlačenej aj elektronickej podobe.


Za prevádzku bezdrôtového obecného rozhlasu sa už neplatí

| Telekomunikačný úrad SR
01.08.2005 | Čítalo: 6169 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku a na internete všeobecné povolenie, ktoré oprávňuje fyzické a právnické osoby prevádzkovať „bezdrôtový obecný rozhlas“ (BOR). BOR slúži na jednosmerné informovanie občanov a organizácií vo vlastnom zastavanom území obcí a miest. Za využívanie frekvencií 447,6375 MHz, 447,3250 MHz, 447,3125 MHz, 447,3750 MHz a 441,4750 MHz určených všeobecným povolením na prevádzkovanie BOR sa neplatí žiadna úhrada. Za využívanie iných frekvencií na základe individuálneho povolenia sa platí aj naďalej.


Nové všeobecné povolenie na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
29.07.2005 | Čítalo: 7181 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na internete a zverení vo svojom vestníku z 1. augusta 2005 nové všeobecné povolenie (VP) na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb. Nové VP je jednoduchšie a prehľadnejšie, zároveň zavádza niekoľko zmien, ktoré sa opierajú o doterajšie skúsenosti a požiadavky operátorov.


TÚ SR určil metódu kalkulácie cien za ukončovanie volaní v pevnej sieti

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
28.07.2005 | Čítalo: 7400 | Diskusia: 0

Významný podnik bude mať povinnosť nákladovej orientácie cien za službu ukončovania volaní v jeho sieti, pričom na overenie nákladov bude slúžiť model, ktorý určil Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR). TÚ SR zverejnil na internete http://www.teleoff.gov.sk/Rozhodnutia/fllraic.html a zverejní vo svojom vestníku z 1. augusta 2005 rozhodnutie z 15. júla 2005, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončovania volaní v sieti významného podniku. TÚ SR už dávnejšie určil rozhodnutím Slovak Telecom (ST) ako významný podnik, zároveň mu uložil viaceré povinnosti a ďalším pripravovaným rozhodnutím mu uloží povinnosť nákladovej orientácie.


Záujemcovia o poskytovanie univerzálnej služby budú môcť poslať svoj návrh

Info z domova | Roman Vavro, TÚ SR
27.07.2005 | Čítalo: 7333 | Diskusia: 0

Dňa 1.8. 2005 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejní vo svojom vestníku a na internete oznam podnikom oprávneným poskytovať sieť, službu alebo sieť a službu v oblasti elektronických komunikácií, že začne konanie so záujemcami na poskytovanie univerzálnej služby podľa zákona o elektronických komunikáciách pred určením takéhoto podniku, príp. podnikov. Vzhľadom na to, že z možnosti poskytovať univerzálnu službu nesmie byť žiadny podnik vylúčený, záujemcovia o jej poskytovanie môžu úradu písomne podať svoje návrhy do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia na adresu TÚ SR.


ST nesmie viazať služby a musí umožniť výber podniku

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
18.07.2005 | Čítalo: 7022 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutiami z 13.7. 2005, resp. z 18.7. 2005 určil Slovak Telecom (ST) ako významný podnik na maloobchodných trhoch pripojenia bytových, resp. nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete a zároveň mu určil povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutia ešte nie sú právoplatné. ST má možnosť podať opravný prostriedok – rozklad.


FWA 3,5 GHz: Frekvencie získajú štyri spoločnosti

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
14.07.2005 | Čítalo: 7402 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe poradia účastníkov výberového konania, ktoré určila výberová komisia, udelí spoločnostiam Amtel Slovensko, GlobalTel, Telenor Networks a WiMax telecom individuálne povolenie na používanie frekvencií v pásme 3,5 GHz. Úrad týmto vytvára lepšie podmienky najmä pre ďalší rozvoj vysokorýchlostného internetu a verejnej telefónnej služby. TÚ SR v zmysle zákona oznámi neúspešným žiadateľom výsledok výberového konania písomne spolu s uvedením dôvodov.


Telekomunikačné pravidlá EÚ: Komisia podnikla kroky proti 11 členským štátom na zabezpečenie účinnej implementácie

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
13.07.2005 | Čítalo: 8053 | Diskusia: 1

Komisia odoslala listy jedenástim členským štátom EÚ, ktoré nezvládli riadnu implementáciu pravidiel EÚ v oblasti elektronických komunikácií vrátane telekomunikácií. Do ďalšieho kola priestupkových konaní vo veci porušenia Zmluvy sa dostali tieto členské štáty: Česká republika, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a Fínsko. Medzi hlavné nastolené problémy patrí nezávislosť vnútroštátnych regulačných orgánov, požiadavka prenosnosti čísel a kompletných zoznamov odberateľov služieb, udeľovanie štatútu poskytovateľov „univerzálnych služieb“ a prístup na európske núdzové číslo 112.


TÚ SR uložil povinnosti Orange a T – Mobile, ktoré podporia súťaž na trhu

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
12.07.2005 | Čítalo: 7344 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutiami určil spoločnosti Orange Slovensko a T – Mobile Slovensko ako významné podniky na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach a zároveň im uložil povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutia ešte nie sú právoplatné. Oba podniky majú možnosť podať opravný prostriedok – rozklad.


Výnos o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb

Info z domova | MDPT SR
04.07.2005 | Čítalo: 7377 | Diskusia: 1

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo s účinnosťou od 1. júla 2005 výnos o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb. Výnos ustanovuje možnosť poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na financovanie projektov výskumu a vývoja v oblasti rozvoja elektronických komunikácií a poštových služieb. V rozpočtovom roku 2005 sa žiadosti o poskytnutie dotácie predkladajú najneskôr do 31. augusta.


Internetizácia na Slovensku
Internet využíva viac ako štvrtina obyvateľov Slovenska

Info z domova | www.gfk.sk
30.06.2005 | Čítalo: 8600 | Diskusia: 0

Spoločnosť GfK Slovakia zaktualizovala voľnopredajnú štúdiu na tému „Slovak Internet Monitor 2005“. Prieskum sa uskutočnil v máji tohto roku na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov nad 15 rokov. Voľnopredajná štúdia sa okrem iného venuje postoju Slovákov k technológiám, rozsahu a dôvodom využívania internetu na Slovensku

Podľa výsledkov prieskumu spoločnosti GfK Slovakia, internet využíva na Slovensku takmer 40% obyvateľov vo veku nad 15 rokov. Vo vekovej kategórii 15 až 30 rokov je rozsah internetizácie najsilnejší, aktuálne počet užívateľov internetu v danej vekovej kategórii dosahuje až 65%. Vo viac ako 90-tich percentách prípadov sa jedná o aktívnych užívateľov internetu, ktorí za posledný mesiac pred dopytovaním aspoň raz využili internet.


Pevné linky strácajú na atraktivite pre hlasové služby

Info z domova | www.tns-global.sk
23.06.2005 | Čítalo: 8005 | Diskusia: 0

V priebehu nasledujúcich 6 mesiacov si plánujú zriadiť pevnú telefónnu linku 3% domácností. O odhlásení pevnej linky uvažujú 4% domácností. Vyplýva to z výsledkov omnibusového prieskumu, ktorý v máji tohto roku realizovala spoločnosť TNS SK na reprezentatívnej vzorke 1034 respondentov. Z výsledkov ďalej vyplýva, že o možnosti vybrať si z viacerých telekomunikačných operátorov, ktorý ponúkajú hlasové služby v pevnej sieti, vie viac ako polovica respondentov. Viac ako tretina respondentov o tejto možnosti nevie a každý desiaty opýtaný sa nevedel vyjadriť.


Podľa analýzy sú Orange a T – Mobile významné podniky

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
22.06.2005 | Čítalo: 7679 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) po skončení analýzy veľkoobchodného trhu prístupu a zostavenia volania v mobilnej sieti konštatuje, že spoločnosti T - Mobile a Orange majú na tomto trhu významný vplyv a také postavenie, že nie sú vystavené efektívnej súťaži a ekonomický vplyv im v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov. TÚ SR finalizuje rozhodnutie (k inému trhu), ktorým určí Orange a T – Mobile ako významné podniky a zároveň im uloží povinnosti na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania v mobilných telefónnych sieťach, ktorého analýzu ukončil koncom roku 2004. TÚ SR uloží obom podnikom rozhodnutiami povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.


ST je definitívne významný podnik zatiaľ na troch veľkoobchodných trhoch

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
21.06.2005 | Čítalo: 7265 | Diskusia: 0

Dňa 21. júna 2005 predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) doručil rozhodnutie o opravnom prostriedku (o rozklade), ktorý podala spoločnosť Slovak Telecom (ST) voči rozhodnutiu TÚ SR o uložení povinností významnému podniku na veľkoobchodnom trhu zostavenia volania v pevnej telefónnej sieti. Predseda TÚ SR zmenil rozhodnutie TU SR so zámerom spresniť uložené povinnosti pre ST, s cieľom zabezpečenia právnej istoty pre všetkých účastníkov trhu. Je to už v poradí tretie rozhodnutie, ktorým sú ST, ako významnému podniku, s konečnou platnosťou uložené povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.


Predseda TÚ SR rozhodnutiami spresnil povinnosti pre Slovak Telecom

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
14.06.2005 | Čítalo: 7344 | Diskusia: 0

Dňa 14. júna 2005 predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) vydal dve rozhodnutia o opravných prostriedkoch (o rozkladoch), ktoré podala spoločnosť Slovak Telecom (ST) voči rozhodnutiam TÚ SR o uložení povinností významnému podniku na veľkoobchodných trhoch ukončovania volania v pevných sieťach a uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu. Predseda TÚ SR zmenil rozhodnutia TU SR so zámerom spresniť uložené povinnosti pre ST, s cieľom zabezpečenia právnej istoty pre všetkých účastníkov trhu. Rozhodnutia predsedu TÚ SR sú konečné. Rozhodnutia budú zverejnené vo Vestníku TÚ SR a na internete.


Situácia v oblasti širokopásmového prístupu k 1. januáru 2005

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
06.06.2005 | Čítalo: 8089 | Diskusia: 0

Počet vysokorýchlostných "širokopásmových" internetových pripojení rýchlo rastie, hovorí správa, ktorú zverejnila komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Reding. V Európskej únii je v súčasnosti 40 miliónov širokopásmových pripojení, čo znamená 70% medziročný nárast. Predstavuje to 45 000 nových širokopásmových liniek priemerne za deň, na rozdiel od 29 tisíc v roku 2003. Prudký rast v broadbande je poháňaný konkurenciou medzi trhovými hráčmi, ktorí chcú svojim zákazníkom poskytnúť rýchlejší, lacnejší prístup do internetu. Jeho úspešný vývoj je tiež naznačený v nedávno zverejnenej stratégii "i2010" a jeho úlohou je podporiť zamestnanosť a rast digitálnej ekonomiky. Noví trhoví hráči zvyšujú investície do širokopásmovej infraštruktúry a tým si budujú svoj trhový podiel. Niektoré európske krajiny patria k najvýkonnejším vo svete, zatiaľčo niektoré stále významne zaostávajú.


Návrh na vytvorenie spoločného regulačného úradu pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb

Info z domova | www.rokovania.sk
04.06.2005 | Čítalo: 8857 | Diskusia: 1

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila návrh na vytvorenie spoločného regulačného úradu pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb. V súvislosti so zabezpečením nezávislosti regulačného úradu v plnom rozsahu a s ohľadom na vývoj trhu v SR bol pripravený návrh na vytvorenie spoločného regulačného úradu pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb. Návrh spoločného regulačného úradu je založený na pružnom systéme regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, pohotovej výmene informácií medzi regulačným úradom, účastníkmi trhu a všetkými zainteresovanými subjektmi.


Návrh cestovnej mapy zavádzania elektronických služieb verejnej správy

Info z domova | www.telecom.gov.sk
03.06.2005 | Čítalo: 8056 | Diskusia: 1

Návrh cestovnej mapy zavádzania elektronických služieb verejnej správy je iniciatívny návrh Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, ktorý však plne korešponduje so strategickými cieľmi informatizácie verejnej správy sformulovanými v dokumente Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčný plán, ako aj so závermi vládou schválenej Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010. Cieľom informatizácie verejnej správy je uľahčiť a rozšíriť účasť občanov na správe vecí verejných a ich styk s orgánmi verejnej správy. Navrhovaná cestovná mapa má zefektívniť riadiace a administratívne procesy vo verejnej správe prechodom na digitálnu administratívu, a tak pripraviť verejnú správu na plynulú integráciu do administratívnych štruktúr Európskej únie.


Komisia prijala päťročnú stratégiu na podporu rastu digitálnej ekonomiky

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
02.06.2005 | Čítalo: 8360 | Diskusia: 0

Európska komisia 1. júna 2005 prijala iniciatívu "i2010 Európska informačná spoločnosť 2010" na podporu rastu a zamestnanosti v oblasti informačnej spoločnosti a médií. i2010 je komplexná stratégia pre modernizáciu a uplatnenie všetkých politických nástrojov EÚ, ktorých účelom je podnietiť rozvoj digitálnej ekonomiky. Medzi tieto nástroje patria najmä regulačné nástroje a výskumné partnerstvá s priemyslom. Komisia bude podporovať najmä vysokorýchlostné a bezpečné širokopásmové siete ponúkajúce bohatý a rôznorodý obsah v Európe


Rozsah univerzálnej služby

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
31.05.2005 | Čítalo: 12587 | Diskusia: 1568

24. mája 2005 prijala Európska komisia Správu o revízii rozsahu univerzálnej služby v súlade s článkom 15 smernice 2002/22/EC (smernica o univerzálnej službe) a otvorila k nej verejnú diskusiu. Správa zahŕňa analýzu komisie a hodnotenie, či má byť súčasný rozsah univerzálnej služby zmenený alebo predefinovaný predovšetkým v súvislosti s mobilnými a širokopásmovými komunikačnými službami. Otvára tiež širšiu politickú diskusiu o zabezpečovaní univerzálnej služby z pohľadu celkového hodnotenia nového regulačného balíčka EÚ pre elektronické komunikácie. Ten by mal byť prijatý v roku 2006 a smernica o univerzálnej službe by v ňom mala byť celkovo prepracovaná.


VIPHONE - nový rozmer telefónie

Podujatia | Patrik Krauspe
25.05.2005 | Čítalo: 8549 | Diskusia: 0

V utorok, 17. mája 2005 sa v sídle ATO uskutočnilo klubové odborné popoludnie na tému "VIPHONE - nový rozmer telefónie". O IP telefónii ako budúcnosti hlasových služieb s prítomnými zástupcami operátorov a členov ATO diskutovali zástupcovia spoločnosti Uniet Communications - Michal Pelach a Zdeněk Kloz. Spoločnosť Unient Communications SK, s.r.o. je prevádzkovateľom služby VIPHONE a orientuje sa na komunikačné riešenia dátové i hlasové.


Komisia očakáva, že väčšina vysielania v EÚ bude digitálna od roku 2010

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
25.05.2005 | Čítalo: 10202 | Diskusia: 1

Európska komisia dnes požiadala členské štáty EÚ, aby zrýchlili prechod z analógového na digitálne vysielanie. Digitálne vysielanie poskytuje zlepšenú kvalitu obrazu, lepší zvuk, lepší prenosný a mobilný príjem, viacej televíznych a rozhlasových kanálov a rozšírené informačné služby. Keďže digitálne vysielanie používa spektrum efektívnejšie, uvoľní sa ďalšia kapacita pre iné použitie, ako napríklad nové služby vysielania alebo mobilnej telefónie, čo bude na na druhej strane podnecovať inovácie a rast v televíznom a komunikačnom odvetví. Komisia predpokladá, že väčšina vysielania bude v roku 2010 v digitálnej forme a navrhuje termín na úplný prechod na digitálne vysielanie presunúť už na rok 2012.


Budovať bezdrôtové prístupové siete v pásme 3,5 GHz chce 14 záujemcov

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
20.05.2005 | Čítalo: 7424 | Diskusia: 2

V stanovenom termíne 19.5. 2005 do 13,30 hod. doručili na Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) ponuky 14 - ti záujemcovia o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej siete (FWA) v pásme 3,5 GHz. O pridelenie frekvencií majú záujem: Amtel Slovensko, spol. s r.o., Clearwire sk, s.r.o., eTel Slovensko s.r.o., GlobalTel a.s., IS/ING s.r.o., NOX Comunnications, s.r.o., Orange a.s., Slovanet a.s., Slovenské rádiokomunikácie, s.r.o., Telenor Networks, a.s., T – Mobile Slovensko, a.s., UPC Slovensko s.r.o., V – NET a WiMax telecom s.r.o. Poradie určí výberová komisia v zmysle hodnotiacich kritérií stanovených vo výzve. Úspešní účastníci výberového konania získajú frekvencie, ktoré využijú na vybudovanie prístupových sietí, t.j. pre pripojenie svojich zákazníkov do siete prostredníctvom ktorej poskytujú služby.


FAQ - najčastejšie kladené otázky k výberovému konaniu FWA 3,5 GHz

Info z domova | www.teleoff.gov.sk
13.05.2005 | Čítalo: 8220 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR včera v neskorých poobedných hodinách zverejnil na svojej webovej stránke odpovede na najčastejšie otázky k výberovému konaniu FWA 3,5 GHz.


Opatrenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla

Info z domova | Roman Vavro
11.05.2005 | Čítalo: 7607 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR dnes zverejnil na svojich stránkach a zaslal na skrátené pripomienkovacie konanie (7 pracovných dní) vybraným orgánom štátnej správy, najväčším podnikateľom v oblasti elektronických komunikácií, občianskym a profesijným združeniam návrh zmeny opatrenia TÚ SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla.


Štátna pomoc: Komisia schválila verejné financovanie pre širokopásmovú sieť v regióne Limousin vo Francúzsku

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
11.05.2005 | Čítalo: 8390 | Diskusia: 0

Európska komisia rozhodla, že spolufinancovanie otvorenej širokopásmovej infraštruktúry z verejných zdrojov v regióne Limousin vo Francúzsku prináša kompenzácie za poskytnutie služby všeobecného ekonomického záujmu a nie je štátnou pomocou. Projekt má celkový rozpočet 85 miliónov eur a bude spolufinancovaný z fondov EÚ. Schéma umožní telekomunikačným operátorom poskytovať širokopásmové služby rezidenčným užívateľom, podnikom a verejným orgánom na báze transparentnosti a nediskriminácie.


Stanovisko k začatiu konania voči SR zo strany EÚ v oblasti elektronických komunikácií

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
16.04.2005 | Čítalo: 7973 | Diskusia: 1

Skutočnosť, že Európska komisia ohlásila začatie konania voči Slovenskej republike vo veci nedostatočného implementovania regulačného rámca EÚ v oblasti elektronických komunikácií, je len potvrdením toho, že upozornenia Asociácie telekomunikačných operátorov v tomto zmysle neboli nepodložené a naše obavy neopodstatnené tak ako to viackrát uviedol Telekomunikačný úrad SR.


Pravidlá EÚ o elektronických komunikáciách – Komisia začína konanie o porušení voči desiatim členským štátom

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
15.04.2005 | Čítalo: 9397 | Diskusia: 1

Komisia začala súdne konanie voči desiatim členským štátom EÚ s cieľom napraviť porušenie pravidiel EÚ v oblasti  elektronických komunikácií. Poukazuje na nedostatky vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ako aj na nesprávne uplatňovanie pravidiel EÚ v praxi a to v Nemecku, Taliansku, Lotyšsku, na Malte, v Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku, na Slovensku a vo Fínsku. Začatie tohto konania je výsledkom obáv definovaných v správach Komisie[1] o vykonávaní v oblasti elektronických komunikácií, z ktorých najaktuálnejšia bola uverejnená na konci roku 2004.


Národná stratégia pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike

Info z domova | www.rokovania.sk
14.04.2005 | Čítalo: 8450 | Diskusia: 0

Vláda SR na svojej 127. schôdzi prerokovala a schválila Národnú stratégia pre širokopásmový prístup v Slovenskej republiky. Uvedený materiál nadväzuje na Národnú politiku pre elektronické komunikácie, schválenú uznesením vlády SR č. 196 zo dňa 19.3.2003 a Stratégiu informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčný plán, schválené uznesením vlády SR č. 43 z 21.1.2004 a na úlohy vyplývajúce z členstva v Európskej únii, z medzinárodných zmlúv a z členstva v medzinárodných organizáciách, ako aj na ďalšie úlohy súvisiace s rozvojom medzištátnych vzťahov a medzinárodnej spolupráce vrátane programu e-Europe 2005.


Vysokorýchlostný prístup do internetu prostredníctvom elektrických vedení: Komisia sa pokúša vytvoriť nové možnosti trhu

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
13.04.2005 | Čítalo: 8058 | Diskusia: 0

Používanie elektrických vedení na vysokorýchlostný prístup do internetu môže byť jednoduchšie vďaka vydanému odporúčaniu Európskej komisie. Odporúčanie je adresované členským štátom a má za cieľ vyjasniť pravidlá používania elektrických vedení na prenos elektronických komunikačných dát. Komisia snaží posilniť konkurenciu tým, že otvorí trh pre nových poslytovateľov vysokorýchlostného širokopásmového internetu prostredníctvom elektrických vedení. Prístup do internetu cez elektrické vedenia je zatiaľ aplikovaný len v niekoľkých mestských oblastiach, ale potenciál je obrovský: EÚ má 200 miliónov elektrických vedení vedúcich priamo do domácností, škôl či podnikov.


Vysokorýchlostné sieťové pripojenia: Komisia odporúča stropy cien za prenájom okruhov

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
07.04.2005 | Čítalo: 7941 | Diskusia: 1

Európska komisia tvrdí, že veľkoobchodné ceny za prenájom okruhov, ktoré sú kľúčovým zdrojom širokopásmových služieb pre biznis segment, by mali reflektovať skutočné náklady. V odporúčaní členským krajinám komisia hovorí o "najlepšej aktuálnej praxi" pri tvorbe cien veľkoochodného prenájmu okruhov a poskytuje orientačné ceny na voľnom trhu pre celú EÚ. Účelom tohto odporúčania je pomôcť členským krajinám pripraviť regulačné opatrenia pre také trhy prenájmu okruhov, na ktorých neexistuje efektívna súťaž. Spoločný trh EÚ pre služby elektronických komunikácií je zdeformovaný značnými výkyvmi v cenách prenájmu okruhov (za okruh 2Mbit/s 5 km dlhý je cena v najdrahšom štáte sedemkrát vyššia ako v štáte najlacnejšom), čo je len ťažko vysvetliteľné pomocou základných nákladov.


Úspešní operátori získajú ďalšiu možnosť budovať bezdrôtové prístupové siete

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
06.04.2005 | Čítalo: 7236 | Diskusia: 2

V piatok 8.4. 2005 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejní vo svojom vestníku, v Národnej obrode a na svojej internetovej stránke výzvu na predloženie ponúk na pridelenie frekvencií na poskytovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz. Záujemcovia zašlú úradu svoje ponuky, o ktorých poradí rozhodne výberová komisia. Úspešní účastníci výberového konania získajú frekvencie, ktoré využijú na vybudovanie prístupových sietí, t.j. pre pripojenie svojich zákazníkov do siete prostredníctvom ktorej poskytujú služby.


Rekordný rast zákazníkov i užívateľov internetu bude pokračovať

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
24.03.2005 | Čítalo: 7563 | Diskusia: 0

Podľa štatistického zisťovania odvetvia telekomunikácií bol na Slovensku v roku 2004 zaznamenaný rekordný nárast užívateľov i zákazníkov pripojených na internet. Počet užívateľov internetu medziročne narástol o 86% a počet zákazníkov pripojených na internet narástol až o 106%. Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), vzhľadom na nedávne a v blízkej budúcnosti očakávané udalosti predpokladá, že v tomto roku nastane ešte prudší rozvoj internetu na Slovensku.


'Roaming' charges: an obstacle to a Europe-wide mobile phone network

Info zo zahraničia | www.europarl.eu.int
23.03.2005 | Čítalo: 7899 | Diskusia: 0

Is EU legislation needed to stop exploitation of mobile phone users when 'roaming'? Telecommunications experts discussed the main issues with MEPs at a public hearing held on Wednesday by Parliament's Internal Market and Industry Committees. 'Roaming' means the use of mobile phones on foreign networks to make or receive calls or to transfer data. Among the problems: users may have to pay a large part of the cost of a call received from their home country when they are outside its borders.


ST zatiaľ nemusí plniť úradom uložené povinnosti

Info z domova | Roman Vavro
22.03.2005 | Čítalo: 7281 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dostal od spoločnosti Slovak Telecom (ST) opravný prostriedok – rozklad voči rozhodnutiu, ktorým ST určil ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v pevných sieťach a zároveň jej uložil povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie TÚ SR tak nenadobudlo právoplatnosť, t.j. ST zatiaľ nemusí plniť úradom uložené povinnosti.


Novela zákona o ochrane osobných údajov

Info z domova | Patrik Krauspe
15.03.2005 | Čítalo: 7987 | Diskusia: 0

V Zbierke zákonov SR bola uverejnená novela zákona o ochrane osobných údajov, ktorá sprehľadňuje základné povinnosti prevádzkovateľov pri spracúvaní osobných údajov. Parlament ju schválil začiatkom februára, účinnosť nadobudne 1. mája 2005. Zákon bol pripravený v súlade so smernicou EÚ o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorú sa Slovensko zaviazalo implementovať do národnej legislatívy. Kladie sa dôraz na skutočnosť, že na prenos osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľmi v rámci členských štátov Európskej únie nesmú platiť žiadne obmedzenia s výnimkou národných zákonov na ochranu osobných údajov. Posilňuje sa nezávislosť úradu na ochranu osobných údajov, ktorý bude disponovať vyšetrovacími právomocami a vykonávať svoje funkcie úplne nezávisle, a nemyslí sa tým len nezávisle od výkonnej moci, ale od vplyvov akýchkoľvek iných štátnych orgánov. Novela umožňuje úradu vstupovať do informačných systémov na úrovni správcu systému v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly a spresňuje proces konania a prijímania oznámení fyzických osôb.


Online Government now a reality almost everywhere in the EU, says Commission survey

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
15.03.2005 | Čítalo: 9312 | Diskusia: 0

Over 90% of public service providers now have an on-line presence, and 40% of basic public services1 are fully interactive, says the European Commission’s fifth annual survey of online government services in Europe. Availability and interactivity measures show that EU’s new Member States are now where the EU 15 ones were just two years ago. The challenge now is to ensure that online government services are used as widely and extensively as possible, so as to deliver the maximum possible efficiency gains for business and citizens (see IP/05/41).


Konzultácia podľa § 10 ods. 2 zákona k uloženiu povinnosti nákladovej orientácie podľa § 22 zákona významnému podniku na veľkoobchodnom trhu č. 2

Zákon o el. kom. | www.teleoff.gov.sk
10.03.2005 | Čítalo: 9529 | Diskusia: 0

Európska Komisia vo svojom liste Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky zo dňa 24.11.2004, ktorým vyjadrila svoje pripomienky podľa článku 7(3) smernice 2002/21/ES k implementácii navrhovanej povinnosti nákladovej orientácie na trhu ukončovania hovorov uviedla: „Pokiaľ ide o navrhovanú povinnosť nákladovej orientácie, Komisia zaznamenala, že TÚ SR ani nešpecifikoval v rámci svojho opatrenia podrobnosti ohľadom navrhovaného modelu LRAIC ako ani podrobnosti ohľadom cieľových poplatkov za ukončovanie. Komisia má za to, že prístup TÚ SR k nápravným opatreniam zdá sa nevykazuje adekvátnu transparentnosť a právnu istotou pre účastníkov trhu a mohol by ďalej oddialiť znižovanie poplatkov za ukončovanie. Nešpecifikovaním LRAIC modelu a nákladov, ktoré môžu byť vopred vzaté do úvahy, navyše nevzniká nijaká záruka, že poplatky za ukončovanie budú založené iba na účelných nákladoch. Na tomto základe prístup TÚ SR k implementácii povinnosti nákladovej orientácie môže obmedziť efektivitu daného opatrenia.“ Zároveň Komisia vyzvala TÚ SR, aby oznámil podľa Článku 7(3) Rámcovej smernice tieto návrhy implementačných opatrení vytyčujúce časový rámec a etapy znižovania poplatkov za ukončovanie. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky v súlade s §10 ods.4 zákona č. 610/2003 Z.z. v znení zákona č. 716/2004 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) ako aj v súlade s článkom 7(5) Rámcovej smernice, zohľadniac pripomienky Komisie a v záujme zabezpečenia transparentnosti a právnej istoty pre účastníkov trhu, predkladá v zmysle § 10 ods. 2 zákona návrh opatrenia, ktorým špecifikuje model na výpočet poplatkov za ukončovanie volaní v sieti významného podniku podľa § 22 zákona.


"Prezentácia služieb v oblasti prenositeľnosti čísla"

Podujatia | Patrik Krauspe
09.03.2005 | Čítalo: 8510 | Diskusia: 0

17. februára 2005 sa na pôde Asociácie telekomunikačných operátorov uskutočnilo klubové popoludnie, ktorého témou bola "Prezentácia služieb v oblasti prenositeľnosti čísla". Spoločnosť Telogic CZ, ktorá prezentovala svoje skúsenosti, je členom mezinárodnej skupiny MINcom, ktorá je orientovaná na poskytovanie širokého portfólia služieb pre telekomunikačných operátorov. Jedným z prestížnych projektov, na ktorých sa skupina významne podieľala, bol projekt MNP /Mobile Number Portability/ v Spolkovej republike Nemecko. Tieto získané skúsenosti by veľmi radi uplatnili i v ďalších európskych krajinách, kde NP zatiaľ nie je realizovaná. Pre operátorov na Slovensku je NP v súčasnej dobe aktuálnou témou.


Stanovisko ATO k podpisu zmlúv o prepojení sietí

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
07.03.2005 | Čítalo: 8054 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov víta netrpezlivo očakávaný podpis prvých zmlúv o prepojení sietí medzi alternatívnymi operátormi a Slovak Telecomom. Tieto zmluvy sú prvým predpokladom pre príchod konkurencie na trh hlasových služieb na pevných sieťach, kde je stále monopolným poskytovateľom Slovak Telecom. Očakávania, ktoré má priniesť konkurencia na trh sú však závislé od ďalších faktorov. Týmito sú ukončenie analýz relevantných trhov (zákonná lehota 30.6.2004 je Telekomunikačným úradom porušená), určenie podnikov s významným vplyvom na týchto trhoch (spravidla je to Slovak Telecom), povinnosť uvoľnenia miestnych vedení a pod. Všetky tieto úlohy musí zabezpečiť Telekomunikačný úrad, ktorý je podľa zákona o elektronických komunikáciách zodpovedný za reguláciu trhu a podporu tvorby konkurenčného prostredia, čo dlhodobo nevykonáva na potrebnej úrovni.


Správa o stave plnenia úloh Akčného plánu informatizácie spoločnosti za rok 2004 a aktualizácia úloh Akčného plánu v ďalších rokoch

Info z domova | www.telecom.gov.sk
16.02.2005 | Čítalo: 7755 | Diskusia: 1

Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyplýva z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2004 z 21. januára 2004 úloha každoročne (vždy v termíne do 28. februára) predkladať na rokovanie vlády priebežnú informáciu o stave plnenia úloh Akčného plánu za predchádzajúci rok a zároveň doplniť o nové úlohy Akčný plán na nasledujúci rok. Akčný plán predstavuje konkrétny a záväzný harmonogram činností súvisiacich s procesom informatizácie spoločnosti. Akčný plán obsahuje záväzky týkajúce sa plnenia jednotlivých úloh ako aj zoznam inštitúcií zodpovedných za ich plnenie. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zabezpečuje monitorovanie plnenia jednotlivých čiastkových úloh ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.


TÚ SR chce podporiť poskytovanie prístupu k internetu

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
15.02.2005 | Čítalo: 7251 | Diskusia: 0

Dňa 15. februára 2005 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku a na stránke http://www.teleoff.gov.sk/Diskusie/sas.html návrh znenia všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb. Úrad navrhuje oslobodiť podniky s obratom nižším ako 1 mil. Sk od platenia pohyblivej zložky administratívnej úhrady, zmeniť pevnú čiastku úhrady a poskytovateľom internetu podstatne znížiť výšku pevnej čiastky úhrady. Navrhovanými úpravami sa vo všeobecnosti zníži finančné zaťaženie podnikov poskytujúcich siete a služby. TÚ SR vyzýva na predkladanie pripomienok k návrhu, ktoré je možné v lehote do 30 dní zasielať na adresu úradu.


EU regulators favour pro-competitive approach to Internet telephony

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
14.02.2005 | Čítalo: 7959 | Diskusia: 0

“Voice over Internet Protocol has the potential to radically change the existing market structure”: this has been stressed today by the European Regulators Group (ERG), which brings together the 25 national regulatory authorities responsible for electronic communication markets. Meeting in Brussels, the ERG adopted a common statement on Voice over Internet Protocol (VoIP) services in order to facilitate the roll out and widespread use of Internet telephony in Europe. The European Commission itself favours an EU-wide “light touch” approach to Internet telephony as the best way to encourage competition between internet carriers of telephone traffic and traditional telephone networks.


ST má významný vplyv na dvoch najdôležitejších maloobchodných trhoch

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
08.02.2005 | Čítalo: 7615 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na výsledky analýz dvoch najdôležitejších maloobchodných trhov - pripojenie bytových a pripojenie nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete. Analýzy potvrdili, že na oboch trhoch nie je efektívna súťaž a že na nich pôsobí podnik (ST), ktorý nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov. Doručením výsledkov analýz začína plynúť 30 - dňová lehota na vyjadrenie.


Telecommunications in the EU - Around 80 mobile subscriptions per 100 inhabitants in the EU25 in 2003

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
08.02.2005 | Čítalo: 8499 | Diskusia: 0

Mobile telephony has experienced enormous growth since 1995. During the period 1995-2003, the number of mobile telephone subscriptions has grown 42% each year on average at EU25 level. In 2003, there were over 364 million subscriptions in the EU25 compared to only 22 million in 1995, meaning there were on average 80 subscriptions to mobile phones per 100 inhabitants in the EU25 in 2003 compared to only 5 in 1995.


Rádioamatéri získali ďalšie frekvencie a jednoduchšie povoľovacie podmienky

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
26.01.2005 | Čítalo: 8430 | Diskusia: 3

Slovenskí rádioamatéri majú na vysielanie k dispozícii ďalšie frekvencie, nemusia zapisovať údaje o uskutočnených spojeniach do denníka a nové povolenia na prevádzkovanie amatérskych staníc budú platiť až desať rokov. Tieto novinky a ďalšie zjednodušenie podmienok prinášajú nové všeobecné povoľovacie podmienky pre rádioamatérov, ktoré vydal Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe zákona o elektronických komunikáciách. V povoľovacích podmienkach sú zapracované najnovšie odporúčania Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administratív (CEPT), zmeny v národnej frekvenčnej tabuľke a odporúčania rádiokomunikačnej konferencie WRC 2003. Povoľovacie podmienky sú výsledkom spolupráce TÚ SR a Slovenského zväzu rádioamatérov (SZR).


Public procurement – Commission sets out Action Plan to move public purchasing in Europe online

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
21.01.2005 | Čítalo: 14829 | Diskusia: 0

The European Commission has published an Action Plan on electronic public procurement to assist Member States in implementing the new Procurement Directives adopted in 2004. The objective is to enable any business with a PC and an internet connection to bid for public contracts electronically anywhere in the EU, based on clear conditions and procedures and with all the necessary security.


VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV

Info z domova | www.telecom.gov.sk
20.01.2005 | Čítalo: 7946 | Diskusia: 0

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie projektov pre nasledujúce priority. Žiadosti o dotácie a spracované projekty sa budú prijímať priebežne do 28. februára 2005


Výzva na predkladanie projektov – Blok A Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na Internet v regiónoch

Info z domova | www.build.gov.sk
14.01.2005 | Čítalo: 7896 | Diskusia: 0

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR výhlásilo výzvu na predkladanie projektov pre Operačný program Základná infraštruktúra, priorita č.3 - Lokálna infraštruktúra, opatrenie č. 3.2. - Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor, blok A Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na Internet v regiónoch.


Slovensko prerokovalo so šiestimi štátmi návrhy digitálnych sietí (DVB-T)

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
14.01.2005 | Čítalo: 7461 | Diskusia: 0

V dňoch 10 – 13. januára 2005 sa na Telekomunikačnom úrade SR (TÚ SR) konalo mnohostranné koordinačné rokovanie k návrhom sietí terestriálneho digitálneho TV vysielania (DVB-T) na úrovni regulátorov v oblasti elektronických telekomunikácií. Okrem Slovenskej republiky, ktorú zastupoval TÚ SR sa na rokovania zúčastnili zástupcovia regulátorov z Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Poľska, Maďarska a Chorvátska. Zúčastnené krajiny prerokovali návrhy digitálnych sietí (DVB-T), ktoré v zmysle záverov Regionálnej rádiokomunikačnej konferencie RRC 04 predložia k prvému plánovaciemu cvičeniu Medzinárodnej telekomunikačnej únii (ITU).


Information Society for all: Commission opens consultation to make ICT products and services more accessible

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
11.01.2005 | Čítalo: 8122 | Diskusia: 2

Today, the European Commission has launched a public consultation on how to make the benefits of Information and Communication Technologies available to the widest possible range of citizens, including to older people and people with disabilities. This consultation is a first step in the Commission’s endeavour to remove the technical challenges and difficulties that people with disabilities and others experience when trying to use electronic products or services such as computers, mobile phones or the Internet.


Aké udalosti očakáva Telekomunikačný úrad SR na trhu elektronických komunikácií v roku 2005

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
03.01.2005 | Čítalo: 7453 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) očakáva v roku 2005 udalosti, ktoré zmenia stav podnikania v oblasti elektronických komunikácií. Ponúkame zoznam niektorých z nich.


V Zbierke zákonov SR bola uverejnená novela zákona o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. | Patrik Krauspe
03.01.2005 | Čítalo: 8743 | Diskusia: 1

Za pridelenie frekvencie bude môcť Telekomunikačný úrad požadovať úhradu v trhovej cene. Zároveň bude môcť zrušiť povolenie na používanie frekvencií v prípade, ak používateľ neuhradil poplatok za jej užívanie do troch mesiacov od jej platnosti. Rozhodli o tom poslanci, keď schválili novelu zákona o elektronických komunikáciách. Zákon bol schválený 2. decembra 2004 a uverejnený v Zbierke zákonov pod číslom 716/2004.


Prepojenia: Komisia odobruje, aby Slovak Telecom nadobudol výhradnú kontrolu nad mobilnou spoločnosťou EuroTel

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
16.12.2004 | Čítalo: 7875 | Diskusia: 0

Európska Komisia schválila na základe nariadenia EÚ o prepojení (fúziách) nadobudnutie úplné prevzatie mobilnej telefónnej spoločnosti EuroTel BRATISLAVA dominantným telekomunikačným operátorom Slovak Telecom. Keďže Slovak Telecom je väčšinovým vlastníkom v cieľovej spoločnosti a zastáva pozíciu k tomu, aby do značnej miery určil konkurencieschopné správanie Eurotelu, Komisia uvažuje o tom, že tento úkon nebude podstatne prekážať v efektívnej hospodárskej súťaži.


Vo využívaní niektorých frekvencií nastali zmeny

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
15.12.2004 | Čítalo: 7438 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) oznamuje prevádzkovateľom sietí a služieb, že vo využívaní niektorých frekvencií nastali zmeny. Pozitívom je, že pre lokálnych poskytovateľov dátových a internetových sietí je určené nové pásmo, na ktorom môžu zriaďovať prístupové siete typu bod – multibod na základe individuálneho povolenia. TÚ SR bude povolenia udeľovať bez výberového konania. Zásadné zmeny sa dotknú napr. aj prevádzkovateľov systémov MMDS pre jednosmerné šírenie nezmenených TV programov, atď. K zmenám prichádza na základe novej Národnej tabuľky frekvenčného spektra, ktorú schválila Vláda SR.


Commissioner Reding welcomes EU-wide investigation on cost of using a mobile phone abroad

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
15.12.2004 | Čítalo: 8739 | Diskusia: 0

Mobile telephone network operators across the EU have been sent today a questionnaire as part of an investigation into wholesale prices for “international roaming”, which result in high charges for people who use their mobile phones in other Member States. This initiative, supported by the Commission, was announced today by the European Regulators Group (ERG), which brings together national regulatory authorities responsible for electronic communication markets.


Stanovisko k Desiatej správe Európskej komisie o stave regulácie a trhu v oblasti elektronických komunikácií

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
14.12.2004 | Čítalo: 8937 | Diskusia: 0

Dokument Európskej komisie Desiata správa o stave európskej regulácie a trhoch elektronických komunikácií popisuje aj situáciu na trhu elektronických komunikácií v Slovenskej republike. Komisia prakticky vo všetkých kľúčových oblastiach liberalizácie – prepojenie, výber podniku, prístup k miestnym vedeniam, prenositeľnosť čísel - konštatuje, že tieto prvky trhu nie sú v Slovenskej republike prítomné. Konkurencia je potláčaná najmä v oblasti pevnej hlasovej siete, čo sa negatívne odráža aj na ďalších trhoch, vrátane prístupu do internetu.


TÚ SR začal na základe výsledkov analýz trhov správne konania voči ST

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
13.12.2004 | Čítalo: 7489 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe výsledkov analýz veľkoobchodných trhov zostavenie volania v pevnej sieti, ukončovanie volania v pevnej sieti a uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu oznámil spoločnosti Slovak Telecom (ST), že začína voči nej správne konanie. Účelom správnych konaní je rozhodnutím učiť ST, ako významný podnik na predmetných trhoch a uložiť mu povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. ST majú v súlade so správnym poriadkom právo vyjadriť sa k veci, navrhovať dôkazy a ich prípadné doplnenie v termíne do 10 dní od doručenia oznámenia o začatí konania.


Výnos MDPT SR o poskytovaní dotácií na informatizáciu

Info z domova | MDPT SR
08.12.2004 | Čítalo: 7570 | Diskusia: 0

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR po dohode s Ministerstvom financií SR podľa zákona o rozpočtových pravidlách vydalo výnos č. 2424/M-2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Výnos ustanovuje možnosť poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na účely informatizácie spoločnosti. Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2004. Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 5/2004.


10. správa - Trhy elektronických komunikácií: vyhľad dobrý, potrebný väčší pokrok v regulačnej reforme

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
07.12.2004 | Čítalo: 8208 | Diskusia: 3

The EU electronic communications sector is showing signs of intensifying competition and strong growth in some segments. Progress in implementing the regulatory package has been good, but more work is needed if Europe is to reap the benefits of a fully competitive sector, says the European Commission’s latest report on the implementation of the EU electronic communications regulatory package, adopted today. This report, which for the first time covers 25 Member States, highlights the strong expansion of mobile and broadband communications. Despite progress on reform, the Commission is concerned that delays and ineffective application in some Member States could hinder competition, innovation and investment.


TÚ SR upozornil ST na nesúlad upraveného návrhu zmluvy

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
01.12.2004 | Čítalo: 7240 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úradu SR (TÚ SR) v zmysle zákona o správnom konaní listom z 29. novembra 2004 upozornil spoločnosť Slovak Telecom, a.s. (ST) na nesúlad niektorých ustanovení návrhu zmluvy o prepojení verejných telefónnych sietí a zmluvy o prenájme spojovacích okruhov s právoplatným rozhodnutím úradu a zároveň ST vyzval na odstránenie nedostatkov v lehote do 10 dní. V prípade, že ST túto povinnosť v uvedenej lehote nesplní, úrad pristúpi k vymáhaniu rozhodnutím uloženej povinnosti.


Klubové odborné popoludnie - TTC Marconi

Podujatia | Patrik Krauspe
24.11.2004 | Čítalo: 17737 | Diskusia: 3

V utorok, 16. novembra 2004 sa v priestoroch ATO uskutočnilo klubové odborné popoludnie na tému "Overview on Cirpack SoftSwitch solution". Svoje prezentácie predniesli prítomným zástupcom operátorov zástupcovia spoločnosti TTC Marconi.


2010 Challenges - Challenges for Europe’s Information Society beyond 2005: starting point for a new EU strategy

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
19.11.2004 | Čítalo: 7855 | Diskusia: 0

The European Commission’s view of the challenges that a European Information Society strategy up to 2010 needs to address are set out in a Commission communication adopted today. This communication highlights the need to step up research and investment in information and communication technologies (ICT), and to promote their take-up throughout the economy. ICT should be more closely tailored to citizens’ needs and expectations, to enable them to participate more readily in socially fulfilling and culturally creative virtual communities. The challenges include electronic inclusion and citizenship, content and services, public services, skills and work, ICT as a key industry sector, interoperability of ICT networks and applications, trust and dependability and ICT for business processes. This communication is the starting point of a reflection process that will lead to the adoption of a new strategy during 2005.


Telecom už prepracoval zmluvy o prepojení podľa právoplatného rozhodnutia TÚ SR

Info z domova | TASR
15.11.2004 | Čítalo: 7695 | Diskusia: 3

Slovak Telecom (ST), a. s., Bratislava, už upravil zmluvy o prepojení telekomunikačných sietí na prevádzku verejnej telefónnej služby.


Prevádzkovať telemetrické zariadenia bude možné na základe všeobecného povolenia

Info z domova | Roman Vavro
15.11.2004 | Čítalo: 7461 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo Vestníku TÚ SR č. 7 z 5. novembra 2004 návrh všeobecného povolenia na prevádzkovanie telemetrických rádiových zariadení. Zariadenia, ktoré sa využívané na prenos dát na krátke vzdialenosti, napr. bezpečnostné údaje, údaje o stavoch vodojemov, plynomerov, atď., bude možné prevádzkovať bez individuálneho povolenia a bez platenia úhrad za frekvencie. Úrad vyzýva na predkladanie pripomienok k návrhu, ktoré je možné v lehote do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia zasielať na Telekomunikačný úrad SR, Odbor správy frekvenčného spektra.


Výberové konanie na zabezpečenie pozemského digitálneho TV vysielania

Info z domova | Roman Vavro
05.11.2004 | Čítalo: 25214 | Diskusia: 800

Od 5. novembra 2004 môžu záujemcovia o technické zabezpečenie pilotného projektu zavádzania digitálneho vysielania v Bratislave zasielať na Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) svoje ponuky. TÚ SR v tento deň zverejnil vo svojom vestníku a v jednom celoštátnom periodiku výzvu na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie (TV kanál 66) na pozemské digitálne vysielanie v meste Bratislava, ktoré je časťou pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho vysielania na Slovensku.


Vážny uspel s novelou zákona o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. | TASR
29.10.2004 | Čítalo: 8476 | Diskusia: 1

Poslanci posunuli do druhého čítania novelu zákona o elektronických komunikáciách Ľubomíra Vážneho (Smer), ktorá má odstrániť nejednoznačnosť výkladu zákona. Tá bola nedávno príčinou zrušenia výberového konania Telekomunikačného úradu (TÚ) SR na udelenie frekvencií FWA 3,5 GHz. Novela by mala v budúcnosti umožniť zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu.


Komisia nesúhlasí s rakúskym regulátorom v súvislosti s tranzitnými službami vo fixnej verejnej telefónnej sieti

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
28.10.2004 | Čítalo: 8200 | Diskusia: 1

Európska komisia prijala rozhodnutie spochybňujúce závery rakúskeho regulátora TKK (Telekom-Control-Kommission), ktorým regulátor zastavil reguláciu vo veľkoobchodných tranzitných službách. Komisia nesúhlasila s navrhnutou definíciou trhu.


Na poskytovanie internetu bude k dispozícii ďalšie „voľné“ pásmo

Info z domova | Roman Vavro
25.10.2004 | Čítalo: 7757 | Diskusia: 1

Od 5. novembra 2004 budú poskytovatelia prístupu do internetu (ISP) a poskytovatelia iných dátových služieb môcť bez individuálneho povolenia a bez platenia úhrad za frekvencie využívať na poskytovanie služieb okrem pásma 2,4 GHz aj ďalšie pásmo 5,470 – 5,725 GHz. Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v tento deň vyhlási vo svojom vestníku všeobecné povolenie na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra (HIPERLAN). Maximálny povolený vyžiarený výkon použitých zariadení bude až 1 W, čo je až 10 x vyšší výkon ako v pásme 2,4 GHz.


Klubové odborné popoludnie - Kapsch

Podujatia | Patrik Krauspe
25.10.2004 | Čítalo: 8837 | Diskusia: 0

V utorok, 19. októbra 2004 sa v priestoroch ATO uskutočnilo klubové odborné popoludnie na tému "Hosted IP PBX for Wireline and Wireless Operators”. Svoje prezentácie predniesli prítomným zástupcom operátorov páni Christian Angerer a Frank Stolze zo spoločnosti Kapsch CarrierCom AG.


Telephone bills: data privacy need not preclude individual billing of calls, says European Court of Justice

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
22.10.2004 | Čítalo: 8317 | Diskusia: 0

European Court of Justice strengthens Consumers´ rights in two rulings EU data privacy rules need not prevent telephone operators from providing telephone bills that list individual calls, and there need not be any extra charge for this service, said the European Court of Justice in a judgment given on 14 September. The Court upheld the European Commission’s case that Austria had failed to ensure that bills for using the fixed public telephone network were itemized in sufficient detail to allow users to check individual calls. Standard itemized bills could provide a higher level of detail, at no extra cost to subscribers, it noted. The Court rejected Austria’s argument that because the itemized billing provisions of Directive 98/10/EC are subject to data privacy protection, no additional levels of detail could be offered to subscribers at reasonable tariffs. Finally, the Court found that Austria had failed to provide detailed arguments supporting its assertion that bills more detailed than those currently required in Austria would infringe data protection legislation.


Európska komisia podpísala kontrakt s .eu registrátorom

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
14.10.2004 | Čítalo: 10126 | Diskusia: 0

The contract between the European Commission and EURid was signed on 12 October, enabling EURid - a consortium of Belgian, Italian and Swedish organizations - to set the .eu mechanism in motion and permit the registration of .eu domain names as soon as possible.


Návrh novely zákona o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. | www.nrsr.sk
13.10.2004 | Čítalo: 8820 | Diskusia: 1

Podľa doterajšieho znenia zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách a na základe skúseností z výberových konaní na právo používať frekvencie, súčasná právna úprava neumožňuje vyžadovať úhradu za právo používať frekvencie v trhovej cene, nezohľadňuje náklady na správu frekvencií, plánovanie, koordináciu a pokračovanie používania frekvencií, dohľad nad používaním frekvencií vrátane potrebných meraní, skúšok a prieskumov zlučiteľnosti na zaručenie efektívneho a bezporuchového použitia frekvencie.


Communication from the Commission on Preventing and Combating Corporate and Financial Malpractice

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
11.10.2004 | Čítalo: 8161 | Diskusia: 0

Recently, a number of scandals have caused uncertainty in capital markets, damaging the overall economy. In one year Enron shareholders lost around US-dollar 67 billion leaving employees and former employees with meagre retirements1. The market capitalisation of Parmalat depreciated by more than 90% in only three months. Enron, Parmalat and no doubt other companies used and will continue to use complex and opaque structures, including subsidiaries in offshore financial centres (OFC), Special Purpose Vehicles (SPV) and complex financial transactions, often with the complicity of third parties, to reduce the transparency of their activities to investors. The risk of such practices must be reduced.


Definitívne rozhodnutie o prepojení sietí

Info z domova | Roman Vavro
06.10.2004 | Čítalo: 7801 | Diskusia: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (predseda) v týchto dňoch doručil spoločnostiam Dial Telecom, a.s., eTel Slovensko s.r.o., GlobalTel Slovakia s.r.o., GTS Slovakia s.r.o. a Slovak Telecom, a.s. rozhodnutie o rozklade, ktorým v ôsmych bodoch (z 13-tich) zmenil rozhodnutie TÚ SR, t.j. definitívne určil podrobné technické a prevádzkové podmienky prepojenia sietí a metodiky výpočtu ceny. Rozhodnutie ukladá spoločnosti Slovak Telecom "dať do súladu terminológiu použitú v návrhu zmluvy o prepojení s terminológiou používanou v zákone a upraviť návrh zmluvy podľa technických a prevádzkových podmienok prepojenia a metodiky výpočtu ceny za prepojenie určených úradom a to v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia." Rozhodnutie predsedu je konečné. Rozhodnutia (ich výroková časť) sú zverejnené na webovej stránke úradu a budú zverejnené vo Vestníku TÚ SR. Podpisovaniu zmlúv o prepojení medzi spoločnosťou Slovak Telecom a jej konkurenciou by nemalo už nič brániť.


Hearing of Mrs. Viviane Reding, Commissioner designate for Information Society and Media

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
06.10.2004 | Čítalo: 12860 | Diskusia: 1

I stand before you today as the Commissioner Designate for Information Society, Audiovisual Policy and the Media Economy - in other words, as the Commissioner for innovation, inclusion and creativity. These three concepts are interdependent and enrich one another, which is why this new portfolio has been created. It combines the economic dynamism of rapidly expanding sectors, with the potential to create many new jobs, and improves the quality of life of citizens. It also gives a new impetus to creativity and cultural diversity.


Tlačová správa

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
04.10.2004 | Čítalo: 8799 | Diskusia: 0

Prinášame vám tlačovú správu k tlačovej konferencii ATO konanej dňa 4.10. 2004 v hoteli Danube v Bratislave. Správu prezentoval predseda ATO Vladimír Ondrovič.


Na informatizáciu a inštitucionalizáciu 4,2 mil. eur

Info z domova | SITA
24.09.2004 | Čítalo: 7798 | Diskusia: 1

Na budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti a inštitucionálnej infraštruktúry môžu byť v tomto roku použité finančné prostriedky vo výške 4,2 mil. eur. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval generálny riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Július Slovák. Ako ďalej konkretizoval, na opatrenie 3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor z toho prináleží 3,2 mil. eur a na opatrenie 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky 1 mil. eur. Celkovo je na opatrenie 3.2 pre roky 2004 až 2006 alokovaných 13,7 mil. eur a na opatrenie 3.3 je to 4,5 mil. eur.


European Commission announces 20 European Information Society Technology Prize winners

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
22.09.2004 | Čítalo: 11180 | Diskusia: 0

Twenty winners of the European Information Society Technologies (IST) Prize 2004 were selected by the European Commission on 17 September 2004. The winners will each receive € 5,000 and will be invited to exhibit their products in the European IST Prize Winners Village at the 2004 IST Event in The Hague from 15-17 November. The IST Prize is Europe’s most distinguished award for groundbreaking IST products. It is organised by Euro-CASE with the support and sponsorship of the IST Programme of the European Commission.


Commission grants 52 million euro to boost use of GRID – tomorrow’s

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
17.09.2004 | Čítalo: 8204 | Diskusia: 0

A Euro 52 million package of twelve EU-funded research projects, that together aim to bring “Grid” networked computing out of research labs and into industry, has just been launched by the European Commission. By giving everyone access to the immense computing power and knowledge hitherto available only to the biggest corporations and laboratories, Grid tools will boost business competitiveness and help create new markets and services. Users of Grids are able to monitor and model everything from climate change to how cars behave in collisions. An improved understanding of such behaviours ultimately helps those responsible to take the necessary steps to improve people’s quality of life.


EuroTel aj Orange majú podľa TÚ významné postavenie

Info z domova | SITA
17.09.2004 | Čítalo: 7469 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ) v utorok oficiálne zverejnil analýzu, v ktorej priznal obom slovenským mobilným operátorom tzv. významné postavenie na veľkoobchodnom trhu volaní do mobilných sietí. Ak sa toto postavenie potvrdí, úrad uloží operátorom najmenej jednu z piatich vopred definovaných povinností, pričom jednou z povinností pre ktorú sa môže rozhodnúť, je aj povinnosť poskytovať ostatným operátorom prepojenie do mobilných sietí len za nákladové ceny.


Public procurement: Commission consults on how Europe can make the most of electronic procurement

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
14.09.2004 | Čítalo: 7988 | Diskusia: 0

The European Commission has launched an on-line consultation aimed at identifying opportunities and challenges in electronic public procurement. This is part of the process of drawing up an Action Plan to help make sure Europe’s economy gets the maximum possible benefit from the implementation of the new provisions on electronic public procurement included in the legislative package of procurement Directives adopted in February 2004.


Konečné podmienky prepojenia asi v polovici septembra

Info z domova | SITA
09.09.2004 | Čítalo: 7759 | Diskusia: 1

BRATISLAVA 8. septembra (SITA) - Konečná verzia rozhodnutia o podmienkach prepojenia sietí, ktorá by alternatívnym operátorom umožnila začať štandardné fungovanie a spoluprácu aj s dominantným operátorom hlasových služieb Slovak Telecom (ST), by mala byť známa možno už o týždeň. "Neviem presne odhadnúť termín vydania konečného rozhodnutia o podmienkach prepojenia sietí. Budem sa snažiť, aby to bolo čo najskôr. Predpokladám, že vzhľadom na zložitosť problematiky, by to mohlo byť niekedy okolo polovice septembra," uviedol pre agentúru SITA predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ) Milan Luknár.


Voľné pracovné miesta

Info z domova | Roman Vavro
03.09.2004 | Čítalo: 7708 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR si dovoľuje upozorniť odborníkov v oblasti elektronických komunikácií na obsadzovanie voľných pracovných miest v štátnej službe. TÚ SR ponuka úspešným absolventom výberového konania lukratívne miesto riaditeľa odboru technickej regulácie, ďalej miesto na odbore právnom, odbore štátneho dohľadu Bratislava, odd. štátneho dohľadu radiokomunikacií a dve miesta na odbore správy frekvenčného spektra. Žiadosti je potrebne podať do 17.9. 2004. Bližšie informácie o voľných miestach a požiadavkách na žiadateľa sú zverejnené na http://www.teleoff.gov.sk/


Vnímanie práce s internetom ako príliš nákladné malo v roku 2003 klesajúcu tendenciu

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
23.08.2004 | Čítalo: 7663 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej stránke užívateľský prieskum „Internet v Slovenskej republike z pohľadu regulátora – III. V dokumente sa uvádza, že v roku 2003 bol v porovnaní s rokom 2002 zaznamenaný prudší nárast užívateľov internetu i zákazníkov pripojených na internet. Podľa výskumu TNS SK z apríla 2004, je logicky najčastejšou bariérou nevyužívania internetu (ktorá má roky dominanciu) nevlastnenie počítača, druhým najčastejším dôvodom je nedostatočná znalosť o práci s internetom. Ďalšími uvádzanými dôvodmi sú: názor „nepotrebujem využívať internet“, nemožnosť prístupu na internet a cena. Vnímanie práce s internetom ako príliš nákladnej záležitosti malo v roku 2003 klesajúcu tendenciu – z 54,3% na 37,5 %. Výsledky štúdie "ISP Tracking" naznačujú, že tomuto stavu mohlo prispieť aj znižovanie cien poskytovaných služieb.


FCC takes step toward VOIP wiretapping regulations

Info zo zahraničia | Grant Gross, IDG News Service
18.08.2004 | Čítalo: 8759 | Diskusia: 1

The U.S. Federal Communications Commission (FCC) on Wednesday took the first step toward requiring voice over Internet Protocol (VOIP) providers to comply with law enforcement wiretapping requests.


Vymenovaný predseda Barroso predstavuje svoj tím, Viviane Reding nominovaná za komisárku pre informačnú spoločnosť a médiá

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
16.08.2004 | Čítalo: 8449 | Diskusia: 0

Vymenovaný predseda Európskej komisie, José Manuel Barroso, dnes zverejnil politickú agendu, ktorú pridelil každému členovi svojho tímu. Jeho rozhodnutiu predchádzali podrobné konzultácie s každým nominovaným kandidátom na post komisára s cieľom vybudovať silného tímového ducha. Nová Komisia je stabilná a politicky skúsená. Spája ľudí z celého politického spektra a je v nej viac žien ako kedykoľvek predtým. Všetci komisári budú mať ako členovia Kolégia rovnaké právomoci. Barroso predstavil isté organizačné úpravy, ktorých cieľom je dosiahnutie kľúčových politických priorít.


Zdraženie pripojenia na internet

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
12.08.2004 | Čítalo: 8705 | Diskusia: 0

ST začiatkom júla 2004 ohlásil zmenu tarify pre pripojenie na internet cez prístupové čísla 019xy a zavedenie paušálneho modelu spoplatnenia. Operátori združení v Asociácii telekomunikačných operátorov, ktorí poskytujú okrem iného aj služby dialup pripojenia na internet podrobili svoje štatistické podklady o pripojeniach a nový cenový model porovnaniu a na základe výsledkov oslovili Telekomunikačný úrad SR so žiadosťou o zablokovanie zmeny tarify.


Nové „voľné“ pásmo pre poskytovateľov prístupu do internetu

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
28.07.2004 | Čítalo: 7451 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pripravil návrh všeobecného povolenia na základe ktorého budú, po stanovení konečných podmienok, alternatívni poskytovatelia prístupu do internetu (ISP) a iných dátových služieb môcť využívať okrem pásma 2,4 GHz aj ďalšie „voľné“ pásmo.


Asociácia telekomunikačných operátorov vyzýva Telekomunikačný úrad SR a Slovak Telecom a.s. na spoločné rokovania o prepojení sietí

Tlačové správy ATO | TS ATO
19.07.2004 | Čítalo: 8179 | Diskusia: 1

Vstupom Slovenska do EÚ platia u nás nové pravidlá v poskytovaní telekomunikačných služieb, ktorých základným motívom je vytvorenie konkurenčného prostredia. Konkurenčné prostredie by malo vytvárať tlak na ceny, kvalitu a širší sortiment poskytovaných telekomunikačných služieb vrátane telefónnej služby na pevnej sieti s cieľom zabezpečenia väčšieho komfortu pre zákazníkov. Všetci budúci konkurenti vrátane spoločnosti Slovak Telecom (predtým Slovenské telekomunikácie) v minulosti deklarovali, že vítajú proces liberalizácie telekomunikačného trhu.


Zámer zabezpečenia spojenia systémom núdzových komunikácií

Info z domova | MDPT SR
13.07.2004 | Čítalo: 9809 | Diskusia: 0

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR predložilo na pripomienkové konanie materiál “Zámer zabezpečenia spojenia systémom núdzových komunikácií”.Cieľom materiálu je vytvoriť podmienky na postupné vybudovanie národného systému núdzových komunikácií tak, aby bol kompatibilný so systémami iných, najmä európskych krajín v záujme vytvorenia fungujúceho systému medzinárodných núdzových komunikácií, vzhľadom na to, že doterajší spôsob riešenia spojenia v krízových situáciách na Slovensku, založený na redukcii bežných volaní vo verejných komunikačných sieťach nevyhovuje novej medzinárodne odporúčanej koncepcii núdzových prednostných volaní. Do praktického využívania na Slovensku je potrebné uviesť tie výsledky riešenia núdzových komunikačných služieb vo svete, ktoré sú už zavŕšené normami a odporúčaniami relevantných medzinárodných normalizačných inštitúcií. Zavedením týchto riešení v rámci Slovenska sa vytvoria predpoklady na integráciu systému núdzových komunikácií s obdobnými systémami iných (prednostne európskych) krajín, čo je v súlade aj so začlenením Slovenska do Európskej únie a Severoatlantickej Aliancie.


First review of markets in new regulatory framework for electronic communication planned for the end of 2005

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
08.07.2004 | Čítalo: 7993 | Diskusia: 0

The Commission will maintain - until the end of 2005 - the present list of electronic communications markets that national regulatory authorities can subject to so-called “ex ante” regulation. The list is contained in a Commission Recommendation on relevant markets and services, which was adopted on 11 February 2003 (the “Recommendation”) (see IP/03/221). Updating the Recommendation at the end of 2005, rather than in June 2004, will provide a period of stability and legal certainty for market players and will lead to a more meaningful assessment of the relevant markets.


Mobile broadband services: Commission tables blueprint for anytime, anywhere access, to boost growth in business and public services

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
02.07.2004 | Čítalo: 10779 | Diskusia: 0

Accessing everything you need at head office from a computer in the field is fast becoming vital to the efficiency of both private enterprise and public services. A policy blueprint to ensure that data can be accessed anytime, anywhere across the EU, and that the EU retains its lead in this area, is set out in “Mobile broadband services”, a Commission Communication issued today. The challenges ahead include ensuring that services can be supplied seamlessly to a variety of devices, making the technologies and networks that carry them interoperable, and providing adequate intellectual property protection for services with high value-added content. These challenges call for targeted R&D, both on basic research and to accelerate technical innovation.


Klubový odborný večer - Siemens

Podujatia | Patrik Krauspe
02.07.2004 | Čítalo: 9215 | Diskusia: 0

Vo štvrtok, 24. júna 2004 sa v priestoroch Asociácie telekomunikačných operátorov uskutočnil ďalší klubový odborný večer. Tentokrát odborníci spoločnosti Siemens prezentovali riešenia problematiky prenositeľnosti čísla, technické aspekty zákonného odpočúvania a portfólio rádiových zariadení (nielen) v pásme 3,5 GHz.


Enterprises Must Secure Europe's Wireless Explosion

Info zo zahraničia | rsasecurity.com
02.07.2004 | Čítalo: 13335 | Diskusia: 1

Research into the development of wireless networking in four of Europe’s main financial centres has exposed a series of alarming loopholes that is leaving many businesses open to crippling data security breaches. Approximately 34% of businesses are making fundamental security mistakes resulting in unprotected wireless traffic.


Na troch najdôležitejších veľkoobchodných trhoch nie je efektívna súťaž

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
01.07.2004 | Čítalo: 8398 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojich stránkach výsledky analýzy troch najdôležitejších trhov a začína konzultácie. Výsledky analýzy ďalších trhov bude zverejňovať postupne. Cieľom analýzy bolo zistiť, či na relevantnom trhu je efektívna súťaž. TÚ SR podľa ukončenej analýzy na troch najdôležitejších relevantných trhoch zistil, že na nich pôsobí podnik, ktorý nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov. Úrad po skončení konzultácií určí rozhodnutím významný podnik a uloží mu aspoň jednu z povinností stanovených v zákone. Cieľom povinností bude podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.


Ceny pripojenia na internet klesli za 4 mesiace v niektorých prípadoch o 17 %

Info z domova | TASR
01.07.2004 | Čítalo: 7893 | Diskusia: 1

Spoločnosť TNS SK, s. r. o., Bratislava, ktorá sa zaoberá marketingovými výskumami a analýzami, očakáva v budúcnosti na Slovensku pokles cien internetového pripojenia.


Európski sociálni partneri v sektore telekomunikácií podpísali "Smernice pre zákaznícke kontaktné centrá"

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
28.06.2004 | Čítalo: 8553 | Diskusia: 0

15. júna podpísali európski sociálni partneri v sektore telekomunikácií smernice pre telekomunikačné spoločnosti a združenia, ktoré zamestnávajú ľudí v zákazníckych kontaktných centrách (call centrách). Smernice potvrdzujú povinnosť zámestnávateľov zabezpečiť vynikajúce pracovné podmienky v centrách. To zahŕňa tréning, zdravie a bezpečnosť, diskusie o stratégii, organizácii práce a výber. Smernice taktiež načrtávajú spoločnú povinnosť sociálnych partnerov poskytovať prvotriedne služby svojim zákazníkom, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.


Slovak Telecom musí odstrániť nútené spájanie ST DSL s telefónnou službou

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
23.06.2004 | Čítalo: 7745 | Diskusia: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) svojim rozhodnutím o opravnom prostriedku, ktorý podal Slovak Telecom (ST) proti rozhodnutiu TÚ SR, de facto potvrdil rozhodnutie TÚ SR. Úrad napadnutým rozhodnutím uložil spoločnosti ST odstrániť nútené spájanie poskytovania verejnej telekomunikačnej služby ST DSL (prístup k širokopásmovým službám pomocou technológie ADSL pri využití metalického prístupového média) s poskytovaním verejnej telefónnej služby alebo verejnej telekomunikačnej služby ISDN. Rozhodnutie predsedu je právoplatné.


TÚ SR rozhodol vo veci určenia podmienok prepojenia sietí

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
18.06.2004 | Čítalo: 7581 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dnes zaslal účastníkom správneho konania svoje rozhodnutie vo veci určenia podrobných technických a prevádzkových podmienok prepojenia a metodiky výpočtu ceny. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Každý účastník konania má právo podať opravný prostriedok – rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.


Štrnásť záujemcov o FWA 3,5 GHz

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
08.06.2004 | Čítalo: 7839 | Diskusia: 0

Záujem o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz má 14 spoločností. Medzi žiadateľmi je tzv. veľká trojka operátorov, držitelia licencií FWA v pásme 26 GHz, významní alternatívni poskytovatelia a záujemca z Veľkej Británie. Telekomunikačný úrad SR môže prideliť frekvencie len štyrom žiadateľom pre celé územie Slovenskej republiky, a preto je potrebné uskutočniť výberové konanie. O víťazoch výberového konania rozhodne výberová komisia zložená zo zástupcov akademickej obce, ministerstiev a orgánov štátnej správy.


TREND Top Telecom

Info z domova | TREND
07.06.2004 | Čítalo: 8709 | Diskusia: 0

Prinášame vám rebríčky ekonomických ukazovateľov firiem z oblasti ICT sektora, ktoré zverejnil týždenník Trend. Obsahuje tabuľky telekomunikačných operátorov, poskytovateľov internetových, dátových a hlasových služieb podľa tržieb za rok 2003.


Klubový odborný večer ATO - NGN siete

Podujatia | Patrik Krauspe
02.06.2004 | Čítalo: 10809 | Diskusia: 3

18. mája 2004 sa v priestoroch Asociácie telekomunikačných operátorov uskutočnil klubový odborný večer na tému "NGN siete". Prítomní členovia asociácie si vypočuli prezentáciu zástupcov spoločnosti Alcatel - Ivana Fiačana a Milana Tekela a diskutovali o budúcnosti tejto technológie v podmienkach slovenských operátorov.


www.liberalizacia.sk - čo prináša liberalizácia telekomunikačného trhu?

Info z domova | Patrik Krauspe
01.06.2004 | Čítalo: 8420 | Diskusia: 2

Liberalizácia telekomunikačného trhu na Slovensku je často spomínaná téma, avšak zložitosť problematiky často spôsobuje, že verejnosť nemá možnosť vytvoriť si predstavu o konkrétnych výhodách, ktoré jej liberalizácia prinesie. Preto sa spoločnosť GTS Slovakia rozhodla vytvoriť internetovú stránku liberalizacia.sk, ktorá si kladie za úlohu jednoduchými slovami objasniť, aké kroky liberalizáciu sprevádzajú, čo prináša užívateľom a ako v skutočnosti prebieha či neprebieha na Slovensku v porovnaní s inými krajinami. Iniciatíva spoločnosti GTS Slovakia je vedená snahou začať poskytovať v Slovenskej republike v čo najkratšej dobe alternatívne telekomunikačné služby v hlasovej sieti podobne, ako to už dlhšie robí v ČR jej sesterská spoločnosť GTS Czech.


Čo Vy na to pán Murgaš? Ako to robíme?

Info z domova | Vladimír Ondrovič
26.05.2004 | Čítalo: 8455 | Diskusia: 0

Príhovor predsedu ATO k k 140. výročiu narodenia, 75. výročiu úmrtia a 100. výročiu udelenia prvého patentu Jozefa Murgaša.
V tomto roku si pripomíname tri okrúhle výročia priekopníka bezdrôtovej telegrafie, maliara, botanika, národnokultúrneho pracovníka, kňaza, tajovského rodáka Jozefa Murgaša: 140-výročie narodenia, 100.výročie od udelenia prvého patentu a 75.výročie úmrtia.


Telekomunikačný úrad SR by mal doplniť počet pracovníkov o 12

Info z domova | TASR
17.05.2004 | Čítalo: 7908 | Diskusia: 0

Základným predpokladom úspešného zvládnutia nových úloh Telekomunikačného úradu (TÚ) SR bude jeho personálne dobudovanie s využitím služieb poradensko-audítorských spoločností podľa vzoru krajín Európskej únie (EÚ).


Spojenie Európy vysokou rýchlosťou: komisia vypracovala prehľad národných stratégií pre širokopásmový prístup

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
12.05.2004 | Čítalo: 9779 | Diskusia: 0

Počet občanov a podnikateľov pristupujúcich na internet vysokorýchlostným pripojením vzrástol medziročne v januári 2004 o viac ako 80 percent, uvádza nová správa Európskej komisie. Nástup broandandu je v súčasnosti rýchlejší v EÚ ako v Spojených štátoch a niektoré členské štáty patria celosvetovo medzi najvýkonnejšie v tejto oblasti. Všetky Členské štáty EU15 majú vypracované národné stratégie pre širokopásmový internet a nové členské krajiny ich budú mať do konca roka 2004. Všetky členské štáty vyjadrili presvedčenie, že pokrok v tejto oblasti bude poháňaný trhom. Rast bude najrýchlejší a tlak na znižovanie cien najvyšší v tých krajinách, kde konkurencia najmä zo strany alternatívnych sietí umožňuje výber poskytovateľa. Avšak úloha verejných autorít sa musí uplatniť tam, kde trhy neposkytujú dostatočné investície. Národné širokopásmové stratégie sa preto zameriavajú na zvýšenie pokrytia v slabšie obsluhovaných územiach a smerujú k stimulácii dopytu. Správa končí konštatovaním, že národné prístupy musia byť aktualizované v priebehu roka 2005 v súvislosti s novými spôsobmi poskytovania vysokorýchlostného prístupu a osvojením si skúseností z ostatných krajín.


TÚ SR začal správne konanie vo veci určenia podmienok prepojenia sietí

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
07.05.2004 | Čítalo: 7820 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci určenia podrobných technických a prevádzkových podmienok prepojenia a metodiky výpočtu ceny alebo podielu na výnosoch za prepojenie. Účastníkmi konania sú spoločnosti eTel Slovensko s.r.o., GlobalTel Slovakia s.r.o., GTS Slovakia s.r.o. a Slovak Telecom, a.s.


O krok bližšie k ".eu"

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
05.05.2004 | Čítalo: 8159 | Diskusia: 2

V oficiálnom žurnáli EÚ bolo publikované nariadenie Európskej komisie, ktoré zavádza pravidlá súvisiace s implementáciou a fungovaním vrcholovej domény ".eu". Doména .eu je určená na poskytovanie európskej internetovej identity pre firmy i občanov, porovnateľne s doménami .org či .com. Toto nariadenie je Ďalším krokom ku komerčnej dostupnosti domény ".eu". Obsahuje množstvo úprav, ako napríklad žiadosti registrácie doménových mien, akreditácie registrátorov, úpravy ohľadom jazykov, obmedzenia v súvislosti s geografickými a geopolitickými menami, registrácia mien chránených známkami, procedúra riešenia sporov a podobne.


Sprístupnená webstránka designovaného eurokomisára Jána Figeľa

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
04.05.2004 | Čítalo: 8266 | Diskusia: 0

Nová internetová stránka dezignovaného komisára Jána Figeľa bola sprístupnená na portáli EU – v slovenskej a v anglickej verzii. Táto webstránka vám pomôže byť informovaný o jeho aktivitách ako člena Európskej komisie a nájdete tam tiež informácie o jeho profile, kalendári, povinnostiach, príhovoroch, ako aj informácie o posledných novinkách z jeho portfólia. Táto stránka poskytuje tiež informácie o kabinete komisára Figeľa.


Výzvy na predloženie ponúk - FWA 3,5 GHz

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
03.05.2004 | Čítalo: 7896 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách zverejnil 30. apríla 2004 vo svojom vestníku výzvu na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3 410 – 3600 MHz (3,5 GHz).


Komisia víta dohodu medzi európskymi regulátormi o súťažných opatreniach použiteľných na poli elektronických komunikácií

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
29.04.2004 | Čítalo: 8500 | Diskusia: 1

Európska skupina regulátorov (ERG), ktorá združuje národné autority zodpovedné za reguláciu na trhoch elektronických komunikácií, vydala "Spoločnú pozíciu", v ktorej uvádza, ako budú autority aplikovať opatrenia na vyriešenie súťažných problémov na novootvorených trhoch elektronických komunikácií. Regulačný rámec EÚ vytyčuje 'menu' opatrení, ktoré môžu aplikovať národné regulačné orgány (NRA) na vyriešenie špecifických problémov vznikajúcich na trhoch s jedným alebo viacerými operátormi s významným vplyvom. 'Menu' zahrňuje povinnosti poskytnutia prístupu, nediskriminácie, transparentnosti, účtovania nákladov a regulácie cien.


Úloha univerzít pri budovaní Európy poznatkov

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
28.04.2004 | Čítalo: 10087 | Diskusia: 0

V týchto dňoch európsky komisár pre výskum Philippe Busquin privítal viac ako 1000 účastníkov z Európy i okolia na konferencii pod názvom "Európa poznatkov 2000: vízia pre univerzitý výskum a inovácie", ktorá sa koná v belgickom Liege. Na konferencii sa zúčastnili ministri, poslanci národných parlamentov i Európskeho parlamentu, predstavitelia univerzít, vynikajúci vedci a priemyselní lídri. Cieľom podujatia je definovať úlohu univerzít a pripraviť víziu Európy pre univerzitný výskum a inovácie na ďalších 15-20 rokov. Komisia tiež prezentuje štúdiu pod názvom "Financovanie univerzitného výskumu a inovácií". Keďže konkurencieschopnosť a mobilita sa objavuje na najvyšších priečkach v politickej agende, je jasná potreba podporovať univerzity a pomáhať tak Európe dosiahnuť ciele stanovené v marci 2000 na Európskom summite v Lisabone, aby sa stala najdynamickejšou ekonomikou na svete založenou na vedomostiach už v roku 2010. Konferencia nemá za cieľ len pomôcť delegátom plne pochopiť európsku dimenziu výziev, ktoré univerzity hrajú vo výskume, ale stimuluje tiež ďalšiu diskusiu o iniciatíve komisie pod názvom "Úloha univerzít pri budovaní Európy poznatkov".


Stanovisko k žalobe Európskej komisie na niektoré členské štáty pre nedostatočnú implementáciu nového regulačného rámca

Tlačové správy ATO | TS ATO
26.04.2004 | Čítalo: 8244 | Diskusia: 1

Európska komisia v týchto dňoch žaluje šesť členských štátov Európskej únie (Belgicko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Luxembursko a Holandsko) na Európskom súdnom dvore za nedostatočnú implementáciu nových pravidiel pre elektronické komunikácie. Tento krok posiela jasný signál všetkým členským i pristupujúcim krajinám, že ich občania a podnikateľské subjekty majú právo na využívanie výhod plynúcich z týchto dôležitých reforiem.


Šesť členských štátov EÚ čelí žalobe za nedostatočnú implementáciu nových pravidiel pre elektronické komunikácie

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
22.04.2004 | Čítalo: 11075 | Diskusia: 0

Po deväťmesačnej lehote a dvoch upozorneniach rozhodla 21. apríla Európska komisia žalovať 6 členských štátov - Belgicko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Luxembursko a Holandsko na Európskom súdnom dvore za nedostatočnú implementáciu nového regulačného rámca elektronických komunikácií. Pritom bol zaznamenaný istý pokrok; od prvého upozornenia komisiou minulú jeseň už potrebné kroky vykonali Španielsko a Portugalsko, preto nie sú zahrnutí v tomto rozhodnutí. Holandsko schválilo novú legislatívu v pondelok a Francúzsko tiež v najbližšom čase dokončí implementáciu regulačného rámca. Tento krok posiela jasný signál všetkým členským štátom, že už nedostanú žiadnu ďalšiu lehotu pri realizácii týchto dôležitých reforiem.


Regulácia kvôli konkurencii a nárast skúseností regulátorov

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
21.04.2004 | Čítalo: 9657 | Diskusia: 0

19. apríla sa v Dubline uskutočnila konferencia Írskej konfederácie podnikateľov a zamestnávateľov o írskom predsedníctve v Rade EÚ. Zúčastnil sa na nej aj Erkki Liikanen, európsky komisár, zodpovedný za podnikanie a informatizáciu spoločnosti. Prinášame vám prejav pod názvom "Regulácia kvôli konkurencii a nárast skúseností regulátorov", ktorý na konferencii predniesol.


Opatrenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla

Zákon o el. kom. | Telekomunikačný úrad SR
19.04.2004 | Čítalo: 8765 | Diskusia: 2

Telekomunikačný úrad zverejnil návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla. Podľa návrhu prenesenie čísla je činnosť, ktorou podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu zabezpečuje tam, kde je to technicky možné vrátane mobilných služieb, aby si užívateľ mohol ponechať svoje telefónne číslo a pokračovať vo využívaní verejnej telefónnej služby u iného podniku a identifikovať podnik poskytujúci túto službu.


Všeobecné povolenie na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
07.04.2004 | Čítalo: 8073 | Diskusia: 3

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vo všeobecnom povolení na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb oslobodil malých poskytovateľov od administratívnych úhrad a súčasne znížil výšku úhrad pre ostatných poskytovateľov. Všeobecné povolenie výrazne zjednodušuje príchod konkurencie na trh a zároveň znižuje finančné zaťaženie poskytovateľov.


Španielskej telekomunikačnej spoločnosti Telefonica uložil súťažný súd pokutu 57 miliónov eur

Info zo zahraničia | TA SR
07.04.2004 | Čítalo: 128127 | Diskusia: 46217

Španielsky telekomunikačný operátor Telefonica podľa rozhodnutia Španielského súťažného súdu zneužil dominantné postavenie na trhu a porušil tým zákon o ochrane hospodárskej súťaže, ako aj článok 82 zmluvy o Európskych spoločenstvách. Súd uložil spoločnosti pokutu 57 miliónov eur. Spoločnosť dlhodobo vyšetrovali po sťažnosti Asociácie telekomunikačných spoločností (Astel) v súvislosti s postavením a obmedzovaním prístupu na telekomunikačný trh. Je to najvyššia pokuta, akú v histórii daný súd udelil. Telefonica sa proti rozhodnutiu hodlá odvolať.


TÚ SR v minulom roku uložil pokuty v celkovej výške cca 8,3 mil. Sk

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
05.04.2004 | Čítalo: 7789 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v roku 2003 uložil viac ako 260 pokút za porušenie zákona v celkovej výške cca 8,3 mil. Sk. Až 208 pokút v celkovej výške viac ako 5,3 mil. Sk bolo za poškodenie telekomunikačných zariadení. Ďalších 14 pokút v celkovej výške takmer 1,8 mil. Sk bolo za porušenie podmienok stanovených v licencii a 8 pokút v celkovej výške 854,5 tis. Sk úrad uložil poskytovateľom služieb káblovej TV.


Koncepcia vytvorenia portálu verejnej správy

Info z domova | Infoservis vlády SR
01.04.2004 | Čítalo: 7864 | Diskusia: 0

Vláda na pripomienkové konanie predložila materiál "Koncepcia vytvorenia portálu verejnej správy". Predkladaný materiál je prvým krokom k implementovaniu plne funkčného portálu. Materiál ponúka základnú koncepciu, ktorá určuje strategické smerovania tohto úsilia.


Neformálne stretnutie mimovládnych organizácií slovenského info-komunikačného sektora

Tlačové správy ATO | ATO
01.04.2004 | Čítalo: 8184 | Diskusia: 1

Začiatkom tohto týždňa (v pondelok 29. marca 2004) sa v sídle Asociácie telekomunikačných operátorov uskutočnilo neformálne stretnutie mimovládnych organizácií slovenského info-komunikačného (ICT) sektora. Toto stretnutie bolo v poradí už druhým takýmto podujatím v tomto roku. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 11. februára a prítomní zástupcovia združení sa zhodli na potrebe pravidelnej diskusie o problémoch, ktoré trápia firmy ako aj spotrebiteľov v oblasti informatiky a telekomunikácií na Slovensku. Pozvanie prijal tiež podpredseda Telekomunikačného úradu SR Juraj Michňa.


e-komunikácie od A po Z

Info z domova | www.telecom.gov.sk
23.03.2004 | Čítalo: 7647 | Diskusia: 0

V poradí 5.medzinárodná konferencia "e-komunikácie od A po Z" sa konala dňa 23.marca 2004 v hoteli Fórum.


IP hlas a pridružené konvergentné služby

Info zo zahraničia |
16.03.2004 | Čítalo: 8209 | Diskusia: 0

Tento dokument je záverečnou správou zo štúdie spoločnosti Analysys o hlase cez internetový protokol a pridružených konvergentných službách, ktorá bola vypracovaná pre DG pre informačnú spoločnosť Európskej komisie.


Stanovisko k medializovaným vyhláseniam ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Tlačové správy ATO |
04.03.2004 | Čítalo: 8524 | Diskusia: 2

Asociácia telekomunikačných operátorov je znepokojená stanoviskami, ktoré v poslednej dobe prezentuje v médiách minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič. Jeho názory na liberalizáciu telekomunikačného prostredia sú zavádzajúce a mnohokrát nepravdivé.


Druhá správa programu eEurope+

Info zo zahraničia |
27.02.2004 | Čítalo: 8377 | Diskusia: 0

Ambície Európskej únie, nových členských štátov a kandidátskych krajín týkajúce sa informačnej spoločnosti sú rozhodujúce pre ďalší rozvoj ekonomickej integrácie, sociálnej kohézie a kultúrnej rozmanitosti v Európe. Európska ministerská konferencia o informačnej spoločnosti "Nové možnosti rastu v rozšírenej Európe" poskytla jedinečnú možnosť na diskusiu o realizácii týchto ambícií vytýčených v akčnom pláne eEurope 2005. Pri tejto príležitosti bola vydaná záverečná správa o pokroku v programe eEurope+.


Plán činnosti ATO na rok 2004

Projekty |
25.02.2004 | Čítalo: 9052 | Diskusia: 2

V roku 2004 sa Asociácia telekomunikačných operátorov bude naďalej venovať predmetu svojej činnosti – zasadzovať sa o vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj trhu elektronických komunikácií so zreteľom na kvalitu a cenovú dostupnosť telekomunikačných služieb širokej verejnosti. Bude vytvárať vhodné podmienky pre činnosť prevádzkovateľov sietí a poskytovateľov služieb v oblasti elektronických komunikácií. Postupne sa asociácia formuje ako partner štátnych inštitúcií (Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Telekomunikačný úrad SR) pri tvorbe a realizácii telekomunikačnej legislatívy, Národnej politiky pre elektronické komunikácie, Stratégie informatizácie spoločnosti a ochrane čistoty telekomunikačného prostredia.


Návrh vyhlášky o podrobnostiach univerzálnej služby a jej financovaní

Zákon o el. kom. | MDPT SR
25.02.2004 | Čítalo: 8772 | Diskusia: 0

Sekcia pošty a telekomunikácií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR predkladá na vnútrorezortné pripomienkové konanie návrh materiálu "Návrh vyhlášky o podrobnostiach univerzálnej služby a jej financovaní".


Návrh všeobecného povolenia

Zákon o el. kom. | TÚ SR
04.02.2004 | Čítalo: 8899 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky v zmysle § 13 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách zverejňuje návrh všeobecného povolenia. Úrad vyzýva na predkladanie pripomienok k návrhu, ktoré je možné v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu zasielať na Telekomunikačný úrad SR, Odbor technickej regulácie, Továrenská 7, P.O. BOX 18, 810 06 Bratislava 16, e-mail: jozef.maslen@teleoff.gov.sk.


Stanovisko k medializovanému problému avízovaného zamedzenia poskytovania služby VoIP prostredníctvo

Tlačové správy ATO |
30.01.2004 | Čítalo: 9851 | Diskusia: 1

Asociácia telekomunikačných operátorov v záujme vnesenia svetla do celej problematiky a zamedzenia niektorých nenáležitých vyjadrení a stanovísk predkladá laickej i odbornej verejnosti nasledovné stanovisko:


Štvrtá správa o monitoringu kandidátskych krajín EÚ (Sektor telekomunikačných služieb)

Info zo zahraničia |
26.01.2004 | Čítalo: 8087 | Diskusia: 0

With regard to its task to assist in the creation of an open and competitive internal market for telecommunication services in the Member States, the European Commission (EC) has been preparing regular reports monitoring the implementation of the European Union (EU) regulatory framework since 1997. The last (9th) report was released in November 2003.


Stanovisko k zrušeniu smerovania volaní na čísla 019xy

Tlačové správy ATO |
26.01.2004 | Čítalo: 8223 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov protestuje proti snahám Slovak Telecomu zrušiť smerovanie volaní na čísla 019xy, ktoré operátori používajú pre pripojenie svojich zákazníkov do siete internet, pod rúškom prechodu na nový produkt ISP Dialup.


Zákon 610/2003 o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. |
01.01.2004 | Čítalo: 9379 | Diskusia: 2

Dňa 1. januára 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách (schválený Národnou radou SR dňa 3.12.2003), ktorý zrušil a nahradil zákon č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. Zákonom o elektronických komunikáciách je implementovaný nový regulačný rámec EÚ pre elektronické komunikácie do právneho poriadku SR.


Deviata správa komisie o implementácii regulačného rámca telekomunikácií

Info zo zahraničia |
27.11.2003 | Čítalo: 8016 | Diskusia: 0

In its final report on the implementation of the 1998 regulatory framework, and subsequently in its Communication ‘Electronic Communications: the Road to the Knowledge Economy’, the Commission stressed the importance of a full, effective and timely transition to the new EU framework for electronic communications networks and services adopted by the Parliament and Council in March 2002. This position has been strongly endorsed by the European Parliament.


Stanovisko k rokovaniam o prepojení sietí so Slovenskými telekomunikáciami

Tlačové správy ATO |
20.11.2003 | Čítalo: 8098 | Diskusia: 1

Asociácia telekomunikačných operátorov so sklamaním prijala správu, že mnohí z operátorov pôsobiacich na slovenskom trhu bez úspechu ukončili rokovania o prepojení s doposiaľ stále monopolným poskytovateľom hlasových telefónnych služieb na pevnej sieti – spoločnosťou Slovenské telekomunikácie.


Stanovisko k procesu prijímania vládneho návrhu zákona o elektronických komunikáciách

Tlačové správy ATO |
13.11.2003 | Čítalo: 8328 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov privítala iniciatívu Komisie pre transformáciu dopravy, pôšt a telekomunikácií, ktorá pracuje v rámci Výboru Národnej rady SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, prerokovať na svojej pôde pozmeňovacie návrhy dotknutých subjektov k vládnemu návrhu zákona o elektronických komunikáciách.


Medzinárodná konferencia i-com "Kandidátske a členské krajiny EÚ v procese liberalizácie telekomunik

Podujatia |
13.10.2003 | Čítalo: 10195 | Diskusia: 0

7. októbra 2003 sa v hoteli FORUM Bratislava uskutočnila medzinárodná konferencia i-com „Kandidátske a členské krajiny EÚ v procese liberalizácie telekomunikačného trhu“, ktorú organizovala Asociácia telekomunikačných operátorov.


Fórum pre riešenie otázok spojených s prenositeľnosťou čísel

Projekty |
21.08.2003 | Čítalo: 9223 | Diskusia: 0

V utorok, 29. júla 2003 sa v priestoroch Telekomunikačného úradu SR uskutočnila prezentácia modelu riešenia problematiky prenositeľnosti čísla, ktorú pripravila spoločnosť Kapsch Telecom, s.r.o. Bratislava. Spoločnosť a jej aktivity prezentoval generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Karel Feix. Následne zástupcovia spoločnosti predstavili riešenie pre prenositeľnosť čísla: Kapsch CarrierCom & Hewlett Packard OpenCall. Spomenuté prezentácie nájdete na konci článku.


Stanovisko k rozhodnutiu Legislatívnej rady vlády SR o návrhu zákona o elektronických komunikáciách

Tlačové správy ATO |
21.08.2003 | Čítalo: 8204 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov víta rozhodnutie Legislatívnej rady vlády SR, v ktorom odporučila predložiť na rokovanie vlády zákon o elektronických komunikáciách.


Stanovisko k rozhodnutiu TÚ SR o operátorovi s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu

Tlačové správy ATO |
12.08.2003 | Čítalo: 8126 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov so zadosťučinením prijala rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), podľa ktorého Slovenské telekomunikácie a.s. (ST) majú významný vplyv na trhu verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete.


Ôsma správa komisie o implementácii regulačného rámca telekomunikácií

Info zo zahraničia |
04.08.2003 | Čítalo: 8210 | Diskusia: 0

Following liberalisation in 1998, competition in European telecommunications markets has driven growth and innovation and the widespread availability of services to the public. Between 1999 and 2001 the value of telecoms services in Europe rose 24% from € 182 billion in 1999 to € 225 billion in 2001. The mobile sector alone grew by 32% in 2000 and 21% in 2001 in terms of revenue, while the average mobile penetration rate in Europe is now 75%, from 70% in 2001 1 . At the same time consumers have a wider choice of operators, with new entrants driving prices downwards. Incumbents’ tariffs for national calls have been reduced by around 50% on average since liberalisation, and those for international calls by around 40%. New entrants in many Member States now offer discounts over incumbent prices even for local calls.


Tretia správa o monitoringu kandidátskych krajín EÚ (Sektor telekomunikačných služieb)

Info zo zahraničia |
04.08.2003 | Čítalo: 8759 | Diskusia: 0

With regard to its task to assist in the creation of an open and competitive internal market for telecommunication services in the Member States, the European Commission (EC) has been preparing regular reports monitoring the implementation of the European Union (EU) regulatory framework since 1997. The last (8 th ) reported was released in December 2002. The reports examine major developments in the market, analyse the implementation of the key regulatory principles covered by the regulatory framework and draw conclusions intended to contribute to ensuring compliance with the European regulatory framework.


Stanovisko k hlasovaniu poslancov Národnej rady SR o novele telekomunikačného zákona

Tlačové správy ATO |
03.07.2003 | Čítalo: 8186 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov je sklamaná z rozhodnutia poslancov Národnej rady SR, ktorí nepodporili prezidentom vrátenú novelu zákona o telekomunikáciách. Slovenská republika si tým pripravila ďalšiu blamáž vo vzťahu k Európskej únii, keď ani po veľmi kritických vyjadreniach predstaviteľov EÚ neboli poslanci schopní prekročiť svoj vlastný tieň a podporiť rozvoj konkurenčného prostredia v telekomunikačnom prostredí na Slovensku. Je to o to smutnejšie, že sa tak udialo hneď po vyslovení súhlasu Národnej rady SR so Zmluvou o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Pozvánka na tlačovú besedu

Tlačové správy ATO |
26.06.2003 | Čítalo: 8143 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov už po niekoľkýkrát upozorňuje širokú verejnosť na neutešený stav telekomunikačného prostredia v Slovenskej republike. Liberalizácia trhu, ktorá sa de iure mala uskutočniť od 1. januára 2003, nezabezpečila vytvorenie konkurenčného prostredia. Predstavitelia Európskej komisie takisto veľmi ostro kritizujú Slovenskú republiku za nedostatky v legislatíve v oblasti telekomunikácií.


Stanovisko ATO k situácii v schvaľovacom procese novely zákona o telekomunikáciách

Tlačové správy ATO |
17.06.2003 | Čítalo: 8054 | Diskusia: 2

„Kde nie je vôľa, tam nie je cesta.“

Takto možno charakterizovať posledný vývoj v procese prijímania novely telekomunikačného zákona. Slovenská republika ústami všetkých ústavných činiteľov, členov vlády SR, politických lídrov, poslancov NR SR a v neposlednom rade aj obyvateľov Slovenska v úspešnom referende, deklaruje vôľu vstúpiť do Európskej únie v očakávaní jej kladného vplyvu na ďalší rozvoj Slovenska a jeho prosperitu. Bez kvalitne fungujúcich telekomunikačných služieb, čo možno dosiahnuť iba vybudovaním spravodlivého konkurenčného prostredia, a ktoré sú jedným z motorov rozvoja ekonomiky každého štátu, očakávaný pozitívny rozvoj nedosiahneme.


Iniciatíva za dobrý zákon o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. |
12.06.2003 | Čítalo: 8841 | Diskusia: 1

Zámerom tohto projektu je podnietiť verejnú diskusiu o návrhu zákona o elektronických komunikáciách. Účelom zákona je implementácia nového regulačného rámca EÚ do právneho poriadku SR, ktorý sa bude v členských krajinách EÚ uplatňovať od 25. júla 2003. Zákon o elektronických komunikáciách zruší a nahradí súčasný zákon o telekomunikáciách a v porovnaní s ním bude prispôsobený zmeneným podmienkam na trhu produktov a služieb. Iniciatíva považuje za dôležité aktívne sa zúčastniť na príprave kvalitného zákona o elektronických komunikáciách, ktorý by mal okrem implementácie nového regulačného rámca EÚ tiež odstrániť nedostatky súčasnej telekomunikačnej legislatívy v súvislosti s doterajšími poznatkami z činnosti úradu, ministerstva, telekomunikačných podnikov a ďalších subjektov telekomunikačného trhu na Slovensku. Chceme, aby príprava i schvaľovanie zákona boli čo najviac transparentné, aby nevznikol priestor na korupciu.


Stanovisko k vráteniu novely Telekomunikačného zákona prezidentom republiky na opätovné prerokovanie

Tlačové správy ATO |
12.06.2003 | Čítalo: 8321 | Diskusia: 0

V Ústave Slovenskej republiky v článku 55 v bode (2) sa hovorí:
Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž. Podrobnosti ustanoví zákon.

Podrobnosti v oblasti telekomunikácií definuje Zákon č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení zákona č.308/2000 Z.z. platný od 1. 7. 2000. Tento zákon, a to uznávajú všetci odborníci, je nedokonalý a skôr brzdí rozvoj konkurenčného prostredia ako ho podporuje. Z toho dôvodu vznikajú rôzne iniciatívy, či v parlamente alebo vo vláde SR, ktoré sa snažia nedostatky zákona o telekomunikáciách odstrániť. Všetky tieto iniciatívy Asociácia telekomunikačných operátorov vždy podporovala. Bol to poslanecký návrh novely vo februári 2002, vládny návrh novely v priebehu roka 2002, ako aj poslanecký návrh novely, dokonca v dvoch variantoch, začiatkom roka 2003. Posledný návrh novely schválila NR SR 21. mája 2003. Očakávali sme, že prezident republiky podporí schválenie novely svojím podpisom, a tým prispeje k urýchleniu rozvoja konkurenčného prostredia v oblasti telekomunikácií, čo očakávajú všetci občania nášho štátu.


Návrh zákona o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. |
03.06.2003 | Čítalo: 8933 | Diskusia: 0

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií zverejnilo pracovnú verziu paragrafového znenia zákona o elektronických komunikáciách. Účelom zákona je implementácia nového regulačného rámca EÚ do právneho poriadku SR, ktorý sa bude v členských krajinách EÚ uplatňovať od 25. júla 2003. Zákon o elektronických komunikáciách zruší a nahradí súčasný zákon o telekomunikáciách a v porovnaní s ním bude prispôsobený zmeneným podmienkam na trhu produktov a služieb.


ATO vyzýva poslancov NR SR, aby na májovej schôdzi ukončili faktický monopol v poskytovaní telekomun

Tlačové správy ATO |
20.05.2003 | Čítalo: 8101 | Diskusia: 0

Výsledky referenda o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie vyjadrujú vôľu Slovákov zaradiť sa medzi vyspelé krajiny Európy. Vyspelosť týchto štátov je daná aj stupňom rozvoja informatizácie spoločnosti, ktorý je spravidla na vysokej úrovni. Všetky štúdie spracované EÚ v tejto oblasti dokumentujú nízku úroveň rozvoja informatiky v pristupujúcich štátoch vrátane Slovenska. V rámci prístupových rokovaní kládli zástupcovia Európskej únie veľký dôraz na rozvoj informatiky a telekomunikačných služieb na Slovensku a mnohokrát konštatovali pomalý postup Slovenska a to hlavne v oblasti legislatívy a majetkových vzťahov v najväčšom telekomunikačnom podniku na Slovensku, Slovenských telekomunikáciách a.s.


Stanovisko k návrhu novely

Tlačové správy ATO |
14.05.2003 | Čítalo: 7930 | Diskusia: 1

Súčasný stav na telekomunikačnom trhu za viac ako štyri mesiace od skončenia monopolu Slovenských telekomunikácií dávajú za pravdu vyhláseniam Asociácie telekomunikačných operátorov, v ktorých upozorňovala na nedostatočnú pripravenosť slovenskej legislatívy na liberalizáciu telekomunikačného prostredia a potrebu prijať novelu zákona o telekomunikáciách. Aj podľa skorších vyjadrení Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií „prijatie novely telekomunikačného zákona je potrebné, aby sa zvýšilo tempo liberalizácie hlasovej služby“. Asociácia telekomunikačných operátorov už vyzvala všetkých zainteresovaných na hľadanie spoločného postoja k riešeniu danej problematiky. Myslíme si, že je na to ešte stále čas. Neprijatie minuloročnej novely zákona o telekomunikáciách parlamentom značne pribrzdilo ambície sektora prehĺbiť nastupujúcu úplnú liberalizáciu. Uvádza sa to vo vyhodnotení telekomunikačnej politiky SR v rokoch 2000 až 2002, ktoré na rokovanie vlády predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič.


Druhé neformálne stretnutie s novinármi

Podujatia |
08.04.2003 | Čítalo: 8461 | Diskusia: 0

8. apríla 2003 Asociácia telekomunikačných operátorov zorganizovala v poradí už druhé Neformálne stretnutie s novinármi, ktoré sa uskutočnilo v Café Online na Obchodnej ulici v Bratislave v čase 14:30 až 16:30. Diskutovalo sa najmä o problémoch súvisiacich s novelizáciou zákona o telekomunikáciách, prepojovaním so Slovenskými telekomunikáciami a pod.


Stanovisko k návrhu novely zákona o telekomunikáciách

Tlačové správy ATO |
03.04.2003 | Čítalo: 7934 | Diskusia: 0

Telekomunikácie v súčasnosti na celom svete prechádzajú dynamickým rozvojom. Od kvality i kvantity telekomunikačných činností závisí rozvoj hospodárstva, kvalita práce i života každej spoločnosti. Aby tieto ciele mohli byť naplnené, je potrebná kvalitná legislatíva. Preto v roku 2002 bol za aktívnej účasti Asociácie telekomunikačných operátorov pripravený, predložený do NR SR a vzápätí aj schválený návrh novely zákona o telekomunikáciách. Tento však prezident SR vrátil Národnej rade s tromi pripomienkami nezásadného charakteru. Na opätovné schválenie chýbali len 4 hlasy poslancov NR SR a v platnosti ostal zákon v pôvodnom znení.


Asociácia telekomunikačných operátorov a Slovenské telekomunikácie, a.s., majú spoločný záujem

Tlačové správy ATO |
12.03.2003 | Čítalo: 8021 | Diskusia: 0

Dňa 11.3.2003 sa na pôde Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) uskutočnilo stretnutie zástupcov tejto profesnej asociácie a predstaviteľov Slovenských telekomunikácií, a.s., ktorého témou bola príprava nového Zákona o elektronických komunikáciách.


Neformálne stretnutie s novinármi

Podujatia |
16.01.2003 | Čítalo: 8862 | Diskusia: 0

Dňa 16.01.2003 Asociácia telekomunikačných operátorov zorganizovala Neformálne stretnutie s novinármi. Stretnutie sa konalo od 14.00 do 16.30 v priestoroch Cafe Online na Obchodnej ulici, kde sa diskutovalo s novinárskou obcou o problematike liberalizácie telekomunikačného trhu.


Otvorený list predsedovi Národnej rady SR

Tlačové správy ATO |
17.12.2002 | Čítalo: 8151 | Diskusia: 0

Otvorený list Asociácie telekomunikačných operátorov predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, schválený jednohlasne všetkými riadnymi členmi asociácie. Tento list je v zmysle Stanov ATO „Stanoviskom asociácie“. Riadni členovia sú všetci prevádzkovatelia združení v ATO.


Konferencia I-COM - Očakávania

Podujatia |
02.12.2002 | Čítalo: 9230 | Diskusia: 0

Zimné kolo "i-com" bolo zamerané na ďalšiu fázu vývoja telekomunikačného prostredia, ktorá je charakterizovaná zakonzervovanou legislatívou po neprijatí novely zákona o telekomunikáciách a stavom pripravenosti regulačného prostredia pred nástupom úplnej liberalizácie od 1.januára 2003. V tomto duchu sa nieslo aj konferenčné motto: "OČAKÁVANIA".


Otvorený list poslancom NR SR - Podpora novely telekomunikačného zákona

Tlačové správy ATO |
15.08.2002 | Čítalo: 8192 | Diskusia: 1

Predstavitelia piatich občianskych združení dnes v bratislavskom Dome novinárov podpísali symbolický otvorený list poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých v ňom vyzvali, aby podporili novelu telekomunikačného zákona.


Vyhlásenie k zvýšeniu prenosových kapacít ÚV SR

Tlačové správy ATO |
09.08.2002 | Čítalo: 8073 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov - ATO a Asociácia poskytovateľov internetu - API so znepokojením sleduje postup Úradu vlády SR pri návrhu finančného zabezpečenia operatívneho zvýšenia prenosových kapacít dátových okruhov ÚV SR.


Telekomunikačné prostredie alebo čo sa sleduje vrátením telekomunikačného zákona

Tlačové správy ATO |
26.07.2002 | Čítalo: 8668 | Diskusia: 0

Uvoľnený prístup k miestnemu vedeniu (unbundling) by mal podľa Novely zákona o telekomunikáciách platiť od 1.1.2003. Spory a nepriaznivú odozvu ST, a.s. vyvolala najmä účinnosť § 21 a § 21a, ktoré zaviedli inštitút „uvoľneného prístupu k miestnemu vedeniu“ a s tým súvisiace definície. Sú tam zadefinované aj nové opatrenia a práva a povinnosti pre relevantné subjekty tak, aby bolo možné unbundling uviesť do praxe. De facto je to vlastne len vytvorenie legislatívnych podmienok, aby bolo možné od 1.1.2003 pracovať na všetkých súvisiacich veciach, ako sú zmluvy, ceny apod. Existuje množstvo takýchto problémov, ktoré je nevyhnutné doriešiť aj zo strany regulátora pred tým, než bude možné realizovať prístup k miestnemu vedeniu.


Vyhlásenie k vráteniu novely zákona o telekomunikáciách

Tlačové správy ATO |
25.07.2002 | Čítalo: 8914 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov - ATO sa zasadzuje o vytvorenie regulárneho a transparentného telekomunikačného prostredia. ATO spolupracovala aj na novele telekomunikačného zákona a k vládnej novele, ktorú schválila NR SR 20.6.2002 (tlač 1470) podala viacero pozmeňujúcich návrhov, z väčšej časti prijatých, ktoré skvalitňujú danú novelu. Táto novela bola schvaľovaná v rámci balíka eurozákonov. Jej osud je teda pod drobnohľadom EÚ, teda jej neprijatie by malo z hľadiska hodnotenia integračného procesu nepriaznivý dopad. ATO pozorovala už v priebehu schvaľovacieho procesu veľké tlaky zo strany ST, a.s. na ovplyvnenie niektorých § a najmä o posunutie účinnosti vo veci tzv. uvoľnenia miestnych vedení na 1.1.2004, čím by sa táto novela stala prakticky bezcenným dokumentom. Vrátením novely možno dospejeme k rovnakému záveru, pretože ak sa nezíde dostatočný počet poslancov je neprijatím novely TZ posunutie účinnosti (resp. nenadobudnutie účinnosti) zabezpečené.


Klubový odborný večer - Číslovací plán

Podujatia |
25.06.2002 | Čítalo: 8540 | Diskusia: 0

Úvodná časť Klubového odborného večera bola zameraná odborne, na tému "Číslovací plán".


Vyhlásenie k prijatiu novely zákona o telekomunikáciách

Tlačové správy ATO |
20.06.2002 | Čítalo: 8236 | Diskusia: 0

Dňa 20. júna 2002 NR SR schválila Novelu zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Snahou predkladateľa tejto vládnej novely bolo na obdobie cca 1 roka, dokedy bude musieť byť implementovaná legislatíva EÚ v tejto oblasti aj u nás, umožniť skutočnú liberalizáciu a konkurenčné prostredie pre telekomunikačno-informačné služby.


Správa k určeniu metodiky cien za prepojenie

Tlačové správy ATO |
11.06.2002 | Čítalo: 8212 | Diskusia: 0

Podľa zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z. z. je liberalizácia hlasových služieb de jure k 1.1.2003. Aby sa dal zákon v praxi k tomuto dátumu realizovať, je potrebné pre umožnenie liberalizácie hlasových služieb de facto urobiť konkrétne kroky.


ADSL - Nová príležitosť pre likvidáciu konkurencie?

Tlačové správy ATO |
05.06.2002 | Čítalo: 8197 | Diskusia: 1

Asociácia telekomunikačných operátorov - ATO a Asociácia poskytovateľov internetu na Slovensku - API usporiadali 5. júna 2002 o 14.00 hod. v zasadačke STU na Vazovovej ul. 5, tlačovú konferenciu k problematike zavedenia služby ADSL.


Konferencia I-COM - "Informačná spoločnosť pre všetkých

Podujatia |
26.03.2002 | Čítalo: 10244 | Diskusia: 1

Dňa 26.marca 2002 sa v kongresovej hale hotela Fórum uskutočnila konferencia "i-com", ktorej odborným garantom bola Asociácia telekomunikačných operátorov - ATO Témou konferencie bola "Informačná spoločnosť pre všetkých". Program a základné informácie boli poskytované na samostatnej stránke www.i-com.sk.


Klubové odborné popoludnie

Podujatia |
25.03.2002 | Čítalo: 8697 | Diskusia: 0

Model LRIC pre ČR prezentovali: Ing. Ladislav Chrudina a Ing. Svatoslav Novák, predseda APVTS ČR.


Klubový koktejl

Podujatia |
25.03.2002 | Čítalo: 22653 | Diskusia: 1133

Dňa 25. marca 2002 o 19. hod. Asociácia telekomunikačných operátorov v priestoroch hotela Fórum organizovala KLUBOVÝ KOKTEJL ATO.


Vyhlásenie o pôsobení ATO

Tlačové správy ATO |
22.01.2002 | Čítalo: 8458 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov sa zasadzuje o vytvorenie konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu a rovnosť podmienok pre všetkých účastníkov trhu. Na vytvorenie rovných konkurenčných podmienok je nevyhnutný proces liberalizácie.


|
00.00.0000 | Čítalo: 3370 | Diskusia: 0


|
00.00.0000 | Čítalo: 3101 | Diskusia: 0


Projekty |
00.00.0000 | Čítalo: 4014 | Diskusia: 0


my best lover

|
00.00.0000 | Čítalo: 3374 | Diskusia: 0


|
00.00.0000 | Čítalo: 2890 | Diskusia: 0


|
00.00.0000 | Čítalo: 2672 | Diskusia: 0


dianzixian123

|
00.00.0000 | Čítalo: 3078 | Diskusia: 0

dianzixian123

dianzixian123.com

|
00.00.0000 | Čítalo: 2914 | Diskusia: 0

dianzixian123.com