ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Novela zákona o ochrane osobných údajov

Info z domova | Patrik Krauspe
15.03.2005 | Čítalo: 7858 | Diskusia: 0

V Zbierke zákonov SR bola uverejnená novela zákona o ochrane osobných údajov, ktorá sprehľadňuje základné povinnosti prevádzkovateľov pri spracúvaní osobných údajov. Parlament ju schválil začiatkom februára, účinnosť nadobudne 1. mája 2005. Zákon bol pripravený v súlade so smernicou EÚ o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorú sa Slovensko zaviazalo implementovať do národnej legislatívy. Kladie sa dôraz na skutočnosť, že na prenos osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľmi v rámci členských štátov Európskej únie nesmú platiť žiadne obmedzenia s výnimkou národných zákonov na ochranu osobných údajov. Posilňuje sa nezávislosť úradu na ochranu osobných údajov, ktorý bude disponovať vyšetrovacími právomocami a vykonávať svoje funkcie úplne nezávisle, a nemyslí sa tým len nezávisle od výkonnej moci, ale od vplyvov akýchkoľvek iných štátnych orgánov. Novela umožňuje úradu vstupovať do informačných systémov na úrovni správcu systému v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly a spresňuje proces konania a prijímania oznámení fyzických osôb.

Hlavné princípy navrhovanej právnej úpravy vo vzťahu k záväzkom Slovenskej republiky možno teda zhrnúť do nasledovných bodov:

- spresnenie niektorých pojmov a zavedenie nových pojmov korešpondujúcich s obsahom smernice 95/46/ES,

- spresnenie a sprehľadnenie základných povinností prevádzkovateľov pri spracúvaní osobných údajov,

- obmedzenie registrácie informačných systémov v kontexte posilnenia postavenia písomne poverenej zodpovednej osoby v súlade so smernicou 95/46/ES,

- zavedenie osobitnej registrácie pre niektoré rizikové spracovateľské operácie v súlade so smernicou 95/46/ES,

- spresnenie procesu konania a prijímania oznámení fyzických osôb a posilnenie vyšetrovacích právomocí úradu,

- presné prebratie článkov smernice 95/46/ES týkajúcich sa cezhraničného toku osobných údajov do tretích krajín a prenosu v rámci členských štátov Európskej únie v súlade s požiadavkami expertov Európskej komisie.

Z uvedeného je zrejmé, že základným poslaním zákona o ochrane osobných údajov nie je teda iný cieľ, ako ešte väčšie zblíženie nášho právneho poriadku v oblasti ochrany osobných údajov s právom platným v členských štátoch Európskej únie, čo si vyžiadalo prvý významnejší zásah do obsahu zákona. Odborná verejnosť si je tejto skutočnosti vedomá.


Priložené súbory:

 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Späť | Domov