ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Tlačová správa

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
04.10.2004 | Čítalo: 8798 | Diskusia: 0

Prinášame vám tlačovú správu k tlačovej konferencii ATO konanej dňa 4.10. 2004 v hoteli Danube v Bratislave. Správu prezentoval predseda ATO Vladimír Ondrovič.

Program tlačovej konferencie:
1. Koncentrácia spoločností Slovak Telecom a Eurotel Bratislava
2. Vývoj v rokovaniach o prepojení medzi ST a ostatnými operátormi
3. Výberové konanie TÚ SR na operátorov FWA 3,5 GHz
4. Plnenie podmienok zákona č. 610/2003 o elektronických komunikáciách

K bodu 1.

Dominantný prevádzkovateľ pevnej telekomunikačnej siete na Slovensku – Slovak Telecom a. s. je vo finálnej fáze rokovaní o získaní úplného vlastníctva v slovenskom mobilnom operátorovi Eurotel Bratislava. Slovak Telecom, v ktorom väčšinu vlastní nemecký Deutsche Telekom, má v Euroteli už 51% podiel. Zvyšných 49% chce získať od spoločnosti Atlantic West. Takouto koncentráciou môže dôjsť k deformácii trhu a môže sa posilniť dominantné postavenie, ktorého dôsledkom môžu byť významné prekážky efektívnej súťaže na relevantnom trhu. Hrozí tu niekoľko rizík, ktorým je potrebné zabrániť.

Predmetom činnosti Asociácie telekomunikačných operátorov je zasadzovanie sa o vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj slovenského telekomunikačného trhu. Vzhľadom na to, že optimálne podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít členov Asociácie sú založené na otvorenej súťaži, je základným cieľom asociácie podpora a ochrana otvoreného telekomunikačného trhu v Slovenskej republike. Z toho dôvodu považujem za potrebné vyjadriť sa k spomenutej snahe o koncentráciu.

Pre zachovanie základných konkurenčných predpokladov na telekomunikačnom trhu v Slovenskej republike sú nevyhnutné tieto požiadavky:
• zachovanie účtovného, administratívneho i právneho oddelenia týchto dvoch spoločností,
• garancia jasných, transparentných a voči iným nediskriminačných vzťahov medzi spoločnosťami (cena a podmienky prepojenia, uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu, prenájmy priestorov, stožiarov a pod.),
• neudeľovanie obmedzených zdrojov pre oba subjekty (napr. FWA 3,5 GHz alebo iných potenciálnych frekvencií najmä pre riešenie poslednej míle),
• garancia nelikvidácie trhu prostredníctvom exkluzívnych spoločných produktov, ktoré nebudú za rovnakých podmienok ponúknuté aj ďalším stranám,
• predloženie referenčnej ponuky na prenájom okruhov a jej akceptácia Telekomunikačným úradom SR ešte pred odkúpením akcií,
• právoplatné rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR o podmienkach prepojenia pre fixné hlasové služby ešte pred odkúpením akcií,
• garancie možnosti rovnakého prístupu k pásmu 450 MHz oboma mobilnými operátormi (napríklad pre CDMA dátové služby)

Asociácia telekomunikačných operátorov nebude mať výhrady k získaniu úplného vlastníctva v spoločnosti Eurotel Bratislava akciovou spoločnosťou Slovak Telecom, ak budú dodržané podmienky na ktorých základe sa odstránia významné prekážky efektívnej súťaže, ktoré môžu potenciálne vzniknúť koncentráciou týchto dvoch spoločností.

K bodu. 2.

TÚ vydal dňa 28.9.2004 druhostupňové rozhodnutie o podmienkach prepojenia sietí. Toto rozhodnutie je predmetom skúmania dotknutých spoločností. Je právoplatné a účinné bez odkladného účinku.

k bodu 3.

TÚ 16.4. 2004 vydal výzvu na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) vo frekvenčnom v oblasti 3,5 GHz. FWA je určený ako alternatíva pevnej siete, ktorú dnes vlastní iba ST a je prvkom podporujúcim konkurenčné prostredie. V 6. odstavci výzvy úrad požaduje minimálnu ponuku na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií 5 000 000,- Sk (päť miliónov Sk), pričom vo vyhodnocovacích kritériách stanovil výške ponuky na úhradu váhu 30%. ZEK v § 33 odst. 1 definuje jednorázové úhradu za pridelene frekvencií a v § 33 odst. 2 určuje maximálnu výšku úhrady na 1 000 000,- Sk ( jeden milión Sk ). Z uvedeného vyplýva, že výzva bola vypísaná v rozpore so zákonom a preto je potrebné výberové konanie zrušiť a vyhlásiť znovu. Toto však úrad váha urobiť z dôvodu možných právnych konzekvencií v jeho neprospech. Tie však vyplynú aj v prípade, že úrad túto súťaž vyhodnotí a to s akýmkoľvek výsledkom. Do súťaže sa prihlásilo 14 uchádzačov, ktorých možno rozdeliť do troch kategórií.
- veľká trojka ( ST, Eurotel, Orange)
- držitelia frekvencií 26 GHz ktoré sú určené na rovnaký účel( Swan, Telenor )
- ostatní alternatívni operátori pre ktorých by mali byť tieto frekvencie určené ako nástroj na vytvorenie konkurencie v oblasti miestnych sietí

Keďže úrad predpokladá pridelenie štyroch povolení je výber nanajvýš diskutabilný, o čom svedčí skutočnosť, že komisia doteraz súťaž nevyhodnotila. Nepridelením frekvencií pre FWA TÚ brzdí rozvoj konkurenčného prostredia čo je v rozpore s jeho poslaním.

Uvedený vývoj TÚ k zrušeniu výberového konania.

Riešenie tohto problému bez novely zákona č. 610 o elektronických komunikáciách sa v tejto chvíli javí ako nemožné. Poslanci NR SR budú iniciovať takúto novelu. Tu však treba povedať, že takéto riešenie je zdĺhavé, osud akejkoľvek novely zákona ktorý je platný iba 9 mesiacov je nejasný, čo znamená že frekvencie nebudú pridelené v dohľadnom čase a tým nebude možné využívať dostupné bezdrôtové tžechnológie na riešenie poslednej míle alternatívnym spôsobom.

Pridelenie frekvencií 3,5 GHz Asociácia telekomunikačných operátorov žiada bezmála tri roky. Úrad pripravoval výberové konanie ešte v čase platnosti zákona o telekomunikáciách, kedy predmetný problém s akoukoľvek úhradou neexistoval. Toto výberové konanie však nám z neznámych dôvodov nebolo vyhlásené a dnes žneme negatívne výsledky, ktoré majú nežiadúci vplyv na vývoj konkurenčného prostredia.

K bodu 4.

TÚ mal vykonať analýzu relevantných trhov do 6 mesiacov od platnosti ZEK. Tento termín uplynul 30.6.2004. K tomuto termínu boli ukončené analýzy iba na troch relevantných trhov, ktoré určujú ST ako SMP. ST podalo rozklad a stále nemá povinnosť predloženia RIO a RUO. K dnešnému dňu je ukončená analýza štyroch relevantných trhov. Analýza ostatných 14 relevantných trhov, ktoré určil TÚ v zákonnej lehote do dvoch mesiacov od platnosti ZEK nebola vykonaná do dnešného dňa, čím je porušený zákon č. 610 a to v § 76 odst. 7. Neboli určené podniky s významným vplyvom na trhu a preto im ani nie je možné udeliť povinnosti z toho vyplývajúce a zákonom určené.

Povinnosť poskytovania služby prenositeľnosti čísla je zákonom určená od 1.5. 2004 v zmysle § 78 ZEK. Úrad mal za povinnosť vydať všeobecný záväzný právny predpis v zmysle § 48 odst.4 ZEK čo nevykonal a nie je možné poskytovať túto službu v zmysle § 48, čím je tento § porušený.

§ 27 ZEK určuje povinnosť poskytovať službu výberu podniku individuálnou voľbou a predvoľbou od 1.1.2004. Úrad nedefinoval podmienky poskytovania tejto služby a preto ju nie je možné poskytovať, čím je porušený zákon .

Späť | Domov