ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Telekomunikačné pravidlá EÚ: Komisia podnikla kroky proti 11 členským štátom na zabezpečenie účinnej implementácie

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
13.07.2005 | Čítalo: 7711 | Diskusia: 1

Komisia odoslala listy jedenástim členským štátom EÚ, ktoré nezvládli riadnu implementáciu pravidiel EÚ v oblasti elektronických komunikácií vrátane telekomunikácií. Do ďalšieho kola priestupkových konaní vo veci porušenia Zmluvy sa dostali tieto členské štáty: Česká republika, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a Fínsko. Medzi hlavné nastolené problémy patrí nezávislosť vnútroštátnych regulačných orgánov, požiadavka prenosnosti čísel a kompletných zoznamov odberateľov služieb, udeľovanie štatútu poskytovateľov „univerzálnych služieb“ a prístup na európske núdzové číslo 112.

„Pravidlá EÚ, ktoré otvárajú vnútroštátne telekomunikačné trhy, musia byť úplne a správne implementované, ak majú európski spotrebitelia získať prístup ku konkurencieschopným elektronickým komunikačným službám, akými sú napríklad vysoko-rýchlostné pripojenie na internet a cenovo dostupná mobilná komunikácia,“ skonštatovala komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Reding. „Našim cieľom je splniť úlohu a čo najskôr dobudovať vnútorný trh v tomto kľúčovom sektore hospodárstva.“

Pravidlá v oblasti elektronickej komunikácie v EÚ od roku 2002 podnecujú hospodársku súťaž, inovácie a investície do služieb, ako napríklad širokopásmový prístup na internet. Zároveň chránia záujmy spotrebiteľov tam, kde sa hospodárska súťaž ešte nevyvinula. Komisia dokázala, že využije všetky svoje právomoci na zabezpečenie riadnej implementácie týchto pravidiel, a tento rok začala konanie proti desiatim členským štátom (pozri IP/05/430).

Posledné kolo priestupkových konaní sa zaoberá otázkami, ktoré majú priamy význam pre spotrebiteľov a pre účinnosť regulačných schém členských štátov. Kým väčšina konaní sa nachádza v prvej fáze (oficiálne písomné upozornenie), ďalšie štáty sa dostali do fázy pred podaním na súd, v ktorej majú poskytnúť odôvodnené stanovisko:

Štát
Otázka nastolená v tomto kole
Fáza
Česká republika
Odberateľom mobilných služieb nie je k dispozícii prenosnosť čísel.
Nie je k dispozícii kompletný tlačený zoznam so všetkými číslami odberateľov pevných a mobilných služieb.
oficiálne písomné upozornenie
oficiálne písomné upozornenie
Francúzsko
Stále nie je k dispozícii kompletný tlačený zoznam ani informačná služba s číslami všetkých odberateľov pevných a mobilných služieb.
oficiálne písomné upozornenie
Grécko
Stále nie je k dispozícii kompletný tlačený zoznam ani informačná služba s číslami všetkých odberateľov pevných a mobilných služieb.
oficiálne písomné upozornenie
Maďarsko
Na procese udeľovania štatútu sa môžu zúčastniť len tie spoločnosti, ktoré sú schopné poskytnúť všetky súčasti univerzálnych služieb.
oficiálne písomné upozornenie
Lotyšsko
Odberateľom pevných a mobilných služieb nie je k dispozícii prenosnosť čísel.
Súčasný tlačený zoznam obsahuje údaje len o zákazníkoch aktuálneho pevného operátora.
odôvodnené stanovisko
oficiálne písomné upozornenie
Litva
Nie je k dispozícii kompletný tlačený zoznam ani informačná služba s číslami všetkých odberateľov mobilných služieb.
oficiálne písomné upozornenie
Malta
Malta stále nemá kompletný tlačený zoznam ani informačnú službu s číslami všetkých odberateľov pevných a mobilných služieb.
oficiálne písomné upozornenie
Poľsko
Prenosnosť čísel – nedostupná pre odberateľov pevných ani mobilných služieb
Európske núdzové číslo 112 – napriek úsiliu v poslednom období mnohí používatelia naďalej nemôžu telefonovať na núdzové číslo 112.
Nie je k dispozícii kompletný tlačený zoznam ani informačná služba s číslami všetkých odberateľov mobilných služieb.
odôvodnené stanovisko
odôvodnené stanovisko
oficiálne písomné upozornenie
Slovensko
Nie je k dispozícii kompletný tlačený zoznam ani informačná služba s číslami všetkých odberateľov pevných a mobilných služieb.
oficiálne písomné upozornenie
Slovinsko
Slovinsko odvolalo niekoľko povinností operátorov, ktoré boli určené na povzbudenie hospodárskej súťaže v rámci bývalých pravidiel, kým sa nedokončí potrebná analýza trhu v zmysle nových pravidiel.
Prenosnosť čísel – nedostupná pre odberateľov pevných ani mobilných služieb
oficiálne písomné upozornenie
oficiálne písomné upozornenie
Fínsko
Nezávislosť regulačných orgánov – ministerstvo má právomoc určovať regulované trhy, ale zároveň spravuje štátne vlastníctvo niekoľkých operátorov.
Fínske právo automaticky prideľuje dominantnému operátorovi štatút poskytovateľa univerzálnych služieb a vylučuje ostatných uchádzačov.
oficiálne písomné upozornenie
oficiálne písomné upozornenie

Ďalšie podrobnosti nájdete v MEMO/05/242.

Späť | Domov