ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Stanovisko k začatiu konania voči SR zo strany EÚ v oblasti elektronických komunikácií

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
16.04.2005 | Čítalo: 7972 | Diskusia: 1

Skutočnosť, že Európska komisia ohlásila začatie konania voči Slovenskej republike vo veci nedostatočného implementovania regulačného rámca EÚ v oblasti elektronických komunikácií, je len potvrdením toho, že upozornenia Asociácie telekomunikačných operátorov v tomto zmysle neboli nepodložené a naše obavy neopodstatnené tak ako to viackrát uviedol Telekomunikačný úrad SR.

Je smutné, že k takémuto kroku EK pristúpila, ale je to výsledok ignorancie a bagatelizovania množstva jej upozornení na nedostatky a mnohých žiadostí o nápravu zo strany kompetentných orgánov Slovenskej republiky na čele s Telekomunikačným úradom SR. Treba len dúfať, že sa kompetentní funkcionári zobudia a zjednajú nápravu tak, aby zamedzili sankciám zo strany súdu v Luxemburgu, ktoré by mohli mať zásadný negatívny dopad na verejné financie Slovenskej republiky a mohli by vrhnúť na Slovensko tieň nemohúcnosti plniť záväzky, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo podpisom prístupovej zmluvy, na základe ktorej sme sa stali členom EÚ.

Asociácia telekomunikačných operátorov na tieto nedostatky upozorňuje už od roku 2001. Ich neriešenie viedlo k tomu, že na Slovensku je v oblasti elektronických komunikácií situácia, ktorá núti EK k uvedeným krokom.

V minulosti nebol dostatočne implementovaný regulačný rámec EÚ z roku 1998, ktorý predchádzal rámcu z roku 2002. Vtedy platný zákon o telekomunikáciách sme sa v záujme vytvorenia rovnakých a nediskriminačných podmienok na podnikanie pre každý subjekt snažili dvakrát zmeniť novelou. Žiadna z nich však nebola v NR SR schválená následne po jej vrátení prezidentom republiky. Stav mal napraviť zákon o elektronických komunikáciách, ktorý je platný od 1.1.2004. Tento zákon implementoval európsku legislatívu do práva SR, avšak jeho ustanovenia nie sú uvedené do praxe. K 30.6.2004, ako ukladá zákon, neboli ukončené analýzy relevantných trhov. Preto nebolo možné určiť tzv. podniky s významným vplyvom na trhu, ktoré majú v zmysle zákona povinnosť poskytovať rôzne služby podporujúce vytvorenie konkurenčného prostredia. Ide o možnosť výberu operátora, výberu operátora s predvoľbou, prenositeľnosť čísla, uvoľnenie miestnych vedení, nie sú pridelené frekvencie v oblasti 3,5 GHz vhodné na budovanie bezdrôtových účastníckych vedení a pod.

Nebola zabezpečená úplná nezávislosť regulátora, ktorým je Telekomunikačný úrad SR. Tento je naďalej rozpočtovaný z kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií , ktoré je naďalej napriek výhradám EK správcom podielu štátu v postmonopolnom poskytovateľovi služieb – spoločnosti Slovak Telecom, pričom toto ministerstvo je zároveň garantom telekomunikačnej politiky schválenej vládou SR. Vzhľadom k tomu, že telekomunikačná politika je postavená na vytvorení konkurenčného prostredia, ktoré je v rozpore so záujmami dominantného operátora ide o zjavný stret záujmov na tomto ministerstve. Pritom konkurenčné prostredie a efektívna súťaž, ktorá na Slovensku neexistuje napriek tomu, že zo zákona by mala byť už od 1.1.2003, je jediným garantom prosperity ekonomiky, ktorej je tento sektor súčasťou. Diskrimináciou vyplývajúcou z neexistujúceho konkurenčného prostredia v oblasti poskytovania hlasových služieb na pevnej sieti prichádza k nedostatočnej ochrane investícií v mnohých prípadoch prichádzajúcich zo zahraničia, po ktorých tak vehementne voláme. Odmietanie zverejnenia privatizačnej zmluvy Slovak Telecomu, v ktorej boli zakomponované nadštandardné podmienky pre investora, vrhá na kompetentných mračno podozrenia z príliš úzkych väzieb medzi investorom Deutsche Telekomom, Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií, Slovak Telecomom a Telekomunikačným úradom SR.

Telekomunikačný úrad nemá dostatok financií na svoju činnosť. Preto nemá a ani nemôže mať dostatok odborníkov, aby zvládol všetky úlohy naň kladené a vydával kompetentné a kvalifikované rozhodnutia. Telekomunikačný úrad odmieta cenovú reguláciu napriek tomu, že v minulosti zakúpil za nemalé finančné prostriedky nástroje, ktoré mu to umožňujú. Kompetencie, ktoré úradu poskytuje zákon o elektronických komunikáciách nevyužíva dostatočne. Najvyšší súd SR vyhovuje bez problému a časových prieťahov všetkým podaniam Slovak Telecomu, čo v podmienkach slovenského súdnictva je prinajmenšom podivné. O tom, že rozhodnutia vydáva vždy ten istý sudca ani nehovoriac.

Snaha o vytvorenie nového regulačného orgánu na báze samofinancovania, ktorý by mal začať fungovať od 1.1.2007 nič nerieši, práve naopak čerpá kapacity pracovníkov MDPT už dva roky a výsledok sa nedostavil.

Podľa názoru Asociácie telekomunikačných operátorov je na kompetentných orgánoch, aby tento stav rýchlo zmenili a dostali Slovensko do lepšieho svetla. Telekomunikačný úrad SR často informuje verejnosť o tom, akí sme úžasní, sme na piatom mieste rebríčka (ide snáď o preteky?) a pod. a prepadáva sebauspokojeniu. Posledný krok Európskej komisie tomu však vôbec nenasvedčuje.

Ing. Vladimír Ondrovič
predseda ATO

Späť | Domov