ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Vitajte na stránkach ATO!

Asociácia telekomunikačných operátorov bola založená 20. júla 2001 v Bratislave. Predmetom jej činnosti je zasadzovanie sa o vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj slovenského telekomunikačného trhu so zreteľom na kvalitu a cenovú dostupnosť telekomunikačných služieb širokej spotrebiteľskej verejnosti a to tvorbou vhodných podmienok pre činnosť poskytovateľov telekomunikačných služieb v Slovenskej republike. Vzhľadom na to, že optimálne podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít členov Asociácie sú založené na otvorenej súťaži, je základným cieľom Asociácie podpora a ochrana otvoreného telekomunikačného trhu v Slovenskej republike.

Barchart Chart of the Day

|
05.10.2014 | Čítalo: 6995 | Diskusia: 0


TÚ SR uložil ST pokutu 1 mil. Sk za neprenesenie čísel

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
14.05.2007 | Čítalo: 1283638 | Diskusia: 38527

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) uložil spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) pokutu vo výške 1 mil. Sk z dôvodu neumožnenia ponechania si čísla pri zmene operátora. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia opravný prostriedok - rozklad. Rozhodnutie bolo doručené 2.5. 2007.


Až 339 podnikom hrozí od TÚ SR pokuta do 10 mil. Sk

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
11.05.2007 | Čítalo: 12284 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) verejne upozorňuje podniky, ktoré napriek písomnej výzve nezaslali úradu údaje potrebné na vydanie platobného výmeru za poskytovanie sietí a služieb, aby tak bezodkladne urobili. Podnikom, ktoré tak neurobia hrozí za porušenie zákona pokuta až do výšky 10 mil. Sk. TÚ SR voči 59 podnikom, ktoré si v minulom roku napriek písomnej výzve a výzve prostredníctvom masmédií nesplnili povinnosť, vedie správne konania, ukladá pokuty a v niektorých prípadoch ukladá zákaz poskytovať siete a služby.


Uložené povinnosti zlepšia podmienky na poskytovanie širokopásmového prístupu

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
05.04.2007 | Čítalo: 12708 | Diskusia: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Branislav Máčaj rozhodnutím o rozklade z 2.4. 2007 upravil rozhodnutie TÚ SR z 2.11. 2006, ktorým úrad určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu širokopásmového prístupu (veľkoobchodný trh č. 5) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Uložené povinnosti prispejú k zlepšeniu podmienok pre rozvoj konkurencie napr. pri poskytovaní vysokorýchlostného internetu prostredníctvom technológie ADSL, čo vyvolá tlak na ďalšie zvyšovanie kvality a znižovanie cien služieb. Rozhodnutie je konečné.


Povinnosti ST pri poskytovaní služby prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
05.04.2007 | Čítalo: 12613 | Diskusia: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Branislav Máčaj rozhodnutím o rozklade zo 4.4. 2007 potvrdil rozhodnutie TÚ SR, ktorým úrad určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu služby prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti (veľkoobchodný trh č. 3) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie je konečné.


Nová organizačná štruktúra TÚ SR umožní jeho efektívne riadenie

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
02.04.2007 | Čítalo: 12742 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) má od apríla 2007 novú organizačnú štruktúru, ktorá umožní jeho efektívne riadenie. Nová organizačná štruktúra redukuje počet odborov na úrade a znižuje počet riaditeľov podriadených predsedovi úradu na tretinu z pôvodného počtu. Odbor štátneho dohľadu je už len jeden, ktorý má krajské pracoviská v každom krajskom meste. Na krajských pracoviskách boli zrušené oddelenia a miesta vedúcich oddelení. Predseda úradu bude s riaditeľmi odborov spolupracovať na prípadnom dolaďovaní zmien.


TÚ SR v minulom roku vybavil 288 prípadov rušenia rozhlasu a televízie

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
26.03.2007 | Čítalo: 15264 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) v roku 2006 vybavil v rámci ochrany proti rušeniu 288 prípadov rušenia rozhlasového a televízneho príjmu. Z uvedeného počtu bolo 16 prípadov rušenia rozhlasového príjmu a 272 prípadov rušenia televízneho príjmu. TÚ SR riešil aj 56 hlásení rušenia rádiových sietí a 43 prípadov iného, napr. priemyselného rušenia. Najčastejšia príčina rušenia, resp. nekvalitného príjmu rozhlasového a televízneho vysielania je chyba prijímacieho zariadenia, ktorá bola zaznamenaná v až 102 prípadoch.


Telekomunikačné predpisy: EÚ žaluje 5 členských štátov pre nedostatky pri poskytovaní informácií o polohe volajúceho na tiesňové číslo 112

Info zo zahraničia | europa.eu
22.03.2007 | Čítalo: 15943 | Diskusia: 2

V novom kole konaní vo veci porušenia telekomunikačných predpisov EÚ sa Európska komisia rozhodla žalovať šesť členských štátov na Európskom súdnom dvore: Taliansko, Litvu, Holandsko, Portugalsko a Slovensko za nedostatky v súvislosti s európskym číslom tiesňového volania 112, a Estónsko za neuskutočnenie požadovanej analýzy trhu podľa telekomunikačných predpisov EÚ. Komisia taktiež otvorila nový prípad za porušenie predpisov proti Cypru o prednostných právach prechodu pre mobilné trhy. Komisia by taktiež mohla uzavrieť štyri prípady prebiehajúce v tomto kole.


O2 hrozí pokuta za porušenie zákona

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
21.03.2007 | Čítalo: 13387 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vedie správne konanie voči spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. (O2) z dôvodu, že nezverejnila včas tarifu (cenník). O2 hrozí za porušenie zákona pokuta až do výšky 3 mil. Sk. TÚ SR kontrolou zistil, že O2 zhromažďuje a eviduje osobné údaje všetkých účastníkov v súlade so zákonom. TÚ SR ďalej zistil, že O2 uviedla vlastnú mobilnú sieť GSM do prevádzky v lehote do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia, čím splnila svoj záväzok z výberového konania.


Predseda TÚ SR nevyhovel protestu prokurátora

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
21.03.2007 | Čítalo: 13079 | Diskusia: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Mgr. Branislav Máčaj konštatuje, že napadnutým rozhodnutím (povolenie pre Telefónica O2 Slovakia s.r.o.) zákon porušený nebol a že rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom. Predseda TÚ SR sa rovnako, ako predtým TÚ SR, Odbor správy frekvenčného spektra nestotožnil s právnym názorom prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava, že výberové konanie na tretieho mobilného operátora prebehlo nezákonne, a preto protestu prokurátora nevyhovel. TÚ SR v tomto momente považuje záležitosť výberového konania na pôde úradu za ukončenú.