ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Predseda TÚ SR rozhodnutiami spresnil povinnosti pre Slovak Telecom

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
14.06.2005 | Čítalo: 7209 | Diskusia: 0

Dňa 14. júna 2005 predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) vydal dve rozhodnutia o opravných prostriedkoch (o rozkladoch), ktoré podala spoločnosť Slovak Telecom (ST) voči rozhodnutiam TÚ SR o uložení povinností významnému podniku na veľkoobchodných trhoch ukončovania volania v pevných sieťach a uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu. Predseda TÚ SR zmenil rozhodnutia TU SR so zámerom spresniť uložené povinnosti pre ST, s cieľom zabezpečenia právnej istoty pre všetkých účastníkov trhu. Rozhodnutia predsedu TÚ SR sú konečné. Rozhodnutia budú zverejnené vo Vestníku TÚ SR a na internete.

Spoločnosť ST je v zmysle rozhodnutí povinná najneskôr do 60 dní odo dňa právoplatnosti týchto rozhodnutí vydať a predložiť úradu na zverejnenie referenčnú ponuku na prepojenie a referenčnú ponuku uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu.

TÚ SR rozhodnutiami z 24. februára a 8. marca 2005 určil ST ako významný podnik na veľkoobchodných trhoch ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení a uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu za účelom poskytovania širokopásmových a hlasových služieb (LLU) a zároveň mu uložil povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu, t.j. zlepšiť podmienky na poskytovanie dátových služieb a verejnej telefónnej služby. ST v zákonom stanovenej lehote podal proti rozhodnutiam opravný prostriedok – rozklad, rozhodnutia preto neboli právoplatné. TÚ SR na svojich rozhodnutiach trval, preto rozklady aj so svojim vyjadrením v zákonnom termíne do 30 dní postúpil predsedovi TÚ SR, ktorý ako správny orgán 2. stupňa o veci definitívne rozhodol.

Rozhodnutiam predchádzala analýza relevantného trhu. TÚ SR počas analýzy, či je ST významný podnik musel vyhodnotiť 13 kritérií stanovených v zákone. K výsledkom analýzy sa vyjadrili dotknuté subjekty a na záver aj Európska komisia (EK). Úrad na základe výsledkov analýzy a vyjadrení EK začal správne konanie voči ST a následne vydal rozhodnutie.

Späť | Domov