ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Na informatizáciu a inštitucionalizáciu 4,2 mil. eur

Info z domova | SITA
24.09.2004 | Čítalo: 7695 | Diskusia: 1

Na budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti a inštitucionálnej infraštruktúry môžu byť v tomto roku použité finančné prostriedky vo výške 4,2 mil. eur. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval generálny riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Július Slovák. Ako ďalej konkretizoval, na opatrenie 3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor z toho prináleží 3,2 mil. eur a na opatrenie 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky 1 mil. eur. Celkovo je na opatrenie 3.2 pre roky 2004 až 2006 alokovaných 13,7 mil. eur a na opatrenie 3.3 je to 4,5 mil. eur.

"O tieto finančné prostriedky môžu od štvrtka 23. septembra požiadať združenia miest a obcí a tiež samosprávne kraje v spolupráci s partnermi definovanými v Programovom doplnku k Operačnému programu Základná infraštruktúra (OP ZI)," uviedol minister výstavby a regionálneho rozvoja SR László Gyurovszky. Zároveň špecifikoval, že ide o obce a mestá, neziskové organizácie a nadácie. Nenávratný finančný príspevok kryjú zo 75 % štrukturálne fondy, 20 % smeruje zo štátneho rozpočtu SR a 5 % je z regionálnych a lokálnych zdrojov. "Konečný termín na prijímanie žiadosti je do decembra 2006. Všetky prijaté žiadosti však budeme vyhodnocovať postupne," doplnil Slovák.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja zároveň vyhlásilo uzavretú výzvu pre ústredné orgány štátnej správy na národné projekty informatizácie spoločnosti. Konkrétne ide o vylepšenie informačných a komunikačných zariadení pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, program elektronizácie knižníc SR, projekt informatizácie pre oblasť sociálnej infraštruktúry ako aj rozvoj centrálneho verejného portálu pre integráciu a ľahký prístup k on-line verejným službám a informáciám. V rámci tejto skupiny podporuje projekty štátny rozpočet 25 percentami a štrukturálne fondy 75 percentami.

OP ZI, zameraný na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti regiónov, je rozdelený do ôsmich opatrení, ktorých cieľom je zlepšiť infraštruktúru na ochranu vôd, ovzdušia, prírodného prostredia, ďalej rozvíjať obce a celkovú regionálnu infraštruktúru. Cieľom opatrenia 3.2 je podporovať použitie internetu na podporu regionálnej politiky. Konkrétne sa to týka projektu on-line verejného obstarávania pre verejný sektor, rozvoja regionálneho digitálneho obsahu a zvýšenia počtu verejných prístupových bodov k internetu. Opatrenie 3.3 sa zameriava na budovanie spolupráce na regionálnej a nadregionálnej úrovni a na prípravu strategických dokumentov regionálneho rozvoja.

Späť | Domov