ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

FAQ - najčastejšie kladené otázky k výberovému konaniu FWA 3,5 GHz

Info z domova | www.teleoff.gov.sk
13.05.2005 | Čítalo: 7238 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR včera v neskorých poobedných hodinách zverejnil na svojej webovej stránke odpovede na najčastejšie otázky k výberovému konaniu FWA 3,5 GHz.

Bude medzi frekvenčnými blokmi jednotlivých účastníkov vydelený hraničný kanál? Ak áno, bude jeho šírka 7 MHz?
TÚ SR: Medzi jednotlivými blokmi, ktoré budú pridelené úspešným účastníkom výberového konania (VK) bude vymedzené tzv. ochranné pásmo, ktoré bude mať šírku 7 MHz.

Ako sa budú prideľovať susedné kanály: bude odstup od frekvenčného úseku prideleného ďalšiemu operátorovi?
TÚ SR: Viď otázka a odpoveď vyššie.

V zmysle tabuľky delenia preferenčných kanálov, aký je počet preferenčných kanálov pre hranicu SVK/POL/UKR v jednotlivých potenciálne pridelených susedných duplexoch?
TÚ SR: Počet preferenčných kanálov pre hranicu SVK/POL/UKR je zrejmý z tabuľky tvoriacej Prílohu 1 Dohody medzi administráciami Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenskej republiky, Slovinska a Ukrajiny o frekvenčnom koordinovaní pre FWA systémy vo frekvenčnom pásme 3410 – 3500 MHz a 3510 – 3600 MHz. Uvedená dohoda je sprístupnená na internetovej stránke TÚ SR.

V časti b) sa uvádza sa: „Pridelený blok frekvencií je určený na pevné a nomádske prístupové siete,....“ Bude v budúcnosti možné využitie aj pre mobilné siete (príklad G702.16e)?
TÚ SR: Vo výzve je uvedené „pevné a nomádske“ a keďže hovoríme o sieťach pevného bezdrôtového prístupu neuvažujeme v súčasnej dobe s mobilnými sieťam, avšak do budúcna pri splnení technických podmienok túto možnosť nevylučujeme.

Vysvetlite prosím význam vety v časti b.) Výzvy – „Zásada na optimálne využitie frekvencií“: „Optimálne využitie frekvencií vzhľadom na vytvorenie otvoreného a funkčného trhu je zabezpečené ak za majetkovo prepojenú skupinu žiada o frekvenciu jeden žiadateľ s deklarovanou podporou ostatných členov skupiny.“
TÚ SR: Pod optimálnym využívaním frekvencií rozumieme aj to, že držiteľ frekvencií môže ich využívaním prispieť k rozvoju konkurenčného prostredia. Avšak rozvoj konkurenčného prostredia v rámci jednej majetkovo prepojenej skupiny je možné očakávať len veľmi ťažko. Preto sa úrad domnieva, že za takúto majetkovo prepojenú skupinu je pre rozvoj konkurenčného prostredia lepšie prideliť uvažované frekvencie len jednému subjektu z takto majetkovo prepojenej skupiny.

Chýba definícia majetkovo prepojenej skupiny. (myslí sa právny subjekt ktorý je majetkovo prepojený s iným právnym subjektom tak, že spolu tvoria majetkovo prepojenú skupinu, napríklad ST a ET ?) Zároveň to môže znamenať aj to, že ak sa na podávaní ponúk zúčastnia dva alebo viaceré vzájomne majetkovo prepojené právne subjekty t.j. podniky, nebude naplnený princíp optimálneho využitia frekvencií? Aký má význam uplatnenie tejto zásady vo výzve s poukazom na uvedené majetkovo prepojené skupiny a čo konkrétne znamená jej aplikácia vo výberovom konaní, resp. ako ju bude výberová komisia hodnotiť, konkrétne s ohľadom na schopnosť prispieť prostredníctvom použita FWA 3,5 GHz k otvorenému a funkčne konkurenčnému trhu (hodnotiace kritérium č. 4) V zmysle zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) § 13 ods. 7 má podnik právo poskytovať siete, služby alebo siete a služby, ak spĺňa podmienky všeobecného povolenia a splnil oznamovaciu povinnosť podľa § 14 ods. 2 a 3. Zároveň poskytovať siete, služby alebo siete a služby , pre ktoré je potrebné pridelenie čísel alebo frekvencií, možno podľa § 12 ods. 1 na základe individuálneho povolenia na používanie čísel alebo frekvencií. V zmysle týchto ustanovení zákona žiada podnik o frekvencie vo svojom vlastnom mene a pre seba, nie pre iné subjekty, ktoré sú s ním majetkovo prepojené ani pre inú skupinu v ktorej sa nachádza a len vtedy ak najskôr oznámil zámer úradu v zmysle § 14 zákona.
TÚ SR: Jedná sa o majetkový podiel u iného podniku, ktorý predloží svoju ponuku do výberového konania, čím by sa mohlo stať, že takto prepojené podniky (predkladatelia ponúk) dostanú pridelené frekvencie, čo je v rozpore s rozvojom konkurenčného prostredia.

Názov kapitoly č.2 Elektronické komunikačné služby, pod kapitola 2: Vysvetlite prosím význam „Obchodný plán rozvoja elektronických - komunikačných služieb poskytovaných koncovým užívateľom priamo alebo prostredníctvom tretích strán.“
TÚ SR: Pod znením „Obchodný plán rozvoja elektronických ...“ sa rozumie popis postupu a spôsobu využitia daných frekvencií za účelom poskytovania služieb koncovým užívateľom a to priamo (t.j. koncový užívateľ je zákazníkom podniku, ktorému boli pridelené frekvencie), alebo prostredníctvom tretích strán (napr. koncový užívateľ je zákazníkom podniku, ktorému vaša spoločnosť – prípadne iný držiteľ frekvencií poskytuje siete a služby FWA 3,5 GHz)

Aký je požadovaný rozsah, obsah , prípadne štruktúra obchodného plánu? Ďalej čo presne znamená pojem „rozvoj“ ide o stratégiu aj vrátane FWA? Tiež čo znamená v uvedenom kontexte pojem „prostredníctvom tretích strán“ (vziať do úvahy poskytovanie služieb prostredníctvom súčasné prepojených sietí s tretími stranami, vrátane roamingu alebo aj budúci prístup do siete tretími stranami a do ktorej siete aj do FWA napr. ako virtuálni operátori)?
TÚ SR: Rozsah je limitovaný 12 stranami. Obsah a štruktúra je na uvážení, resp. na zvyklosti podniku, ktorý predkladá ponuku. Obchodný plán by mal úradu a členom výberovej komisie objasniť obchodný zámer vašej spoločnosti (podniku, ktorý predkladá ponuku), ktorý žiada o dané frekvencie pre vytvorenie služieb koncovým užívateľom.

Prílohy ponuky: Vysvetlite prosím o aké doklady ide v časti „Doklady o zmluvných vzťahoch s tretími stranami a iné dokumenty vo vzťahu k budovaniu a využívaniu FWA 3.5 GHz“ Aký je požadovaný druh dokladov? Uveďte príklady možných dokladov napr. dodávateľské zmluvy na výstavbu siete, zmluvy o prepojení – toho času ale nie je FWA využívané u nás, atď.
TÚ SR: Príklady dokladov o zmluvných vzťahoch s tretími stranami:
Zmluvy o budúcich zmluvách o poskytovaní služieb prostredníctvom sietí FWA 3,5 GHz (pričom zmluvný partner môže byť aj podnik, ktorý predkladá svoju ponuku do výberového konania na pridelenie frekvencií FWA 3,5 GHz)
Príklad dokladov vo vzťahu k budovaniu a využívaniu sietí FWA 3,5 GHz:
stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie už existujúcich stavieb, kde bude umiestnená základňová stanica FWA 3,5 GHz

Ako si máme vysvetliť poskytovanie služieb „prostredníctvom tretích strán“ v časti s), t), v) Sumarizačnej tabuľky? Sú to v našom prípade služby poskytované prostredníctvom prepojenia sietí a služby poskytované v rámci roamingu?
TÚ SR: Nejedná sa o služby poskytované prostredníctvom prepojenia sietí ani služby poskytované v rámci roamingu. Tretia strana je podnik poskytujúci elektronické komunikačné služby koncovému užívateľovi prostredníctvom vašej elektronickej komunikačnej siete (napr. WAN, FWA, ...).

V časti Výzvy „Žiadosť o pridelenie frekvencií“ Príloha 2 písm. d) sa v poznámke odkazuje na Ponuku: „Detailný popis účelu a spôsobu použitia rádiových zariadení vrátane ich technických údajov uvedie žiadateľ v ponuke a jej prílohách.“ V žiadnej časti ponuky (kapitole) vrátane sumarizačnej tabuľky sa však takto formulovaná požiadavka nenachádza. V ktorej časti ponuky a jej prílohách je potrebné uviesť uvedený detailný popis účelu a spôsobu využitia týchto zariadení?
TÚ SR: Uvedený detailný popis účelu a spôsobu využitia týchto zariadení požadovaný zákonom je treba uviesť v časti, ktorá bude tvoriť prílohu vami predloženej ponuky.

V Poznámke v závere Výzvy (posledná časť pred uvedením príloh) je nasledovné znenie: „Všetky údaje uvedené v ponuke žiadateľa môže Úrad použiť pre udelenie povolenia ako záväzky žiadateľa podľa § 32, ods. 17, písm. f.“ V tejto súvislosti si dovolíme upozorniť na nejasnosť Výzvy, nakoľko nie je možné ako záväzok uložiť každý údaj uvedený v ponuke. Jednoznačne ako záväzok je možné aplikovať len také údaje, ktoré súvisia so zaplatením jednorazovej úhrady, s výstavbou FWA siete, s pokrytím územia, s technickými požiadavkami, kvalitou služieb. Ostatné údaje ako napr. detailný popis služieb , údaje súvisiace s obchodným plánom a podobne by nemali byť považované za záväzok v uvedenom kontexte.
TÚ SR: Ako záväzok je možné použiť všetky údaje z ponuky a teda aj údaje, ktoré súvisia so zaplatením jednorazovej úhrady, s výstavbou FWA siete, s pokrytím územia, s technickými požiadavkami, rozsahom a kvalitou služieb,, údaje súvisiace s obchodným plánom a podobne.

Zároveň nie sú vo výzve uvedenie možnosti pre záujemcu označiť informácie, ktoré sú dôverné a nemajú byť zverejnené.
TÚ SR: Je na uvážení podniku, ktorý predkladá ponuku, ktoré časti ponuky označí za svoje obchodné tajomstvo.

I keď zo zákona priamo vyplýva oznamovacia povinnosť podľa § 14 zákona, je možné že niektorý zo záujemcov uvedenú povinnosť nesplní napr. preto, lebo sa bude domnievať, že už tak raz urobil. V pôvodnom výberovom konaní sme toto oznámenie uvádzali ako prílohu žiadosti. Platí tento postup rovnako aj pre toto výberové konanie? Je skutočne potrebné podať nové oznámenie podľa § 14 alebo len doručiť jeho zmenu – dátum začatia, prípadne iné?
TÚ SR: Podnik, ktorý si podľa § 14 zákona splnil oznamovaciu povinnosť v tomto prípade len oznámi úradu rozšírenie poskytovaný sietí a služieb prostredníctvom FWA 3,5 GHz.

Čo si úrad predstavuje pod formuláciou „Deklarovaná podpora ostatných členov skupiny“ t.j. či ide o formálne vyhlásenie iných členov skupiny o tom, že nevstúpia do FWA tendra resp. či ide o faktickú podporu pri poskytovaní služieb prostredníctvom pridelenej frekvencie. Akým spôsobom bude táto zásada zohľadnená v prípade ak požiadajú v rámci skupiny jednotliví podnikatelia o pridelenie frekvencie. Či predmetná zásada na optimálne využitie frekvencií je súčasťou hodnotiacich kritérií.
TÚ SR: Nakoľko Telekomunikačný úrad SR bude mať prehľad o všetkých podnikoch, ktoré podali ponuky do výberového konania, hovoriť o formálnom vyhlásenie iných členov skupiny o tom, že nevstúpia do FWA tendra je úplne zbytočné. Pod formuláciou „Deklarovaná podpora ostatných členov skupiny“ sa rozumie faktická podpora podniku, ktorý predkladá ponuku. Takýto prístup nevedie k redukcii bodov získaných vo výberovom konaní.

Je možné predpokladať, že kritéria pri hodnotení žiadosti majú rovnakú váhu, resp. aká je váha jednotlivých kritérií?
TÚ SR: Zákon úradu nepredpisuje uvádzať váhu kritérií vo výzve. Podľa doterajšej praxe úradu i konzultačnej spoločnosti zverejnenie váhy kritérií môže ovplyvniť žiadateľov. Cieľom je získať ponuky reálne a nie tendenčné.

„Úrovne schopnosti žiadateľa prispieť prostredníctvom použitia FWA 3,5 GHz k otvorenému a funkčne konkurenčnému trhu“. Akým spôsobom bude toto kritérium posudzované, aké sú merateľné hodnoty na základe ktorých bude toto kritérium posúdené?
TÚ SR: Viď odpoveď na otázku vyššie.

„Doklady o zmluvných vzťahoch s tretími stranami a iné dokumenty o vzťahu k budovaniu FWA 3,5 GHz“. Aké dokumenty sa pod tým myslia, nakoľko na predmetnom spektra nie sú poskytované v tejto chvíli služby v SR a teda žiaden s účastníkov VK pravdepodobne nedisponuje takýmito dokumentmi.
TÚ SR: Príklady dokladov o zmluvných vzťahoch s tretími stranami:
- Zmluvy o budúcich zmluvách o poskytovaní služieb prostredníctvom sietí FWA 3,5 GHz (pričom zmluvný partner môže byť aj podnik, ktorý predkladá svoju ponuku do výberového konania na pridelenie frekvencií FWA 3,5 GHz)
- Príklad dokladov vo vzťahu k budovaniu a využívaniu sietí FWA 3,5 GHz (napr. stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie stavieb, kde bude umiestnená základňová stanica FWA 3,5 GHz)

V rámci sumarizačnej tabuľky sú údaje, ktoré sa týkajú odhadovaných počtov či už hlasových, alebo dátových prípojok. Budú odhadované počty pre podnikateľov, ktorí získajú frekvencie v určitom rozsahu záväzné?
TÚ SR: Odhadovaný počet nemôže byť záväzný avšak tieto odhady by mali korešpondovať s obchodným plánom a zámerom podniku, ktorý predkladá ponuku do výberového konania.

Bude vybraný uchádzač musieť okrem jednorazového poplatku za frekvencie platiť aj ročné poplatky za každú bázovú stanicu v zmysle cenníka http://www.teleoff.gov.sk/Opatrenia/frekvencie.html?
TÚ SR: Áno, zmysle zákona o elektronických komunikáciách.

Aké sú plánované termíny po odovzdaní ponúk? Do kedy bude vymenovaná výberová komisia? Do kedy bude musieť komisia vyhodnotiť žiadosti a vyhotoviť a odovzdať správu?
TÚ SR: Komisiu vymenuje predseda TÚ SR v zmysle zákona o elektronických komunikáciách. Presný termín nie je známy. Zákon o elektronických komunikáciách nestanovuje výberovej komisii konkrétne termíny, ale proces je pripravený tak, aby výberové konanie prebehlo čo najrýchlejšie a najkvalitnejšie.

Koľko individuálnych povolení bude vydaných?
TÚ SR: Zákon o elektronických komunikáciách (úrad sa v tomto prípade neriadi zákonom o verejnom obstarávaní), ktorý je pre úrad záväzný, úradu nepredpisuje uvádzať počet frekvencií, resp. počet individuálnych povolení, ktoré úrad udelí. TÚ SR teoreticky môže podľa Národnej tabuľky frekvenčného spektra a medzinárodných dohôd s prihliadnutím na ochranné pásma udeliť individuálne povolenie maximálne štyrom uchádzačom. Počet uchádzačov a kvalitu ponúk nedokážeme vopred odhadnúť. Počet udelených povolení bude záležať aj od týchto faktorov.

Späť | Domov