ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Správa o stave plnenia úloh Akčného plánu informatizácie spoločnosti za rok 2004 a aktualizácia úloh Akčného plánu v ďalších rokoch

Info z domova | www.telecom.gov.sk
16.02.2005 | Čítalo: 6826 | Diskusia: 1

Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyplýva z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2004 z 21. januára 2004 úloha každoročne (vždy v termíne do 28. februára) predkladať na rokovanie vlády priebežnú informáciu o stave plnenia úloh Akčného plánu za predchádzajúci rok a zároveň doplniť o nové úlohy Akčný plán na nasledujúci rok. Akčný plán predstavuje konkrétny a záväzný harmonogram činností súvisiacich s procesom informatizácie spoločnosti. Akčný plán obsahuje záväzky týkajúce sa plnenia jednotlivých úloh ako aj zoznam inštitúcií zodpovedných za ich plnenie. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zabezpečuje monitorovanie plnenia jednotlivých čiastkových úloh ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

Materiál „Správa o stave plnenia úloh Akčného za rok 2004 a aktualizáciu úloh Akčného plánu v ďalších rokoch“ obsahuje súhrn konkrétnych krokov, ktoré vykonalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako aj ďalšie ústredné orgány štátnej správy na zabezpečenie plnenia úloh Akčného plánu. Materiál zároveň obsahuje aj celkové hodnotenie plnenia týchto úloh. Všetky relevantné prílohy sú priložené na CD.

V uznesení vlády SR č. 43 z 21. januára 2004 bola v bode B.3. ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR uložená úloha „predkladať na rokovanie vlády priebežnú informáciu o stave plnenia úloh Akčného plánu za predošlý rok a Akčný plán doplnený o nové úlohy“. Vzhľadom na skutočnosť, že informatívne materiály berie vláda SR iba na vedomie, čo je v zmysle časti metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Tieto materiály tvoria výnimku z predkladania materiálov na medzirezortné pripomienkové konanie, preto vznikla potreba preformulovať pôvodné znenie úlohy B.3. tak, aby vláda SR zobrala na vedomie iba vyhodnotenie Akčného plánu za rok 2004 a aby schválila aktualizáciu úloh Akčného plánu v budúcich rokoch.

Predkladaný materiál nemá žiadne nové finančné nároky na štátny rozpočet, vzhľadom k tomu, že prostriedky na financovanie úloh z Akčného plánu sú vyčlenené priamo v rozpočtoch pre jednotlivé rezorty. Vzhľadom k tomu, že v krajinách EÚ sú riešené podobné úlohy, očakávame pozitívny vplyv na zamestnanosť a životné prostredie.


Priložené súbory:

 Správa o stave plnenia úloh Akčného plánu za rok 2004 a aktualizácia úloh Akčného plánu v ďalších rokoch

Späť | Domov