ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Národná rada SR schválila prezidentom vrátenú novelu zákona o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. | ATO
06.02.2006 | Čítalo: 8664 | Diskusia: 0

2. februára 2006 Parlament schválil novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorú vrátil do Národnej rady SR prezident SR na opätovné prerokovanie. Prezident navrhol vypustiť nepriamu novelizáciu zákona o Železničnej spoločnosti, ktorou poslanci vypustili zo zákona ustanovenie o zachovaní minimálne 51-percentnej účasti štátu na podnikaní Železničnej spoločnosti. Poslanci NR SR si pripomienku prezidenta neosvojili a schválili novelu zákona v pôvodnom znení.

Návrh novely zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách) bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2005.

Dôvodom na vypracovanie predkladaného návrhu novely zákona o elektronických komunikáciách je upraviť niektoré ustanovenia zákona podľa návrhov a pripomienok Európskej komisie a prijať zmeny a upresnenia, ktoré vyplynuli z praxe počas účinnosti zákona od 1. januára 2004.

Obsahom návrhu novely zákona o elektronických komunikáciách je predovšetkým zapracovanie pripomienok Európskej komisie (ďalej len „EK“) k vládnemu návrhu zákona o elektronických komunikáciách zo 17.11.2003.

EK poukázala na neúplnú transpozíciu niektorých ustanovení nového regulačného rámca elektronických komunikácií Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky aj v 10. Implementačnej správe (Európska regulácia elektronických komunikácií a trhy) o predpisoch v elektronických komunikáciách a trhoch, určenej Európskemu parlamentu a Rade zo dňa 2. 12. 2004. EK v 10. Implementačnej správy preskúmáva úplnosť zhody zákona o elektronických komunikáciách s novým regulačným rámcom (NRF), hlavne v ustanoveniach týkajúcich sa právomocí Telekomunikačného úradu SR pri regulácii na úrovni koncových užívateľov, prenositeľnosti čísel, konzultačného mechanizmu a poukazuje na vecné príčiny neprimeraného stavu dosiahnutej úrovne súťažného prostredia v SR, vo väzbe na možnosti aplikácie nasledovných ustanovení zákona:

1) Postavenie Telekomunikačného úradu SR (ďalej len „TU SR) a pôsobnosť iných orgánov štátnej správy v elektronických komunikáciách.

2) Konanie a riešenie sporov, proces odvolania sa voči rozhodnutiam TU SR. Z praktického hľadiska trvá tento proces príliš dlho.

3) Analýza trhov, konzultačný mechanizmus a uplatňovanie špecifických opatrení podľa predošlého regulačného rámca.

4) Zásadné otázky regulácie v elektronických komunikáciách - prístup a prepojenie.

5) Zásadné otázky regulácie v elektronických komunikáciách - univerzálna služba.

6) Ciele politiky a zásady regulácie. V zákon o elektronických komunikáciách nie sú korektne transponované predmetné ustanovenia článku 8 Rámcovej smernice.

7) Ochrana súkromia.

Dňa 16. marca 2005 zaslala EK vláde Slovenskej republiky formálne oznámenia C(2005)690 a C(2005) 691, ktorými začala konania o porušení Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva podľa článku 226 Zmluvy. Konania boli začaté vo veci neúplnej transpozície niektorých ustanovení článkov dvoch smerníc NRF Európskej únie do zákona o elektronických komunikáciách. Ide o Smernicu o prístupe a Smernicu o ochrane súkromia. Ďalšie dve oznámenia EK týkajúce sa smerníc patriacich do NRF (C(2005) 926 a C(2005) 928) boli zaslané dňa 12. apríla 2005. Konkrétne ide o Rámcovú smernicu a Smernicu o univerzálnej službe.

Návrh novely vychádza i z námetov na zmeny a doplnenie zákona Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, podnikov a združení, v záujme odstránenia jeho nedostatkov, ktoré sa od nadobudnutia účinnosti prejavili pri uplatňovaní zákona v praxi.

Problematika návrhu novely zákona o elektronických komunikáciách je tiež predmetom materiálu „Priebežné vyhodnotenie plnenia Národnej politiky pre elektronické komunikácie za rok 2004“, ktoré bolo schválené uznesením vlády SR č. 337/2005 dňa 4. 5. 2005.


Priložené súbory:

 Novela zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách

Späť | Domov