ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Stanovisko k medializovanému problému avízovaného zamedzenia poskytovania služby VoIP prostredníctvo

Tlačové správy ATO |
30.01.2004 | Čítalo: 9451 | Diskusia: 1

Asociácia telekomunikačných operátorov v záujme vnesenia svetla do celej problematiky a zamedzenia niektorých nenáležitých vyjadrení a stanovísk predkladá laickej i odbornej verejnosti nasledovné stanovisko:

Začiatok problému s poskytovaním služby VoIP nastal v roku 2000. Odvtedy ubehli skoro tri roky, čo je v podmienkach telekomunikačného biznisu veľmi dlhý čas.
V priebehu roku 2000 kompetentné orgány pripravovali Zákon č. 195/2000 o telekomunikáciách, zároveň prebiehal proces privatizácie monopolného prevádzkovateľa hlasových služieb na pevnej sieti, Slovenských telekomunikácií. Bolo prijaté politické rozhodnutie zakotvené v zákone č. 195/2000 ako aj v privatizačnej zmluve, ktoré zaručovalo Slovenským telekomunikáciám monopol v poskytovaní hlasových služieb na pevnej sieti až do 1. 1. 2003. Tento krok bol zdôvodnený tým, aby nový investor mal časový priestor na prípravu na úplnú liberalizáciu telekomunikačných služieb a to napriek tlaku vyplývajúceho zo situácie v okolitých krajinách, kde k úplnej liberalizácii prišlo podstatne skôr. Napriek tomu bol tento fakt verejnosťou akceptovaný.

V tom období prišlo k veľkému rozmachu internetu a objavili sa technické možnosti pre poskytovanie hlasových služieb v rámci internet protokolu. Preto kompetentné orgány začali hľadať spôsob, ako umožniť poskytovanie služby VoIP a pritom neporušiť monopol Slovenských telekomunikácií na hlasové služby.
Výsledkom bolo generálne povolenie generálneho riaditeľa sekcie pošty a telekomunikácií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 237/320/2000 zo dňa 28.4.2000, ktorým sa udelilo generálne povolenie na poskytovanie služby sprostredkovania prístupu do siete Internet a poskytovanie hlasovej služby prostredníctvom siete Internet a to podľa § 1 ods.1. zákona č.110/1964 Zb. o telekomunikáciách v nadväznosti na § 1 ods.4 písm. d) tohto zákona a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 438/1997 o postupnej liberalizácii telekomunikačných služieb.

V uvedenom generálnom povolení sa okrem iného uvádzalo nasledovné:
V článku 1., bod 2., posledný odstavec:
V prípade potreby zabezpečenia prístupu z JTS do svojich sietí, je povinný poskytovateľ služby požiadať Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o pridelenie prístupového kódu (019XY pre prístup do siete Internet a 06XY pre prenos hlasu po sieti Internet).
V článku 2 v bodoch 1. až 4. a 9. :
1. MDPT SR považuje v súčasnosti poskytovanie hlasovej služby prostredníctvom siete Internet za dátovú službu, ak oneskorenie prenosu je väčšie ako 250 ms.
2. Ak je oneskorenie prenosu menšie ako 250 ms, je služba považovaná za verejnú telefónnu službu, na ktorú majú do 31. 12. 2002 exkluzívne právo Slovenské telekomunikácie, a.s.
3. Poskytovateľ služby prenosu hlasu po sieti Internet zabezpečí, aby oneskorenie prenosu bolo väčšie ako 250 ms.
4. Kontrolu dodržiavania oneskorenia bude vykonávať Telekomunikačný úrad SR. Ak zistí, že oneskorenie je menšie ako 250 ms, MDPT SR upozorní poskytovateľa na porušenie tohoto ustanovenia. V prípade opakovania porušenia MDPT SR uloží poskytovateľovi sankcie podľa zákona o telekomunikáciách.
9. Poskytovateľ služby prístupu do siete Internet, ktorý chce poskytovať hlasovú službu prostredníctvom siete Internet požiada MDPT SR o pridelenie prístupového čísla. MDPT SR na požiadanie pridelí žiadateľovi dočasne do 31. 12. 2002 prístupové číslo (06xx). Vzhľadom
na súčasné technické možnosti siete ST, a.s. môžu telefónni účastníci ST, a.s. pre voľbu na pridelené prístupové číslo použiť iba koncové zariadenia s frekvenčnou voľbou (DTMF).

Následne po vzniku Telekomunikačného úradu v zmysle zákona č.195/2000 o telekomunikáciách, vydal tento úrad VŠEOBECNÉ POVOLENIE č. VPT-2/2001, na poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete Internet a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET (VoIP) bez využívania obmedzených zdrojov (§ 28 zákona). V tomto všeobecnom povolení sa okrem iného uvádza:
Toto všeobecné povolenie (ďalej len povolenie) oprávňuje právnické alebo fyzické osoby poskytovať na území Slovenskej republiky pre užívateľov verejnú telekomunikačnú dátovú službu sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovú službu prenosu hlasu prostredníctvom siete internet (ďalej len služba) za dodržania podmienok uvedených v tomto povolení.
V článku 2., bod 2.
Poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby - hlas prostredníctvom siete Internet je podmienené splnením podmienky oneskorenia prenosu väčšieho ako 250 ms, pričom sa vychádza z odporúčaní ITU-G. 114.

Stanovenie prístupových čísel toto všeobecné povolenie zvlášť nedefinuje. Ergo potvrdzuje stav uvedený v predošlom generálnom povolení. Na základe uvedeného prevádzkovatelia, ktorí chceli poskytovať službu VoIP, požiadali kompetentné orgány o pridelenie prístupových čísel, ktoré im aj tieto udelili. Rozhodnutia o pridelení prístupových čísiel doteraz nikto nezrušil. Následne požiadali Slovenské telekomunikácie o poskytnutie prístupu na tieto čísla. Slovenské telekomunikácie túto požiadavku neakceptovali z dôvodu údajnej nejasnosti technických a legislatívnych podmienok poskytovania služby VoIP. Prevádzkovatelia žiadali Telekomunikačný úrad SR o stanovisko a nápravu. Telekomunikačný úrad SR nekonal ani v tomto prípade a keďže bol zriadený prístup iba na prístupové čísla 019XY, začali niektorí prevádzkovatelia poskytovať službu VoIP cez toto prístupové číslo.

Zaujímavé je, že tento stav nevadil ani Slovenským telekomunikáciám a to až do druhej polovice roku 2003.

Asociácia telekomunikačných operátorov, vedomá si neštandardnej situácie, oslovila Telekomunikačný úrad listom dňa 3.6.2002 o poskytnutie stanoviska k tejto problematike. Požiadavka bola zopakovaná ďalším listom dňa 8.8.2002, avšak znovu bez odpovede. Telekomunikačný úrad tento problém neriešil a preto zostal status quo dodnes. Medzitým Telekomunikačný úrad vydal nový číslovací plán, ktorý neobsahoval prístupové čísla na VoIP. Až v novembri 2003, po medializácii tohto problému vydal dodatok k číslovaciemu plánu, ktorý uvádza nasledovné:
Na poskytovanie verejnej dátovej služby - "hlas prostredníctvom siete Internet" prideľuje TÚ SR:
a) čísla z množiny (0) 650 xxx xxx. Veľkosť prideľovaných číselných blokov je 100 000 čísel v množinách začínajúcich číslicami 0 až 7 a 10 000 čísel v množinách začínajúcich číslicami 8 a 9. Bloky čísel sa prideľujú podľa poradia vzostupne.
b) čísla z množiny (0) 602 xxx xxx. Poskytovateľom služby hlas prostredníctvom siete internet prideľuje TÚ SR na požiadanie a na základe povolenia na poskytovanie tejto služby čísla na zabezpečenie prístupu z verejnej telefónnej siete individuálne.

Pritom v tabuľkách pridelených čísiel stále figurujú skrátené čísla (06xx) pridelené jednotlivým operátorom na poskytovanie služby VoIP.

Taktiež treba povedať, že jeden z prevádzkovateľov má priamo v licencii uvedené, že prístupové číslo z množiny 019XY má používať ako prístup na službu VoIP. Tento prevádzkovateľ koncom roku 2003 dal vykonať merania, ktoré potvrdili dodržanie podmienky oneskorenia 250 ms, ktoré je podmienkou stanovenou v hore uvedených dokumentoch.

Z uvedeného je jasné, kto zapríčinil tento stav. Je to jednoznačne Telekomunikačný úrad SR a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií v čase pred platnosťou zákona č. 195/2000 o telekomunikáciách. Preto je žiaduce, aby tento stav odstránil Telekomunikačný úrad SR, ako jediný zodpovedný regulátor v tejto oblasti. Riešenie je zložité, avšak nesmie poškodiť žiadneho z prevádzkovateľov.

Dnes sme však svedkom toho, že rolu regulátora mieni nahradiť Slovak Telecom a to radikálnym spôsobom zamedzenia poskytovania služby cez prístupové číslo 019XY, voči čomu asociácia ostro protestuje. Očakávania, že zmenou značky Slovenské telekomunikácie zmenia tiež prístup ku konkurencii a zákazníkom, sa nenaplnili.

Definitívne riešenie prinesú až služby výberu operátora, ktorých poskytovanie je podmienené prepojením sietí v zmysle prepojovacích zmlúv, ktoré však k dnešnému dňu neexistujú. Tento stav považujú alternatívni operátori za nátlak na podpis zmluvných podmienok zo strany Slovak Telecomu, ktoré sú pre nich nevýhodné.

Vladimír Ondrovič
predseda


Priložené súbory:

 Rozhodnutie č. 237/320/2000 generálneho riaditeľa sekcie pošty a telekomunikácií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ktorým sa udeľuje generálne povolenie na poskytovanie služby sprostredk

 VPT - 2/2001 všeobecné povolenie na poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete INTERNET a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET (VoIP) bez využívan

 Číslovací plán Telekomunikačného úradu SR

Späť | Domov