ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

NÁVRH ZÁKONA O INFORMAČNÝCH SYTÉMOCH VEREJNEJ SPRÁVY

Info z domova | Informačný servis vlády SR
09.11.2005 | Čítalo: 6439 | Diskusia: 0

Vláda SR na svojej 152. schôdzi prerokovala a schválila Návrh zákona o informačných sytémoch verejnej správy. Návrh zákona o informačných systémoch verejnej správy nadväzuje na obsah dvoch vládnych dokumentov, a to na dokument Politika informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike a na dokument Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky a Akčný plán. Návrh zákona je koncipovaný v súlade so stavom a vývojom informačných a komunikačných technológií, reflektuje zmeny v organizácii štátnej správy a územnej samosprávy a reaguje na výsledky analýzy uplatňovania doterajšieho zákona v praxi.

Tento zákon upravuje:

 • práva a povinnosti povinných osôb v oblasti informačných systémov verejnej správy a činnosti, ktoré zabezpečujú ich prevádzku,
 • základné podmienky na zabezpečenie integrovateľnosti a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy,
 • správu a prevádzku ústredného portálu,
 • postup pri vydávaní elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy a výstupu z informačných systémov verejnej správy.

Zákon sa nevzťahuje na informačné systémy verejnej správy, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky a utajovaných skutočností.

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie:

 • informačným systémom funkčný celok zabezpečujúci cieľavedomú a systematickú informačnú činnosť prostredníctvom technických a programových prostriedkov,
 • informačným systémom verejnej správy informačný systém v pôsobnosti povinnej osoby ako správcu, ktorý slúži na výkon verejnej správy, a ktorého prevádzkovanie vyplýva z osobitného predpisu alebo z právomoci rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy,
 • informačnou činnosťou získavanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov, zhromažďovanie, spracúvanie, prenos, ukladanie, archivácia a likvidácia údajov; informačnú činnosť vykonáva správca informačného systému verejnej správy alebo prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy,
 • správcom informačného systému verejnej správy povinná osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania informácií a zodpovedá za správu a rozvoj informačného systému verejnej správy,
 • prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy povinná osoba alebo osoba určená správcom informačného systému verejnej správy, ktorá vykonáva správcom určené informačné činnosti; prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy môže byť aj správca informačného systému verejnej správy,
 • číselníkom zoznam prípustných hodnôt údajového prvku obvykle vo forme dvojíc kódovaného údaja a hodnoty jeho kódu,
 • registrom databáza údajov, ktoré sú využívané informačnými systémami verejnej správy,
 • ústredným portálom informačný systém verejnej správy na poskytovanie služieb a informácií verejnosti povinnými osobami prostredníctvom spoločného prístupového miesta v sieti internet,
 • sieťovou infraštruktúrou káblové, bezdrôtové, optické a iné prepojenia, pasívne a aktívne prepojovacie prvky a súvisiace aplikačné programové vybavenie, ktoré tvoria vyhradenú neverejnú sieť určenú na vzájomnú bezpečnú komunikáciu povinných osôb a na sprostredkovanie ich externej komunikácie s inými osobami.

Povinné osoby

Povinnými osobami na účely tohto zákona sú:

 • ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,
 • orgány miestnej štátnej správy,
 • iné orgány štátnej správy,
 • obce a samosprávne kraje,
 • Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Kancelária súdnej rady Slovenskej republiky, Kancelária verejného ochrancu práv, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotné poisťovne, Česko – slovenská tlačová kancelária Slovenskej republiky,
 • subjekty, o ktorých to ustanoví osobitný zákon.

Povinné osoby:

 • vypracúvajú koncepcie rozvoja informačných systémov; pri ich tvorbe vzájomne spolupracujú,
 • zabezpečujú plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačných systémov verejnej správy,
 • zodpovedajú za zabezpečenie informačného systému proti zneužitiu,
 • sprístupňujú verejnosti údaje z informačných systémov verejnej správy, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak,
 • sprístupňujú alebo na požiadanie poskytujú bezplatne iným povinným osobám údaje z informačných systémov verejnej správy potrebné na ich činnosť, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
 • zabezpečujú prevádzku informačných systémov verejnej správy vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia,
 • zabezpečujú uskutočňovanie koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia,
 • metodicky a administratívne spravujú príslušné centrálne registre a číselníky a zabezpečujú ich zverejnenie na internete,
 • zverejňujú bez zbytočného odkladu informácie o informačných systémoch verejnej správy, ktoré prevádzkujú a o službách poskytovaných na internete,
 • sú povinné prednostne používať sieťovú infraštruktúru.

Správca informačného systému verejnej správy:

 • je povinný zabezpečiť, aby informačný systém verejnej správy vyhovoval štandardom v oblasti informačných systémov verejnej správy,
 • je oprávnený poveriť fyzickú osobu alebo určiť právnickú osobu prevádzkovaním informačného systému verejnej správy.

Záver

Tento zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2006.

Späť | Domov