ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Dozorná rada ATO

Dozorná rada je kontrolným orgánom Asociácie.

Dozorná rada:

  • kontroluje plnenie uznesení Členskej schôdze,
  • zabezpečuje pravidelnú kontrolu hospodárenia Asociácie,
  • predkladá správy Členskej schôdzi.