ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Vyhlásenie k vráteniu novely zákona o telekomunikáciách

Tlačové správy ATO |
25.07.2002 | Čítalo: 8555 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov - ATO sa zasadzuje o vytvorenie regulárneho a transparentného telekomunikačného prostredia. ATO spolupracovala aj na novele telekomunikačného zákona a k vládnej novele, ktorú schválila NR SR 20.6.2002 (tlač 1470) podala viacero pozmeňujúcich návrhov, z väčšej časti prijatých, ktoré skvalitňujú danú novelu. Táto novela bola schvaľovaná v rámci balíka eurozákonov. Jej osud je teda pod drobnohľadom EÚ, teda jej neprijatie by malo z hľadiska hodnotenia integračného procesu nepriaznivý dopad. ATO pozorovala už v priebehu schvaľovacieho procesu veľké tlaky zo strany ST, a.s. na ovplyvnenie niektorých § a najmä o posunutie účinnosti vo veci tzv. uvoľnenia miestnych vedení na 1.1.2004, čím by sa táto novela stala prakticky bezcenným dokumentom. Vrátením novely možno dospejeme k rovnakému záveru, pretože ak sa nezíde dostatočný počet poslancov je neprijatím novely TZ posunutie účinnosti (resp. nenadobudnutie účinnosti) zabezpečené.

Pre vyjadrenie k zmenám, ktoré navrhol schváliť prezident SR boli ako referenčný materiál brané zmeny, navrhované prezidentom SR a dôvodová správa k týmto návrhom. (Body dôvodovej správy sú poprehadzované vo vzťahu k bodom zmien a aby boli paritné, mali by byť uvedené v poradí: 3., 1., 2.).

1. zmena navrhovaná prezidentom

V čl. I v tridsiatomštvrtom bode v § 51 ods. 4 sa slová „do výšky 50 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 20 000 000 Sk“

Dôvodová správa - časť II, bod 3

Podľa čl. I tridsiatehoštvrtého bodu § 51 ods. 4 úrad uloží pokutu až do 50 000 000 Sk, podľa odseku 2 do 3 000 000 Sk a podľa odseku 3 do 1 000 000 Sk. Preto suma podľa uvedeného odseku 4 v § 51 je neúmerná k sume pokút podľa § 51 ods. 1 až 3.

2. zmena navrhovaná prezidentom

V čl. I tridsiatomštvrtom bode v § 51 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

Dôvodová správa - časť II, bod 1

Podľa čl. I tridsiatehodruhého bodu § 51 ods. 2 písm. e) Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) uloží pokutu do 3 000 000 Sk podnikateľovi, alebo právnickej osobe, ak nepredložil úradu ponuku na prepojenie telekomunikačných sietí alebo ponuku na prenájom telekomunikačných okruhov alebo nezverejnil referenčnú ponuku na uvoľnený prístup k miestnemu vedeniu a súvisiacim zariadeniam alebo zmeny týchto ponúk. Podľa čl. tridsiatehoštvrtého bodu § 51 ods. 4 písm. a) úrad uloží pokutu za porušenie tej istej povinnosti až do 50 000 000 Sk, ak túto povinnosť poruší prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete s významným vplyvom na relevantnom telekomunikačnom trhu (ďalej len „prevádzkovateľ“), alebo poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby s významným vplyvom na relevantnom telekomunikačnom trhu (ďalej len „poskytovateľ“).

3. zmena navrhovaná prezidentom

V čl. I v tridsiatomštvrtom bode v § 51 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nemožno túto žiadosť odmietnuť podľa § 21a ods. 3“.

Dôvodová správa - časť II, bod 2

Podľa čl. I tridsiatehoštvrtého bodu § 51 ods. 4 písm. b) úrad uloží pokutu až do 50 000 000 Sk prevádzkovateľovi alebo poskytovateľovi, ak nesplnil povinnosť vyhovieť žiadosti oprávneného poskytovateľa služby o uvoľnený prístup k miestnemu vedeniu. Podľa čl. I štrnásteho bodu § 21a ods. 3 prvej vety možno žiadosť o uvoľnený prístup k miestnemu vedeniu odmietnuť. Z uvedeného vyplýva, že čl. I tridsiatyštvrtý bod § 51 ods. 4 písm. b) nie je v súlade s čl. I štrnástym bodom § 21a ods. 3 prvou vetou.

STANOVISKO ATO

K návrhu prezidenta - zmena č. 1

Znížením výšky pokuty by sa tak ponechalo voľné pole pre porušovanie zákona a robenie časových prieťahov zo strany prevádzkovateľov s významným vplyvom na trhu, pretože by sa im viac oplatilo aj niekoľkokrát po sebe zaplatiť jedno, resp. trojmiliónové pokuty, ako stratiť časť trhového segmentu, čo už by boli podstatne väčšie straty. Dodržiavaniu zákona pomôže len taká výška pokuty, ktorá je vyššia, ako eventuálne straty, vyplývajúce z prípadného prechodu časti zákazníkov k iným prevádzkovateľom. Výška pokuta by mala byť stanovená tak, aby pre každého prevádzkovateľa bolo výhodnejšie zákon dodržiavať a nie ho porušovať.

Odôvodnenie:

V § 51 odsek 2 a odsek 3 „Úrad uloží pokutu do

odsek 2 - 3 000 000 Sk

odsek 3 - 1 000 000 Sk podnikateľovi, alebo právnickej osobe, ak...“

V § 51 ods. nový odsek 4: „Úrad uloží pokutu do výšky 50 000 000 Sk prevádzkovateľovi verejnej telekomunikačnej siete s významným vplyvom na tom relevantnom telekomunikačnom trhu, alebo poskytovateľovi verejnej telekomunikačnej služby s významným vplyvom na tom relevantnom telekomunikačnom trhu, ak...“

Z presnej citácie toho času platného zákona a novely v § 51 ods. 4 je zrejmé, že pokuta do výšky 3 000 000 Sk podľa ods. 2 a 1 000 000 Sk podľa ods. 3 úrad ukladá podnikateľovi, alebo právnickej osobe pri nesplnení daných podmienok.

Nový ods. 4 v § 51 sa týka prevádzkovateľov s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu, čo je podstatný rozdiel. Účelom je tak zabrániť prevádzkovateľom s významným postavením na telekomunikačnom trhu zneužívať svoje dominantné postavenie pre bránenie rozvoju liberalizačného procesu, teda brániť užívateľom telekomunikačných služieb, aby mohli využívať aj služby iných telekomunikačných prevádzkovateľov.

Pre názornosť je možné uviesť nasledujúcu paralelu:

Obrazne povedané, ak bežný občan zaplatí pokutu za zlé parkovanie 500 Sk, je to pre neho nezanedbateľná položka, a preto bude v budúcnosti tento zákaz rešpektovať. Pre úspešného podnikateľa, ktorého ročné príjmy dosahujú šesťciferné čiastky, táto výška pokuty nie je dostatočne motivačná, aby sa na zakázanom mieste kedykoľvek neparkoval znovu. Ak však takémuto podnikateľovi za takýto priestupok auto odtiahnú, zaplatí vysokú pokutu, stratí veľa času, kým sa k nemu opäť dostane a preto si dobre rozmyslí, či si to zopakuje.

Podľa § 38 Zákona o ochrane hospodárskej súťaže č. 136/2001 Z. z., Protimonopolný úrad môže za citované porušenie ustanovení zákona uložiť napr. aj za zneužívanie dominantného postavenia pokutu do 10 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, čo je podstatne iná suma na to, aby dominantných operátorov motivovala k dodržiavaniu zákona. Výšky pokút sú pre dominantných operátorov v EÚ ešte vyššie v pomere k ich obratu ako v SR, a 50 miliónov predstavuje aj tak len cca 0,2 % obratu dominantného operátora za rok.

K návrhu prezidenta - zmena č. 2

Vypustenie § 51 ods. 4 písmeno a) by znamenalo, že v prípade, že by prevádzkovateľ s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu porušil zákon a nepredložil úradu ponuku na prepojenie telekomunikačných sietí alebo ponuku na prenájom telekomunikačných okruhov alebo nezverejnil referenčnú ponuku na uvoľnený prístup k miestnemu vedeniu a súvisiacim zariadeniam alebo zmeny týchto ponúk, nevzťahovala by sa na neho sankcia vo výške 50 000 000 Sk, ale len 3 000 000 Sk, tak ako pre každého, aj malého podnikateľa, alebo právnickú osobu. A opäť sme pri motivácii, ako sa „veľkým“ oplatí nedodržiavať zákon, pokiaľ si tým udržia dominantné postavenie v danom segmente trhu a s tým súvisiace zisky.

Povinnosť predkladať tieto ponuky Telekomunikačnému úradu je veľmi dôležitá, pretože na ich základe môže TÚ SR kontrolovať, či prevádzkovateľ s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu nepoužíva diskriminačné metódy voči iným prevádzkovateľom a súčasne môže ešte pred zverejnením týchto ponúk do nich zasiahnuť a uložiť odstránenie ustanovení, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou. (Takéto ustanovenia potom nemôžu byť súčasťou zmlúv o prepojení medzi prevádzkovateľmi). Pokiaľ by tento prevádzkovateľ s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu nebol sankcionovaný za nesplnenie tejto povinnosti dostatočne vysokou pokutou, umožnilo by mu to odďaľovať zverejnenie ponúk a tým brzdiť uzatváranie zmlúv o prepojení s inými prevádzkovateľmi a predlžovať a upevňovať si svoje dominantné postavenie na trhu.

Odôvodnenie:

Je potrebné uviesť, že i keď sa na prvý pohľad zdá, že znenie § 51 , ods. 2, písm. e.) a znenie § 51 ods. 4 písm. a) sú totožné a v každom prípade je uložená iná výška pokuty, treba ešte raz zdôrazniť, že:

§ 51 ods. 2 písm. e) sa týka podnikateľa, alebo právnickej osoby

§ 51 ods. 4 písm. a) sa týka prevádzkovateľov s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu.

K návrhu prezidenta - zmena č. 3

§ 51 ods. 4 písm. b) je možné použiť v prípade, že prevádzkovateľ s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu neoprávnene nevyhovel žiadosti o uvoľnený prístup k miestnemu vedeniu, resp. keď sa preukázalo že dôvody uvedené v odmietnutí sú nepravdivé. Doplnenie textu v § 51 ods. 4, písm. b) je nadbytočné.

Späť | Domov