ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Vnímanie práce s internetom ako príliš nákladné malo v roku 2003 klesajúcu tendenciu

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
23.08.2004 | Čítalo: 7560 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej stránke užívateľský prieskum „Internet v Slovenskej republike z pohľadu regulátora – III. V dokumente sa uvádza, že v roku 2003 bol v porovnaní s rokom 2002 zaznamenaný prudší nárast užívateľov internetu i zákazníkov pripojených na internet. Podľa výskumu TNS SK z apríla 2004, je logicky najčastejšou bariérou nevyužívania internetu (ktorá má roky dominanciu) nevlastnenie počítača, druhým najčastejším dôvodom je nedostatočná znalosť o práci s internetom. Ďalšími uvádzanými dôvodmi sú: názor „nepotrebujem využívať internet“, nemožnosť prístupu na internet a cena. Vnímanie práce s internetom ako príliš nákladnej záležitosti malo v roku 2003 klesajúcu tendenciu – z 54,3% na 37,5 %. Výsledky štúdie "ISP Tracking" naznačujú, že tomuto stavu mohlo prispieť aj znižovanie cien poskytovaných služieb.

V roku 2003 bolo podľa metodiky Asociácie poskytovateľov internetu 1 375 809 užívateľov internetu. Podľa štatistického zisťovania odvetvia telekomunikácií z uvedeného bolo 182 143 zákazníkov. Z celkového počtu zákazníkov je 53,1% bytových. Celkový počet užívateľov i zákazníkov zaznamenáva každý rok nárast. V roku 2003 bol v porovnaní s rokom 2002 zaznamenaný prudší nárast takmer vo všetkých sledovaných ukazovateľoch, s výnimkou zákazníkov na pevných okruhoch. Najviac zákazníkov (87,7%) je pripojených prostredníctvom dial-up, na druhom mieste je s veľkým odstupom pevný rádiový prístup (4,1%), 2,3% zákazníkov je pripojených prostredníctvom DSL, 2,1% prostredníctvom pevného okruhu, 1,9% je pripojených prostredníctvom káblového modemu a rovnaký podiel majú iné technológie pripojenia do internetu.

Podľa výskumu „Internet v Slovenskej republike – 1/2004“ spoločnosti TNS SK s.r.o., ktorý prebiehal v apríli 2004, je logicky najčastejšou bariérou nevyužívania internetu nevlastnenie počítača – ktorý uviedli dve tretiny respondentov nevyužívajúcich internet. Druhým najčastejším dôvodom nevyužívania internetu je nedostatočná znalosť o práci s internetom. Ďalšími uvádzanými dôvodmi sú: názor „nepotrebujem využívať internet“, nemožnosť prístupu na internet a cena.

Najväčšou bariérou, ktorá bráni používať počítač je názor, že respondent nepotrebuje používať počítač. Až na druhom mieste so značným odstupom je dôvod, že respondent nemá možnosť používať počítač nasledovaný nezáujmom o používanie počítačov. Podobne je to aj s vlastnením počítača v domácnosti. Najčastejšie uvádzaným dôvodom nevlastnenia počítača v domácnosti je tvrdenie, že ho respondenti nepotrebujú mať. Absencia počítača, ako hlavného dôvodu nevyužívania internetu mala podľa výskumov v rokoch 2002 a 2003 mierne klesajúcu úroveň. Vo všetkých výskumoch má tento dôvod dominanciu. Riešenie problematiky absencie počítača však nie je v kompetencii TÚ SR.

Vnímanie práce s internetom ako príliš nákladnej záležitosti malo v roku 2003 klesajúcu tendenciu – z 54,3% na 37,5 %. Výsledky štúdie "ISP Tracking" spoločnosti TNS SK naznačujú, že tomuto stavu mohlo prispieť aj znižovanie cien poskytovaných služieb. Podľa uvedenej štúdie "V porovnaní s predchádzajúcimi vlnami výsledky jasne naznačujú, že so zvyšujúcim sa počtom poskytovateľov internetu schopných ponúkať komplexné a kvalitné riešenia, zvyšuje sa tlak na ceny služieb internetového pripojenia a skutočne dochádza k ich znižovaniu. Ceny internetového pripojenia (všeobecne, bez rozdielu použitej technológie) sú u niektorých poskytovateľov internetu nižšie ako na začiatku roka a predpokladá sa ich ďalší pokles."

Zmeny v legislatívnej oblasti od roku 2004 výrazne zjednodušujú príchod nových poskytovateľov sietí a služieb na trh, čo bude mať priaznivý dopad na kvalitu a ceny elektronických komunikačných služieb.

Späť | Domov