ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Analýza veľkoobchodného trhu služba prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
27.06.2006 | Čítalo: 6190 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojich stránkach výsledky analýzy veľkoobchodného trhu č. 3 - služba prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti. TÚ SR dospel k záveru, že na trhu nie je efektívna súťaž, nakoľko na predmetnom relevantnom trhu pôsobí len jeden podnik - Slovak Telekom (ST), ktorý vlastní celoplošnú pevnú verejnú telefónnu sieť spájajúcu všetky existujúce body prepojenia. Na základe výsledkov analýzy, ktorú úrad musel vykonať podľa zákona o elektronických komunikáciách skonštatoval, že na trhu nie je efektívna súťaž. ST má významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.

TÚ SR navrhuje po skončení národných a medzinárodných konzultácií uložiť ST tieto povinnosti: povinnosť nediskriminácie prístupu, povinnosť transparentnosti prístupu, povinnosť viesť oddelenú evidenciu a povinnosť nákladovej orientácie. Spoločnosť ST bude povinná stanoviť ceny za prenos tak, aby tieto ceny obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním tejto služby a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré s touto službou nesúvisia.Ceny za prenos budú stanovené metódou dlhodobých prírastkových nákladov (Long Run Incremental Costs- LRIC).

Na základe podkladov a informácií, ktorými úrad disponuje alternatívni operátori síce majú vlastné siete, avšak iba v obmedzenom rozsahu. Chýbajúce časti siete museli doplniť okruhmi prenajatými od iných spoločností (napr. aj od spoločnosti ST). V predmetnom prípade to nemožno považovať za plnohodnotnú a porovnateľnú paralelnú elektronickú sieť k sieti spoločnosti ST.

Spoločnosť ST je vzhľadom na vlastníctvo celoplošnej pevnej verejnej telefónnej siete spájajúcej všetky body prepojenia, jediným podnikom schopným plnohodnotne poskytovať službu prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti.

Ďalej napr. trhový podiel spoločnosti ST vyjadrený prostredníctvom výnosov za prenos volania medzi dvoma bodmi prepojenia jej siete je zo všetkých podnikov poskytujúcich túto službu najvyšší, pričom presahuje 85%.

Služba prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti je prenos volania alebo volania do siete Internet medzi dvoma bodmi prepojenia toho istého prevádzkovateľa pevnej verejnej telefónnej siete.

Späť | Domov