ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Správa o výsledku revízie rozsahu univerzálnej služby

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
11.04.2006 | Čítalo: 6798 | Diskusia: 1

Európska komisia uverejnila 25. mája 2005 oznámenie O revízii rozsahu univerzálnej služby spolu s pracovným dokumentom útvarov Komisie. V prvej pravidelnej revízii podľa článku 15 smernice o univerzálnej službe sa skúmalo, či by rozsah univerzálnej služby mal ostať rovnaký, alebo či by sa mal upraviť najmä na účely zahrnutia služieb v oblasti mobilnej alebo širokopásmovej komunikácie. Komisia požiadala verejnosť o pripomienky k svojej analýze a predbežným záverom, ako aj k niekoľkým dlhodobým otázkam s cieľom podnietiť politickú diskusiu zameranú na budúcnosť, ktorej výsledky sa môžu v roku 2006 premietnuť do všeobecnej revízie regulačného rámca v oblasti elektronických komunikácií. V súlade s článkom 15 ods. 2 smernice o univerzálnej službe predkladá Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o revízii, ktorú vykonala s prihliadnutím na výsledky verejného pripomienkovania.


Priložené súbory:

 Správa o výsledku revízie rozsahu univerzálnej služby v súlade s článkom 15 ods. 2 smernice 2002/22/ES

Späť | Domov