ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Stanovisko k vráteniu novely Telekomunikačného zákona prezidentom republiky na opätovné prerokovanie

Tlačové správy ATO |
12.06.2003 | Čítalo: 8319 | Diskusia: 0

V Ústave Slovenskej republiky v článku 55 v bode (2) sa hovorí:
Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž. Podrobnosti ustanoví zákon.

Podrobnosti v oblasti telekomunikácií definuje Zákon č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení zákona č.308/2000 Z.z. platný od 1. 7. 2000. Tento zákon, a to uznávajú všetci odborníci, je nedokonalý a skôr brzdí rozvoj konkurenčného prostredia ako ho podporuje. Z toho dôvodu vznikajú rôzne iniciatívy, či v parlamente alebo vo vláde SR, ktoré sa snažia nedostatky zákona o telekomunikáciách odstrániť. Všetky tieto iniciatívy Asociácia telekomunikačných operátorov vždy podporovala. Bol to poslanecký návrh novely vo februári 2002, vládny návrh novely v priebehu roka 2002, ako aj poslanecký návrh novely, dokonca v dvoch variantoch, začiatkom roka 2003. Posledný návrh novely schválila NR SR 21. mája 2003. Očakávali sme, že prezident republiky podporí schválenie novely svojím podpisom, a tým prispeje k urýchleniu rozvoja konkurenčného prostredia v oblasti telekomunikácií, čo očakávajú všetci občania nášho štátu.

O to väčšie je naše sklamanie zo skutočnosti, že prezident republiky vrátil novelu na opätovné prerokovanie do NR SR a opakuje sa rovnaký scenár ako v minulom roku. Vzhľadom k tomu, že opätovné schválenie novely v NR SR si vyžaduje 76 kladných hlasov, dostáva sa jej schválenie do teoretickej roviny, pretože v treťom čítaní schválená novela bola predložená a podporená hlavne opozičnými poslancami.

Asociácia rešpektuje právo prezidenta vrátiť zákon do parlamentu, avšak upozorňuje širokú verejnosť, že prezident tak už po druhýkrát zabránil reálnej liberalizácii telekomunikačných služieb a vytvorenia konkurenčného prostredia na Slovensku, čím sú ohrozené investície zahraničných investorov a ich ochrana, na čo predstavitelia Európskej únie kládli najväčší dôraz pri prístupových rokovaniach v kapitole 19 – Telekomunikácie.

Asociácia telekomunikačných operátorov ešte podrobne nepozná dôvody, ktoré viedli prezidenta k tomuto kroku. Z vyjadrení mediálneho odboru Kancelárie prezidenta však vyplývajú nasledovné:

V dvoch prípadoch bol dôvodom na vrátenie údajný nesúlad novely so súčasným znením zákona o telekomunikáciách. V prvom prípade ide o zverejňovanie všeobecných podmienok na poskytovanie univerzálnej služby. Keďže tieto všeobecné podmienky vydáva operátor, on ich musí aj zverejniť. Telekomunikačný úrad ich len uverejňuje vo vestníku. Tento dôvod je preto nepodložený. Druhý dôvod podľa asociácie takisto nemá reálny význam. Technické podmienky prenositeľnosti čísla totižto môžu byť v prepojovacej zmluve aj napriek tomu, že povinnosť ponechania svojho čísla bude mať telekomunikačný podnik až od 1. januára 2005.

Najzávažnejším dôvodom je pravdepodobne novelizácia § 9 ods. 6 telekomunikačného zákona, ktorá pojednáva o povinnosti operátorov poskytovať štátu zariadenia na odpočúvanie. Ustanovenie pôvodného zákona porušuje čl. 20 ods. 4 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj čl. 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čo sa navrhovateľ novely snažil odstrániť. Štát sa v tomto prípade správa ako „výpalník“, ktorý si odpočúvanie nechá zaplatiť jednotlivými operátormi. Pre alternatívnych operátorov bude zariadenie na odpočúvanie natoľko nákladné, že mnohí z nich si takéto „extra zdanenie“ nebudú môcť dovoliť. Zabezpečenie tejto úlohy je pre nich priam likvidačné. Verejnosť by mala byť informovaná, že táto kauza je predmetom podania na ústavný súd, ktorý skúma či ide o porušenie horeuvedených článkov ústavy.

Toľko k dôvodom uvedeným v stanovisku mediálneho odboru kancelárie Prezidenta.

Treba však povedať, že pravé dôvody sú iné. V prvom rade je to atribút neviazaného prístupu k miestnym vedeniam, ktorý nie je v záujme doteraz monopolného poskytovateľa telefónnej služby na pevnej sieti, ako aj niektoré záväzky uvedené v privatizačnej zmluve, ktorá je stále považovaná za tajnú napriek rozhodnutiu č. 310/2002 Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku , že zmluva a jej prílohy (vrátane licencie) nie sú tajným materiálom. Podľa našich informácií má v zmysle tejto zmluvy zahraničný investor v Slovenských telekomunikáciách povolený termín na úplnú digitalizáciu siete do konca roka 2004, čo je v rozpore s platným zákonom, pretože ten určuje termín poskytovania služby výberu operátora v s predvoľbou od 1. 1. 2003, k čomu je nevyhnutnou podmienkou práve úplná digitalizácia siete. Tento stav vedie k svojskému výkladu zákona, čo mala schválená novela odstrániť. V zmluve sa Slovenská strana zaväzuje, že neprijme žiadny zákon ani nevydá žiadnu vyhlášku alebo rozhodnutie v oblasti telekomunikácií, ani nezmení žiadny takýto zákon, vyhlášku alebo rozhodnutie (vrátane Rozhodnutia o regulácii cien) spôsobom, ktorý má „Podstatný nepriaznivý účinok“. Ten znamená udalosť, okolnosti alebo vývoj, ktorý spôsobí, alebo v prípade ktorého možno očakávať, že Spoločnosti spôsobí náklady alebo stratu výnosov vo výške presahujúcej 10 miliónov EUR. Prijatie predmetnej novely zákona je možné takto charakterizovať.

Asociácia už mnohokrát upozorňovala, že predlžovaním agónie telekomunikačného prostredia na Slovensku hrozí absolútna strata záujmu zahraničných investorov o slovenský telekomunikačný trh a poškodenie investorov, ktorí už vložili do komunikačnej infraštruktúry na Slovensku nemalé prostriedky. Týmto rozhodnutím sa Slovensko do tohto stavu dostalo.

Čo bude mať za následok neprijatie novely?

Telekomunikačný úrad naďalej nebude regulovať telekomunikačný trh (čo mu dnes platný zákon ani v mnohých prípadoch neumožňuje) a tým sa znemožní operátorom poskytovať konkurenčné služby, čo by malo pozitívny vplyv na ceny, kvalitu a sortiment poskytovaných služieb zákazníkom. Nebude možné naďalej plniť záväzky Slovenskej republiky v projekte eEurope+ , ku ktorému prijala vláda akčný plán uznesením č. 522/2001 z 13. 6. 2001.

Zahraniční investori budú naďalej vyčkávať s investíciami do telekomunikačného sektora (pokiaľ vôbec neodídu inam), a tým sa nebudú vytvárať pracovné príležitosti.

V neposlednom rade môžeme očakávať negatívnu reakciu z Európskej komisie (akoby sme toho už nemali dosť).

Upevní sa postavenie dominantného operátora na trhu , čím budú mať alternatívni operátori, ako aj regulačný orgán v budúcnosti po prijatí nového zákona o elektronických komunikáciách oveľa ťažšiu úlohu. Po vstupe SR do EÚ už nebudú možné žiadne výhovorky a budeme nútení rešpektovať smernice a nariadenia únie.

Asociácia telekomunikačných operátorov preto vyzýva všetkých poslancov vládnej koalície i opozície, aby v Národnej rade znova podporili novelu zákona o telekomunikáciách, aby odložili žabomyšie vojny medzi opozíciou a koalíciou (keď ty nepodporíš moju tak ani ja tvoju novelu) a prispeli tak k liberalizácii telekomunikačného prostredia, ktoré je na Slovensku, zdá sa, pre mnohých nechcené dieťa.

Späť | Domov