ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Zmena všeobecného povolenia

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
03.04.2006 | Čítalo: 7163 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) oznamuje, že na základe novely zákona http://www.teleoff.gov.sk/sk/Pojmy/2.%20novela%20610.pdf vykonal zmeny vo všeobecnom povolení na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb http://www.teleoff.gov.sk/sk/Vpovolenia/sas.html. Novela zákona aj zmena všeobecného povolenia nadobudli účinnosť 1. apríla 2006.

TÚ SR už nevydáva potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti automaticky. Za vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti je podnik podľa zákona povinný uhradiť správny poplatok vo výške 500 Sk. Poplatok je splatný pri podaní žiadosti. Ďaľšiou zmenou zo zákona je povinnosť podnikov oznamovať úradu zmeny údajov.

Zmena sa dotýka aj administratívnych úhrad. Pre úhrady za obdobie roka 2005 úrad zašle podniku faktúru, ktorú vystaví na základe údajov uvedených podnikom pri splnení oznamovacej povinnosti a údajov podniku o výnosoch, resp. príjmoch súvisiacich s poskytovaním sietí a služieb. Za ďalšie obdobia úrad po doručení príslušného výkazu vydá podniku platobný výmer. Výška administratívnych úhrad je nezmenená.

Späť | Domov