ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Medzinárodná konferencia i-com "Kandidátske a členské krajiny EÚ v procese liberalizácie telekomunik

Podujatia |
13.10.2003 | Čítalo: 10208 | Diskusia: 0

7. októbra 2003 sa v hoteli FORUM Bratislava uskutočnila medzinárodná konferencia i-com „Kandidátske a členské krajiny EÚ v procese liberalizácie telekomunikačného trhu“, ktorú organizovala Asociácia telekomunikačných operátorov.

Záštitu nad podujatím prevzal podpredseda vlády SR pre európsku integráciu, ľudské práva a národnostné menšiny Pál Csáky, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič a Bratislavský samosprávny kraj.

Programovú radu tvorili: Prof. Ing. Milan Dado, PhD. (Žilinská univerzita Žilina), Prof. Ing. Pavol Horváth, CSc. (Slovenská technická univerzita Bratislava), RNDr. Ján Kondáš, (viceprezident pre komunikáciu, Slovenské telekomunikácie, a.s.), Ing. Svatoslav Novák (predseda APVTS, Praha), Ing. Juraj Taptič (generálny riaditeľ, eTel Slovensko s.r.o.), Ing. Vladimír Ondrovič (predseda ATO) a Patrik Krauspe (výkonný riaditeľ ATO). Predsedom konferencie bol Vladimír Ondrovič, ktorý zároveň celé podujatie viedol.

Konferenciu otvoril v mene ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií štátny tajomník MDPT SR Mikuláš Kačaljak, ktorý srdečne privítal účastníkov podujatia a zaželal všetkým úspech na ceste hľadania odpovedí na aktuálne otázky súvisiace s procesom liberalizácie telekomunikačného trhu u nás, v Európe i vo svete.

Program konferencie bol zostavovaný s čo najväčšou snahou vystihnúť tematické okruhy konferencie – fungovanie regulačných orgánov v liberalizovanom telekomunikačnom prostredí, proces liberalizácie telekomunikačného prostredia v členských krajinách EÚ a v pristupujúcich krajinách, referenčná ponuka prepojenia a modely určovania výšky taríf za prepojenie sietí.

Pozvanie na konferenciu prijal zástupca generálneho direktoriátu pre informačnú spoločnosť Európskej komisie Rastislav Luby. Záujmové združenia telekomunikačných operátorov zastupovali Romed Karré, predseda rakúskej Asociácie alternatívnych operátorov, Svatoslav Novák, predseda APVTS z Českej republiky a Vladimír Ondrovič, predseda slovenskej Asociácie telekomunikačných operátorov. Samotných telekomunikačných operátorov reprezentovali Juraj Taptič, generálny riaditeľ spoločnosti eTel Slovensko, Miroslav Majoroš, prezident Slovenských telekomunikácií a Pavol Lančarič, generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko. Popoludňajší blok programu konferencie sa venoval úlohe regulátora v liberalizovanom telekomunikačnom prostredí. So svojimi názormi prítomných oboznámili predstavitelia regulátorských orgánov – Georg Serentschy z Rakúska, Hugh Tuckey z Írska, Gábor Frischmann z Maďarska a Milan Luknár z Telekomunikačného úradu SR. V závere tohto bloku svoje príspevky prezentovali zástupca spoločnosti White & Case Marek Staroň a nezávislí konzultanti Peter Haluš a Ľudovít Hogh.

Do programu konferencie boli zaradené aj dve panelové diskusie. V nich jednotliví prednášajúci odpovedali na najpálčivejšie otázky, ktoré trápia odbornú verejnosť v oblasti elektronických komunikácií. Panelovú diskusiu „Ako by mohol napomôcť proces liberalizácie prostredia elektronických komunikácií procesu informatizácie spoločnosti“ viedol Prof. Ing. Milan Dado, PhD., zo Žilinskej univerzity a diskusiu „Je nový rozsah regulačného rámca vyhovujúci pre podporu konkurenčného prostredia?“ moderoval Prof. Ing. Pavol Horváth, PhD. zo Slovenskej technickej univerzity.

PREDNÁŠKY

 • Rastislav Luby – DG INFSO, EK – „Liberalizácia telekomunikačného prostredia v pristupujúcich a kandidujúcich krajinách vo faktoch a číslach“
 • Romed Karré – predseda VAT, Rakúsko – „Súčasné piliere liberalizácie v Rakúsku“
 • Svatoslav Novák – predseda APVTS, Česká republika – „Prínosy činnosti záujmových združení pre rozvoj elektronických komunikácií“
 • Vladimír Ondrovič – predseda ATO – „Vstup Slovenska do EÚ je šancou pre rozvoj konkurenčného prostredia v telekomunikačnom sektore. Využijeme ju? Je to našou povinnosťou“
 • Juraj Taptič – generálny riaditeľ, eTel Slovensko s.r.o. – „Možnosti alternatívnych operátorov v procese liberalizácie, ekonomické podmienky a realizácia zámerov“
 • Miroslav Majoroš – prezident, Slovenské telekomunikácie a.s. – „Ekonomické podmienky pre telekomunikačných prevádzkovateľov v krajinách strednej a východnej Európy a v kandidátskych krajinách“
 • Pavol Lančarič – generálny riaditeľ, Orange Slovensko, a.s. – „Telekomunikácie na Slovensku v roku 1 z pohľadu mobilného operátora“
 • Georg Serentschy – riaditeľ pre telekomunikácie, RTR, Rakúsko – „Úloha regulátora v liberalizovanom telekomunikačnom prostredí v Rakúsku“
 • Milan Luknár – predseda TÚ SR – „Regulácia telekomunikačného trhu – súčasnosť a budúcnosť“
 • Hugh Tuckey – riaditeľ pre licencovanie, ComReg, Írsko – „Nový regulačný rámec EÚ – perspektíva Írska“
 • Gábor Frischmann – predseda, Communications Authority, Maďarsko – „Implementácia nového režimu v Maďarsku: výzvy a dôsledky“
 • Marek Staroň – White & Case – „Úloha regulátora podľa smerníc EÚ a nový regulačný rámec v Slovenskej republike“
 • Peter Haluš a Ľudovít Hogh – nezávislí konzultanti – „Regulácia v navrhovanom zákone o elektronických komunikáciách v rámci liberalizácie nového regulačného rámca EÚ“

Na konferencii sa stretlo množstvo manažérov a odborníkov z oblasti prevádzkovania a poskytovania služieb elektronických komunikácií, softvérových a technologických spoločností, z oblasti tvorby právnych noriem, tvorby regulácie poskytovania služieb elektronických komunikácií. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia akademickej obce, vedecko-výskumnej a vývojovej základne, zástupcovia štátnej správy, poisťovníctva, bankového sektora, energetiky a dopravy ako aj odborná i laická verejnosť, ktorá využíva služby elektronických komunikácií.

Organizátori srdečne ďakujú reklamným partnerom konferencie, ktorými boli Kapsch Telecom s.r.o., Orange Slovensko a.s. a Slovenské telekomunikácie a.s. Mediálnymi partnermi boli SITA Slovenská tlačová agentúra, Týždenník Trend a Rádio Twist. Konferenciu podporili Alcatel Slovakia a.s., Elsinco Slovensko s.r.o., eTel Slovensko s.r.o., Slovanet a.s., a Úrad vlády SR.

Späť | Domov