ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Blokovanie uvoľnenia miestnych vedení bývalým monopolom vylučuje konkurenciu z internetovej televízie

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
25.01.2007 | Čítalo: 7208 | Diskusia: 1

[Stanovisko Asociácie telekomunikačných operátorov] Problematika uvoľnenia prístupu k miestnym (účastníckym) vedeniam, tzv. ULL rezonuje na Slovensku už pekných pár rokov (od roku 2002). Tento inštitút sa stal predmetom právnej úpravy (zákon o elektronických komunikáciách č.610/2003) i predmetom nariadenia EK a rady č. 2887/2000 zo dňa 18.decembra 2000 o uvoľnenom prístupe k účastníckemu vedeniu, ktoré na Slovensku platí odo dňa vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Problematika miestnych vedení sa stala v minulosti predmetom rozhodnutí Telekomunikačného úradu SR a konania Protimonopolného úradu SR ukončeného pokutou pre Slovak Telekom za zneužívanie dominantného postavenia v oblasti miestnych vedení, ktoré sú unikátnym zariadením vlastneným touto spoločnosťou.

Je pravdou, že Slovak Telekom zverejnil tzv. referenčnú ponuku na prenájom týchto vedení, avšak za cenových a zmluvných podmienok, ktoré iní poskytovatelia nemôžu akceptovať. Z tohto dôvodu sa trh s prenájmom miestnych vedení nerozbehol. Tento stav prináša ďalšie problémy, ako napríklad poskytovanie IPTV na platforme technológie DSL inými spoločnosťami ako ST. Iné spoločnosti tak nemôžu využiť vlastnú technológiu pre IPTV a od ST si prenajať len miestne vedenie. Namiesto toho musia zložito žiadať o sprístupnenie celej siete bývalého monopolu na poskytovanie tejto služby, pričom ani táto možnosť nebola doteraz umožnená.

Asociácia očakáva, že po zmene vo vedení Telekomunikačného úradu, bude tento vyžadovať od poskytovateľov služieb a sietí určených ako podniky s významným postavením na trhu, dodržiavanie princípov transparentnosti, nediskriminácie prístupu a nákladovej orientácie cien v referenčných zmluvách a ponukách prístupu k sieťam a vedeniam. Tým je možné podporiť tvorbu konkurenčného prostredia a vstup iných podnikov na trh v telekomunikačnej oblasti.

Späť | Domov