ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Opatrenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla

Zákon o el. kom. | Telekomunikačný úrad SR
19.04.2004 | Čítalo: 8764 | Diskusia: 2

Telekomunikačný úrad zverejnil návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla. Podľa návrhu prenesenie čísla je činnosť, ktorou podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu zabezpečuje tam, kde je to technicky možné vrátane mobilných služieb, aby si užívateľ mohol ponechať svoje telefónne číslo a pokračovať vo využívaní verejnej telefónnej služby u iného podniku a identifikovať podnik poskytujúci túto službu.

Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky ako všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla sa vydáva na základe ustanovenia § 48 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2004.

Opatrenie sa vydáva za účelom zosúladenia podmienok týkajúcich sa prenositeľnosti čísla v súlade so Smernicou EP a Rady č.2002/22/EC zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov súvisiacich s elektronickými komunikačnými sieťami a službami (Smernica o univerzálnej službe).

Návrh predpisu vypracovali špecialisti Výskumného ústavu spojov Banská Bystrica pod gestorským vedením Telekomunikačného úradu SR.

Pripomienkové konanie sa končí 30. apríla 2004. Svoje pripomienky k navrhovanému opatreniu je možné zasielať na e-mailovú adresu marta.krebsova@teleoff.gov.sk.


Priložené súbory:

 Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z ... 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla

Späť | Domov