ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Návrh cestovnej mapy zavádzania elektronických služieb verejnej správy

Info z domova | www.telecom.gov.sk
03.06.2005 | Čítalo: 8057 | Diskusia: 1

Návrh cestovnej mapy zavádzania elektronických služieb verejnej správy je iniciatívny návrh Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, ktorý však plne korešponduje so strategickými cieľmi informatizácie verejnej správy sformulovanými v dokumente Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčný plán, ako aj so závermi vládou schválenej Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010. Cieľom informatizácie verejnej správy je uľahčiť a rozšíriť účasť občanov na správe vecí verejných a ich styk s orgánmi verejnej správy. Navrhovaná cestovná mapa má zefektívniť riadiace a administratívne procesy vo verejnej správe prechodom na digitálnu administratívu, a tak pripraviť verejnú správu na plynulú integráciu do administratívnych štruktúr Európskej únie.

Cieľom predkladaného materiálu je predložiť ucelený návrh, ako koncepčne budovať elektronickú verejnú správu na Slovensku prostredníctvom zavádzania elektronických služieb. Týmto krokom sa vytvárajú predpoklady nielen na zefektívnenie verejnej správy, ale najmä pre zlepšenie kvality vzťahov medzi subjektmi verejnej správy a občanmi. Vybudovanie elektronickej verejnej správy výrazne ovplyvní vykonávanie pracovných procesov. Prinesie taktiež zmenu v uplatňovaní nových princípov jej fungovania, ako je výkon verejnej správy „bez papierov“, bez priameho kontaktu s prijímateľom služieb a bez vlastnoručného podpisu, ktorý by mal byť plnohodnotne nahradený elektronickým podpisom.

V krátkosti, zavádzanie elektronických služieb verejnej správy vychádza z troch východísk:

1. základným poslaním verejnej správy je poskytovanie služieb verejnosti,

2. verejnosť má zákonný nárok na včasné, transparentné a efektívne poskytovanie týchto služieb,

3. úroveň komplexnosti spoločenských interakcií má v moderných a modernizujúcich sa spoločnostiach narastajúcu tendenciu a tým pádom sú kladené stále vyššie nároky na spravovanie vecí verejných.

Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy je časový harmonogram implementácie všetkých činností, ktoré budú v budúcnosti ponúkané občanom, podnikateľom alebo verejnej správe v elektronickej forme. Cestovná mapa nepokrýva len činnosti, ktoré súvisia výhradne s elektronizáciou služieb poskytovaných na internete, ale tiež implementačný harmonogram základných prvkov potrebných pre samotnú elektronizáciu. Projektový harmonogram je navrhnutý do konca roku 2008.


Priložené súbory:

 Kompletný materiál

Späť | Domov