ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Vyhlásenie o pôsobení ATO

Tlačové správy ATO |
22.01.2002 | Čítalo: 8458 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov sa zasadzuje o vytvorenie konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu a rovnosť podmienok pre všetkých účastníkov trhu. Na vytvorenie rovných konkurenčných podmienok je nevyhnutný proces liberalizácie.

Liberalizácia je celoeurópsky proces a vo všeobecnosti znamená narušenie monopolného charakteru telekomunikačného prostredia a nástup nových operátorov s ponukou nových služieb. Pre používateľov by to v praxi malo znamenať väčší výber služieb, resp. balíkov služieb a cien, za ktoré sú poskytované.

Zložitosť procesu liberalizácie spočíva v nedostatočnej a len postupne sa upravujúcej legislatíve v oblasti telekomunikácií, nedostatočnej funkčnosti regulátora a silnej historickej väzby štátnej správy a monopolného poskytovateľa telekomunikačných služieb, ostrom konkurenčnom boji medzi pôvodnými monopolnými a novými alternatívnymi operátormi.

Asociácia telekomunikačných operátorov z toho vyplývajúce úlohy realizuje legislatívnou pracovnou skupinou ATO, kde sú zastúpení členovia spoločností, ktorí sú členmi ATO. Koncom r. 2001 a začiatkom januára legislatívna skupina ATO, v spolupráci s inými subjektami, v snahe dosiahnuť čo najväčší konsenzus v podobe paragrafového znenia novely zákona pracovala na prokonkurenčnej novele s Asociáciou poskytovateľov internetu a združením Partnerstvá pre prosperitu. ATO poskytlo platformu pre dosiahnutie konsenzu medzi členmi ATO, členmi API, PPP a TÚ SR MDPT SR ST, a.s. tak, aby boli dodržané rovnaké konkurenčné podmienky pre všetkých a zabezpečený princíp rovnakého, transparentného prístupu k sieťam.

Cieľom novely zákona o telekomunikáciách je dosiahnuť zapracovanie takých ustanovení do zákona o telekomunikáciách, ktoré poskytnú priestor pre zavádzanie dôležitých opatrení, ktoré súvisia s liberalizáciou telekomunikačného prostredia a tým vytvorením podmienok pre konkurenčné telekomunikačné prostredie. Len konkurencia môže vytvoriť tlaky na monopolného prevádzkovateľa a donútiť ho v trhovom prostredí prispôsobiť sa požiadavkám trhu nielen ponúkaným rozsahom telekomunikačných služieb, ale aj ich kvalitou a to, čo bežného používateľa zaujíma najviac, akceptovateľnou cenou.

Zámerom predmetnej Prokonkurenčnej novely zákona o telekomunikáciách je:

 • odstránenie základných nedostatkov telekomunikačnej legislatívy v súvislosti s doterajšími poznatkami z činnosti regulátora - Telekomunikačného úradu SR, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a niektorých ďalších subjektov na telekomunikačnom trhu SR
 • zvýšenie konkurencie a rozsahu telekomunikačných služieb pre občanov SR
 • podpora rozvoja Internetu na Slovensku a urýchlenie prechodu do informačnej spoločnosti
 • urýchlenie plnenia záväzkov SR voči EK v rámci negociačných rokovaní v kapitole č. 19 - Telekomunikácie a informačné technológie

Pre realizáciu týchto zámerov návrhu Prokonkurenčnej novely je potrebné riešiť problematiku najmä v oblastiach:

 • neviazaného prístupu v miestnej sieti

Doposiaľ dominantný poskytovateľ služby prenájmu okruhov v SR využíva nejasný legislatívny rámec na výrazné obmedzovanie podmienok pre prístup zákazníkov k prenájmu telekomunikačnej infraštruktúry, predovšetkým v oblasti miestnych sietí. Prejavuje sa to najmä pri zabezpečovaní služby Internet prostredníctvom prenajatých okruhov, keď cenové podmienky majú za následok obmedzenie používania tejto služby.

Preto je nevyhnutné upraviť legislatívny rámec, ktorý by najmä:

 • riešil zavedenie nového inštitútu „neviazaného prístupu k miestnej sieti“
 • zadefinoval nové opatrenia na zabezpečenie neviazaného prístupu k miestnej sieti, ako aj zadefinoval práva, povinnosti a opatrenia pre relevantné subjekty (prevádzkovateľ siete, žiadajúci poskytovateľ služby, regulačný orgán) na zabezpečenie neviazaného prístupu k miestnej sieti
 • licenčného režimu

Podľa súčasnej legislatívy licenčný režim vyžaduje nepotrebné licencovanie telekomunikačných služieb, ktoré je nevhodné najmä pre Internet, nakoľko z titulu licencie vyplývajú okrem iného aj ďalšie pravidelné (ročné) odvody do štátneho rozpočtu.

V navrhovanej úprave legislatívneho rámca je potrebné najmä:

 • úplne zrušiť licencovanie iných verejných služieb okrem verejných telefónnych služieb (pevných a mobilných)
 • vypustiť z obmedzených zdrojov čísla a volacie značky
 • upraviť inštitút „výzvy“ a regulačných opatrení pôvodne orientovaných na obmedzené zdroje iba na frekvencie
 • prenájmu okruhov

Riadi sa vyhlášku č.97/2001 Z. z. MDPT SR o minimálnom súbore telekomunikačných okruhov, ktorá však umožňuje rôzny výklad povinnosti dominantného operátora pri prenájme okruhov. Nie je dostupná informácia, ako Telekomunikačný úrad vyriešil povinnosť Slovenským telekomunikáciám zabezpečovať služby prenájmu okruhov napr. v licencii.

Dominantný poskytovateľ služby prenájmu okruhov v SR využíva nejasný legislatívny rámec na výrazné obmedzujúce podmienky pre prístup zákazníkov k prenájmu telekomunikačnej infraštruktúry, najmä v oblasti miestnych sietí.

V rámci novely je preto potrebné:

 • sprístupniť informácie o vydaných licenciách (s výnimkou pasáží viazaného na obmedzenia podľa iných právnych predpisov - obchodné a štátne tajomstvo) aj tretím stranám
 • zadefinovať práva a povinnosti TÚ SR
 • stanoviť systém a pravidlá na určenie a vyhlásenie dominantného postavenia, resp. postavenia s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu prenájmu okruhov a ich zverejňovanie v pravidelných intervaloch
 • v prípade vyhlásenia operátora za dominantného alebo významného určiť tomuto operátorovi jeho práva a povinnosti pri prenájme okruhov
 • neverejných telekomunikačných služieb

Súčasné znenie Telekomunikačného zákona nevhodne definuje neverejnú telekomunikačnú službu ako nekomerčnú, čím vylučuje možnosť podnikania pri poskytovaní neverejných telekomunikačných služieb iným subjektom než je koncový užívateľ a dostáva sa tak do rozporu s Ústavou SR pri obmedzovaní práv podnikať a Obchodného zákonníka, ktorý upravuje podnikanie za účelom zisku. Znemožňuje sa tak poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb pre dnes už existujúce virtuálne telekomunikačné siete.

Navrhovaná úprava legislatívneho rámca spočíva vo vypustení podmienky nekomerčnosti pre neverejné telekomunikačné služby.

K ďalším úlohám, ktoré je nevyhnutné pre vytvorenie rovného konkurenčného prostredia dosiahnuť je dohliadať nad včasným zavádzaním regulačných opatrení regulátorom TÚ SR, z ktorých medzi najdôležitejšie patria otázky:

 • prepojovania pevných sietí

Vytvorenie nákladového modelu na stanovenie nákladovej ceny za prepojenie pevných sietí, ktorý by mal slúžiť regulátorovi na stanovenie spravodlivých, nenadhodnotených cien za prepojovanie pevných sietí.

 • prenositeľnosti čísiel a výberu operátora

Najmä v oblasti špecifikácie týchto služieb a stanovenie požiadaviek na otázky súvisiace s vytvorením, princípov fungovania, správou a finančnými aspektmi Národnej referenčnej databázy.

Späť | Domov