ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Konzultácia podľa § 10 ods. 2 zákona k uloženiu povinnosti nákladovej orientácie podľa § 22 zákona významnému podniku na veľkoobchodnom trhu č. 2

Zákon o el. kom. | www.teleoff.gov.sk
10.03.2005 | Čítalo: 9218 | Diskusia: 0

Európska Komisia vo svojom liste Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky zo dňa 24.11.2004, ktorým vyjadrila svoje pripomienky podľa článku 7(3) smernice 2002/21/ES k implementácii navrhovanej povinnosti nákladovej orientácie na trhu ukončovania hovorov uviedla: „Pokiaľ ide o navrhovanú povinnosť nákladovej orientácie, Komisia zaznamenala, že TÚ SR ani nešpecifikoval v rámci svojho opatrenia podrobnosti ohľadom navrhovaného modelu LRAIC ako ani podrobnosti ohľadom cieľových poplatkov za ukončovanie. Komisia má za to, že prístup TÚ SR k nápravným opatreniam zdá sa nevykazuje adekvátnu transparentnosť a právnu istotou pre účastníkov trhu a mohol by ďalej oddialiť znižovanie poplatkov za ukončovanie. Nešpecifikovaním LRAIC modelu a nákladov, ktoré môžu byť vopred vzaté do úvahy, navyše nevzniká nijaká záruka, že poplatky za ukončovanie budú založené iba na účelných nákladoch. Na tomto základe prístup TÚ SR k implementácii povinnosti nákladovej orientácie môže obmedziť efektivitu daného opatrenia.“ Zároveň Komisia vyzvala TÚ SR, aby oznámil podľa Článku 7(3) Rámcovej smernice tieto návrhy implementačných opatrení vytyčujúce časový rámec a etapy znižovania poplatkov za ukončovanie. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky v súlade s §10 ods.4 zákona č. 610/2003 Z.z. v znení zákona č. 716/2004 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) ako aj v súlade s článkom 7(5) Rámcovej smernice, zohľadniac pripomienky Komisie a v záujme zabezpečenia transparentnosti a právnej istoty pre účastníkov trhu, predkladá v zmysle § 10 ods. 2 zákona návrh opatrenia, ktorým špecifikuje model na výpočet poplatkov za ukončovanie volaní v sieti významného podniku podľa § 22 zákona.

V zmysle Článku 7(5) Rámcovej smernice musí TÚ SR v čo najväčšej miere zohľadniť pripomienky ostatných národných regulačných orgánov a Komisie a môže prijať výsledný návrh opatrenia a ak tak urobí, informovať o tom Komisiu.

Podľa §22 zákona ak úrad na základe analýzy relevantného trhu zistí, že nedostatok efektívnej súťaže umožňuje významnému podniku požadovať neprimerané ceny, je oprávnený uložiť významnému podniku pri poskytovaní špecifických druhov prístupu alebo prepojenia na príslušných trhoch povinnosť stanoviť ceny tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prístupu alebo prepojenia a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré nesúvisia s ich poskytovaním, podľa úradom určenej metódy kalkulácie cien, ktorá bude obsahovať druhy nákladov a pravidlá ich priradenia. Úrad zohľadňuje mieru investovania významným podnikom s uznaním primeranej návratnosti vloženého kapitálu a s tým spojených rizík. Úrad je povinný zabezpečiť, aby predpísané mechanizmy návratnosti nákladov a tvorby cien významného podniku podporovali efektívnu súťaž a predstavovali prínos pre koncových užívateľov. Metódu kalkulácie cien a jej zmeny určuje úrad rozhodnutím, ktoré uverejňuje vo vestníku.

Špecifikácia modelu

Adaptabilný model nákladov na prepojenie FL LRAIC slúži na kalkulovanie nákladov, ktoré sú spojené s ukončovaním volaní v sieti podniku, ktorý bol rozhodnutím úradu podľa § 17 ods. 2 zákona určený ako významný podnik na veľkoobchodnom relevantnom trhu č. 2 (trh poskytovania služby ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení), a ktorému bola uložená povinnosť nákladovej orientácie podľa § 22 zákona.

Zoznam relevantných trhov určil úrad rozhodnutím zo dňa 28.januára 2004 vyhláseným v Zbierke zákonov č.57/2004 zo dňa 12.februára 2004.

Výstup modelu tvorí náklad na prepojenie jednej priemernej minúty volania ukončovaného v sieti významného podniku. Zreteľné stanovenie nákladov je teda podkladom pre výpočet jednotlivých poplatkov za ukončovanie volaní v sieti významného podniku. Model prepočíta náklady na prepojenie vrátane priemerného zisku, ktorý je stanovený na úrovni váženého priemerného nákladu kapitálu - WACC ( weighted average cost of capital ).

Náklady na prepojenie sú prístupom bottom-up modelované na tzv. prírastok po celú dobu životnosti príslušného aktíva.

Model je postavený na zásade, že prepojovaná prevádzka z inej siete, ktorá je ukončovaná v sieti významného podniku ovplyvňuje nákladovo len tie prvky siete, ktoré sú citlivé na prevádzku a dimenzujú sa podľa prevádzky.

Prístupová, teda miestna sieť je v zásade na prevádzku necitlivá a model s ňou teda nepracuje, neuvažuje s jej komponentami - s účastníckym vedením od koncového bodu do miestnej ústredne alebo koncentrátora a s účastníckymi kartami. Náklady na tieto prvky sú v prípade balancovaných cien hradené formou mesačného prenájmu za telefónnu prípojku. V prípade nevybalancovaných cien túto skutočnosť model neodzrkadľuje.

Prenosová sieť je dimenzovaná na predpokladanú prevádzku. Objem prevádzky v hlavnej prevádzkovej hodine (HPH) priamo ovplyvňuje náklady siete. Prenosová sieť je teda citlivá na prevádzku. Náklady na prenosovú sieť sú preto hradené výnosmi za prevádzku a prevádzka predstavuje základný nákladový činiteľ.

Prírastok je vztiahnutý k celej prenosovej sieti, ktorá zaisťuje služby PSTN a služby prenájmu okruhov. Jednotkové dlhodobé prírastkové priemerné náklady v sebe zahrňujú náklady na infraštruktúru a časť nákladov elektronických zariadení. Tieto náklady sú potom alokované na jednotlivé služby, ktoré formujú prírastok vrátane služieb prenájmu okruhov.

Problematika úzkopásmového Internetu je vyriešená tým, že táto prevádzka je jedným zo vstupných údajov v modeli. Adaptabilný model nekalkuluje so širokopásmovým prenosom dát a s ATM sieťami, nedá sa teda použiť na prepočet nákladov na prepojenie širokopásmových služieb.

Základom pre stanovenie podielov nákladov jednotlivých komutačných, prenosových a infraštruktúrnych prvkov pre určitú službu je ich správne priradenie k tejto službe. Na tento účel slúžia tzv. faktory použitia ( routing factors ). Tie určujú, akou časťou sa podieľajú na danej službe ( napr. miestne hovory ) koncentrátory, miestne ústredne či tranzitné ústredne, prenosové úseky medzi koncentrátormi a miestnymi ústredňami či tranzitnými ústredňami a príslušné úseky infraštruktúry.

Pri službe prenájom okruhov je ale situácia iná. Je to spojenie "end to end" a faktory použitia majú len zástupnú funkciu. Napr. pre prenajaté okruhy v akčnom rádiu miestnej ústredne sa použije faktor použitia ako pre službu miestne hovory. Pre prenajaté okruhy dlhších úsekov sa použije faktor použitia ako pre službu medzimestské hovory. Faktory použitia v prípade služby prenájom okruhov plnia teda úlohu distribútora celkovej kapacity prenájmu okruhov podľa dĺžky okruhov.

Dlhodobým obdobím v poňatí modelu je také obdobie, v ktorom budú všetky náklady na vybudovanie ( rozšírenie, zoštíhlenie ) kapacity siete umorené. Každá čiastková investícia vyvolaná ktorýmkoľvek bodom prepojenia, akákoľvek dielčia investícia do siete a zariadenia, ktorá je potrebná k zaisteniu prepojovanej prevádzky, je zachytená a pridaná ku krátkodobým nákladom ( ročným, prevádzkovým ) a pomeraná pomocou anuizačných metód. Model meria budúce náklady ( forward looking ), pričom sa predpokladá, že sa jedná o náklady využité efektívne pri optimálne navrhnutej technológii. Z toho vyplýva, že pri ocenení nákladov jednotlivých prvkov siete je nutné vychádzať zo súčasnej cenovej úrovne a nie z historických cien.

Prevádzkové predpoklady v modeli sú tvorené vstupnými údajmi o prevádzke v sieti významného podniku vrátane prepojovacej prevádzky a rezervy na rozvoj, prevádzkovými štatistikami a základnými údajmi o komutačných uzloch.

Technické predpoklady zahŕňajú vstupné údaje o faktoroch použitia komutačných a prenosových prostriedkov, štruktúre prvkov, sieťovej infraštruktúre a geografickej štruktúre.

Ekonomické predpoklady obsahujú vstupné údaje o nákladoch na kapitál a jednotlivé prvky siete, anuizačné metódy, infláciu, dobu životnosti.

Nákladový model na výpočet nákladov na ukončovanie volaní v sieti významného podniku vrátane podrobnej špecifikácie vstupných údajov a prepočtových postupov vrátane manuálu k modelu je uverejnený na internetovej stránke úradu http://www.teleoff.gov.sk/Sutaz/Analyza/2/konzultacia.html.

Významný podnik je povinný predložiť úradu všetky „Prevádzkové predpoklady“, „Technické predpoklady“ a „Ekonomické predpoklady“, inými slovami, všetky vstupné informácie špecifikované modelom najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým úrad uloží významnému podniku povinnosť nákladovej orientácie prepojenia podľa § 22 zákona.

Nákladové položky špecifikované v rámci „Ekonomických predpokladov“ vstupujúcich do nákladového modelu obsahujú všetky priame náklady a nepriame náklady priradené metódou ABC (activity based costing) súvisiace s prepojením, pričom nesmú obsahovať také nákladové položky, ktoré s prepojením nesúvisia.

Významný podnik je povinný každoročne najneskôr 1.marca príslušného roka predkladať úradu vstupné údaje do nákladového modelu aktualizované k 31.12.predchádzajúceho roka.

Úrad na základe predložených a preverených údajov upraví cenu za ukončovanie volaní v sieti podniku s významným vplyvom.

V Bratislave 18.2.2005

Ing. Pavol Gerhat
riaditeľ odboru ekonomickej regulácie

Vyjadrenia voči tomuto dokumentu je možné posielať do 30 (tridsať) dní odo dňa jeho zverejnenia na internetovej stránke úradu poštou na adresu: Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06 Bratislava alebo elektronickou poštou na adresu pavol.gerhat@teleoff.gov.sk


Priložené súbory:

 Adaptabilný model nákladov na prepojenie - manuál

 Model

Späť | Domov