ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TÚ SR uložil povinnosti Orange a T – Mobile, ktoré podporia súťaž na trhu

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
12.07.2005 | Čítalo: 7362 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutiami určil spoločnosti Orange Slovensko a T – Mobile Slovensko ako významné podniky na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach a zároveň im uložil povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutia ešte nie sú právoplatné. Oba podniky majú možnosť podať opravný prostriedok – rozklad.

TÚ SR rozhodnutiami uložil obom podnikom tieto povinnosti: povinnosť nediskriminácie prístupu, povinnosť transparentnosti prístupu, povinnosť viesť oddelenú evidenciu a povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie sietí. V rámci uvedených povinností budú musieť podniky napr. akýkoľvek návrh na zmenu zmluvných podmienok poskytovania služby ukončenia volaní v sieti zverejniť najneskôr 45 dní pred zamýšľanou zmenou na svojej verejne dostupnej internetovej stránke a predložiť úradu, atď.

Rozhodnutiam úradu predchádzala analýza veľkoobchodného trhu. TÚ SR počas analýzy, či je na trhu efektívna súťaž musel vyhodnotiť 13 kritérií stanovených v zákone. K výsledkom analýzy sa vyjadrili oba podniky a na záver aj Európska komisia (EK). Úrad na základe výsledkov analýzy a vyjadrení EK začal správne konanie a následne vydal rozhodnutia, ktorými určil významné podniky a uložil im povinnosti s cieľom podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.

Výsledky analýzy trhu - http://www.teleoff.gov.sk/Sutaz/Analyza/term-mobil.html

Späť | Domov