ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Stanovisko k rokovaniam o prepojení sietí so Slovenskými telekomunikáciami

Tlačové správy ATO |
20.11.2003 | Čítalo: 7949 | Diskusia: 1

Asociácia telekomunikačných operátorov so sklamaním prijala správu, že mnohí z operátorov pôsobiacich na slovenskom trhu bez úspechu ukončili rokovania o prepojení s doposiaľ stále monopolným poskytovateľom hlasových telefónnych služieb na pevnej sieti – spoločnosťou Slovenské telekomunikácie.

Dôvodom na takýto krok boli absolútne likvidačné podmienky, ktoré spoločnosť ST ponúkla ostatným operátorom v takzvanej referenčnej ponuke na prepojenie a takisto neschopnosť dohodnúť sa na akýchkoľvek zmenách, ktoré by viedli k dohode o prepojení. Asociácia telekomunikačných operátorov vyzýva Slovenské telekomunikácie, aby upustili od vyjednávacej taktiky kladenia neakceptovateľných podmienok a predložili takú ponuku, na základe ktorej bude reálne možné zo strany ostatných operátorov ponúkať služby pre svojich zákazníkov.

Prečo sa alternatívni prevádzkovatelia telekomunikačných služieb, vlastniaci licenciu na hlasovú telefónnu službu na pevnej sieti nemôžu prepojiť so sieťou Slovenských telekomunikácií?

Je k tomu potrebná zmluva o prepojení, ktorou sa naplní povinnosť a právo na prepojenie sietí v zmysle zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.
Slovenské telekomunikácie predložili alternatívcom návrh zmluvy o prepojení v takej podobe, že jeho podpisom by sa zlikvidovali skôr, ako by začali poskytovať služby. V čom sú zásadné problémy?

Návrh zmluvy je postavený ako návrh zmluvy na poskytovanie služieb, čo je v rozpore so zákonom. Je jednosmerný t.j. že povinnosti majú alternatívni prevádzkovatelia a sú vydaní napospas vôli ST a.s., ktoré sa stavajú do role regulátora a diktujú podmienky formou podpíš a ber, alebo nechaj tak.

ST vyžadujú nepodložené a neúmerné finančné záruky, ktoré nerešpektujú reálny odhad možného rizika, čím v rozpore pravidlami hospodárskej súťaže stavajú neprimeranú bariéru prepojeniu. Pritom o bankových zárukách zo strany ST a.s. sa nedá diskutovať.

Návrh posúva všetky náklady spojené so spojovacími okruhmi na alternatívneho prevádzkovateľa, prepojenie je viazané na povinné „služby spojovacích okruhov“, ktoré od ST nikto nevyžaduje (alternatívni prevádzkovatelia si ich predsa môžu zabezpečiť sami, alebo od tretích subjektov). Prenájom je viazaný na dlhé obdobie (roky) s platbou vopred. Skúste žiadať od ST preddavok za službu. Nie je šanca. Vo svete sa operátori prepájajú v bodoch, v ktorých je to výhodné pre obe strany.

Výška cien za prepojenie je neúmerná a okrem toho sa požadujú vedľajšie poplatky (za implementáciu). Evidentne nejde o ceny založené na ekonomicky oprávnených nákladoch, nakoľko sa vymykajú akýmkoľvek benchmarkom EÚ. Existujú až tri časové pásma, namiesto zaužívaných dvoch, vyžadujú sa poplatky za zostavenie volania, neoprávnene sú oddeľované volania z/na verejné telefónne automaty s výrazne vyššou cenou. Cena sa dostáva na úroveň cien konečných odberateľov ST.

Podľa názoru alternatívnych prevádzkovateľov, poplatky za prepájanie volaní musia zodpovedať cenovým hladinám v rámci EÚ. Akceptovateľné sú poplatky za termináciu volaní do ST a origináciu z ST na úrovni jedného tranzitu vo výške 0,40 Sk/ min v slabej a 0,70 Sk/min v silnej prevádzke.

V návrhu ST neoprávnene obmedzujú právo svojho užívateľa na výber operátora podľa volacieho programu (ST maxi a ST mini), ako aj podľa volaného čísla (mobilné siete, internet) a neoprávnene sa volania na tieto negeografické čísla prepájajú cez ST aj pri zvolení kódu CS (výber operátora). Pritom o službe CPS (výber operátora s predvoľbou), ktorá je aj podľa EÚ nástrojom na vznik konkurenčného prostredia, nie je v návrhu ani slovo.

Smerovanie volaní na geografické čísla do siete alternatívneho prevádzkovateľa je zo strany ST obmedzované len v rámci primárnych oblastí, čo je zjavná diskriminácia alternatívneho prevádzkovateľa, ktorá mu znemožňuje dovolať sa na čísla svojich klientov zo siete ST.

Vyžadujú sa poplatky za implementáciu smerovania na každú ústredňu a alternatívny prevádzkovateľ musí platiť za interné procedúry v sieti svojho konkurenta. Pritom tieto náklady sú už raz zahrnuté v modeli LRIC.
Neprijateľná je povinnosť návrhu prognóz, dokonca aj na prevádzku ST smerujúcu do siete alternatívneho prevádzkovateľa.

Uvedené diskriminačné podmienky pozná Telekomunikačný úrad SR, ale nemôže zasiahnuť regulačným opatrením z dôvodu nedostatočnej legislatívy.

Asociácia telekomunikačných operátorov preto vyzýva poslancov Národnej rady SR, ktorí práve v tomto období rokujú o vládnom návrhu zákona o elektronických komunikáciách, aby v čo najkratšom čase prijali túto právnu normu a posunuli tak proces vytvorenia konkurenčného prostredia o krok ďalej.

Ing. Vladimír Ondrovič
predseda

Späť | Domov