ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Víťazom výberového konania na tretieho operátora je Telefónica 02 Slovakia

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
02.08.2006 | Čítalo: 7399 | Diskusia: 0

Dňa 2.8. 2006 deväťčlenná výberová komisia predložila Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR) poradie účastníkov výberového konania a správu o priebehu a výsledku výberového konania. Víťazom výberového konania je spoločnosť Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., ďalšími v poradí sú spoločnosti Mobilkom Austria a B Four, a.s. TÚ SR víťazovi výberového konania vydá do štyroch týždňov rozhodnutie o pridelení frekvencií v pásmach GSM 900 a 1800 MHz, v pásme UMTS a FS 29 GHz. Úrad bude informovať o vydaní povolenia a konkrétnych podmienkach, ku ktorým sa víťaz zaviazal, až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia.

Zmarenie výberového konania v prípade, že by si to víťaz rozmyslel alebo nezaplatil úhradu za frekvencie nehrozí. V takom prípade úrad podľa zákona o elektronických komunikáciách začne konanie vo veci pridelenia frekvencií s ďalším úspešným účastníkom výberového konania podľa poradia stanoveného komisiou.

TÚ SR pri stanovovaní váhy kritérií výberu sa zameral na to, aby víťaz priniesol predovšetkým rozvoj súťaže na trhu. Podľa kritérií, ktoré stanovil TÚ SR pred zverejnením výzvy na predkladanie ponúk do výberového konania na tretieho mobilného operátora malo váhu až 50 % kritérium „prispenie účastníka k posilneniu konkurenčného trhu v oblasti elektronických komunikácií“ a naopak najmenšiu váhu len 5 % „ponúkaná výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčných blokov“.

Zákon o elektronických komunikáciách úradu nepredpisuje uvádzať váhu kritérií vo výzve. Podľa doterajšej praxe úradu zverejnenie váhy kritérií môže ovplyvniť žiadateľov. Cieľom bolo získať ponuky reálne a nie tendenčné. TÚ SR z uvedeného dôvodu zverejnil váhy kritérií až v závere procesu výberu. Nezverejňovanie kritérií sa osvedčilo, lebo úspešní účastníci výberových konaní plnia podmienky ku ktorým sa zaviazali, preto posledných cca 20 výberových konaní, ktoré realizoval TÚ SR prebehlo rovnakým spôsobom.

Predložené ponuky vyhodnocovala deväťčlenná výberová komisia, ktorej členov vymenoval predseda TÚ SR. TÚ SR môže zverejniť mená členov, resp. osobné údaje členov výberovej komisie podľa príslušného zákona len so súhlasom výberovej komisie. Členmi výberovej komisie boli zástupcovia akademickej obce, podnikateľskej sféry a štátnych orgánov. Všetci členovia boli bezúhonné a odborne spôsobilé osoby a nemali žiadne prepojenie na účastníkov výberového konania, ani na existujúcim mobilných operátorov.

Do stanoveného termínu 14.7. 2006 do 13,30 hod. predložili na (TÚ SR) traja záujemcovia B Four, a.s., Telefónica O2 Slovakia s.r.o. a Mobilkom Austria ponuku do výberového konania. V pondelok 17.7. 2006 v poobedných hodinách výberová komisia prevzala od TÚ SR neotvorené a nepoškodené ponuky a začala posudzovať, či žiadatelia splnili stanovené podmienky.

Dňa 31. mája 2006 TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v Hospodárskych novinách a na internete výzvu na predkladanie ponúk, ktorou začalo výberové konanie na pridelenie frekvencií GSM a UMTS pre tretieho mobilného operátora. TÚ SR reagoval na záujem zo zahraničia o vstup na náš trh.

Späť | Domov