ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

ATO vyzýva poslancov NR SR, aby na májovej schôdzi ukončili faktický monopol v poskytovaní telekomun

Tlačové správy ATO |
20.05.2003 | Čítalo: 7735 | Diskusia: 0

Výsledky referenda o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie vyjadrujú vôľu Slovákov zaradiť sa medzi vyspelé krajiny Európy. Vyspelosť týchto štátov je daná aj stupňom rozvoja informatizácie spoločnosti, ktorý je spravidla na vysokej úrovni. Všetky štúdie spracované EÚ v tejto oblasti dokumentujú nízku úroveň rozvoja informatiky v pristupujúcich štátoch vrátane Slovenska. V rámci prístupových rokovaní kládli zástupcovia Európskej únie veľký dôraz na rozvoj informatiky a telekomunikačných služieb na Slovensku a mnohokrát konštatovali pomalý postup Slovenska a to hlavne v oblasti legislatívy a majetkových vzťahov v najväčšom telekomunikačnom podniku na Slovensku, Slovenských telekomunikáciách a.s.

Súčasný stav na telekomunikačnom trhu za viac ako štyri mesiace od skončenia monopolu Slovenských telekomunikácií dávajú za pravdu vyhláseniam Asociácie telekomunikačných operátorov, v ktorých upozorňovala na nedostatočnú pripravenosť slovenskej legislatívy na liberalizáciu telekomunikačného prostredia a potrebu prijať novelu zákona o telekomunikáciách. Aj podľa skorších vyjadrení Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií „prijatie novely telekomunikačného zákona je potrebné, aby sa zvýšilo tempo liberalizácie hlasovej služby“. Asociácia telekomunikačných operátorov už vyzvala všetkých zainteresovaných na hľadanie spoločného postoja k riešeniu danej problematiky. Myslíme si, že je na to ešte stále čas. Neprijatie minuloročnej novely zákona o telekomunikáciách parlamentom značne pribrzdilo ambície sektora prehĺbiť nastupujúcu úplnú liberalizáciu. Uvádza sa to vo vyhodnotení telekomunikačnej politiky SR v rokoch 2000 až 2002, ktoré na rokovanie vlády predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič.

Nepochopiteľné sú preto posledné vyjadrenia predstaviteľov ministerstva, podľa ktorých nemá zmysel schvaľovať novelu telekomunikačného zákona. Snažia sa vytvoriť dojem, že úprava by mala byť krátkodobá. Návrh novely však len vnáša do zákona podmienky upravované regulačným rámcom Európskej únie, ktoré sú už dlhodobo platné vo väčšine členských i pristupujúcich krajinách EÚ. Za vyše pol roka, ktorý zostáva do deklarovaného prijatia zákona o elektronických komunikáciách, môže dojsť k absolútnej strate záujmu zahraničných investorov o slovenský telekomunikačný trh a poškodeniu investorov, ktorí už vložili do komunikačnej infraštruktúry na Slovensku nemalé prostriedky.

Asociácia telekomunikačných operátorov vyjadruje podporu novelizácii zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, avšak považuje za nevhodné, že do Národnej rady SR boli predložené dva návrhy noviel toho istého zákona, čo triešti sily a znižuje pravdepodobnosť prijatia novely. Prikláňa sa k schváleniu novely predkladanej skupinou poslancov NR SR H. Arvaya, J. Bašku, J. Jasovského a P. Miššíka, ktorá podľa jej názoru vo väčšom rozsahu rieši potreby rozvoja konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu. Asociácia uprednostňuje tento návrh z toho dôvodu, že rieši najdôležitejšie nedostatky v súčasnosti platnej legislatívy, ktoré dnes a denne zabraňujú rozvoju telekomunikačného sektora SR a umožňujú Telekomunikačnému úradu SR obhajovať jeho nečinnosť a skrývať sa za nedokonalú legislatívu. Účelom novely je posilniť kompetencie Telekomunikačného úradu SR a prostredníctvom implementácie nových inštitútov práva Európskej únie, ako je uvoľnený prístup k miestnemu vedeniu, referenčná ponuka a podobne, ako aj sfunkčnením existujúcich inštitútov docieliť, aby sa operátori, ktorí investovali v Slovenskej republike nemalé prostriedky, nedostali do stavu „demotivácie“. Ak bude aj v budúcnosti pokračovať nedôsledná implementácia práva Európskej únie, investície operátorov budú samozrejme zastavené. Už dnes by ich úroveň mohla byť podstatne vyššia.

V súčasnosti platná legislatíva v žiadnom prípade neprispieva k rozvoju súťaže v oblasti telekomunikačných služieb, rozvoju informačnej spoločnosti a modernej komunikačnej infraštruktúry, ktorú si vláda stanovila vo svojom programovom vyhlásení podporovať.

Asociácia ešte raz žiada poslancov, aby schválením novely Telekomunikačného zákona fakticky ukončili monopol v poskytovaní telekomunikačných služieb na Slovensku a vytvorili tak podmienky pre plnohodnotný vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. Splnenie podmienok bude predmetom záverečnej monitorovacej správy Európskej komisie o pripravenosti SR na vstup do Európskej únie pre ktorú musí vláda do konca júna odovzdať podklady.

Vladimír Ondrovič
predseda ATO

Späť | Domov