ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

ST zatiaľ nemusí plniť úradom uložené povinnosti

Info z domova | Roman Vavro
22.03.2005 | Čítalo: 7281 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dostal od spoločnosti Slovak Telecom (ST) opravný prostriedok – rozklad voči rozhodnutiu, ktorým ST určil ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v pevných sieťach a zároveň jej uložil povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie TÚ SR tak nenadobudlo právoplatnosť, t.j. ST zatiaľ nemusí plniť úradom uložené povinnosti.

Podľa rozhodnutia TÚ SR z 24. februára 2005 má spoločnosť ST také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov a teda spoločnosť ST je významným podnikom na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v pevných sieťach. Spoločnosť ST využila zákonnú možnosť a podala opravný prostriedok voči rozhodnutiu úradu. TÚ SR sa v termíne najneskôr do 30 dní vyjadrí k opravnému prostriedku a postúpi ho predsedovi TÚ SR, ktorý o ňom rozhodne. Predseda TÚ SR sa musí pred vydaním konečného rozhodnutia dostatočne vysporiadať s vyjadreniami, ktoré uviedla ST v rozklade, príp. vyjadreniami, ktoré doplní počas konania. Rozhodnutie predsedu bude konečné. Voči právoplatnému rozhodnutiu bude možné podať žalobu na Najvyšší súd SR.

TÚ SR rozhodnutím uložil ST tieto povinnosti: povinnosť nediskriminácie prístupu, povinnosť transparentnosti prístupu, povinnosť viesť oddelenú evidenciu tak, aby táto poskytla úradu objektívne a prehľadné informácie o štruktúre nákladov, výnosoch a vloženom kapitále, ktoré súvisia s poskytovaním služby, povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie sietí a zverejniť referenčnú ponuku na prepojenie. Cieľom uložených povinností je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu, t.j. zlepšiť podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby.

Rozhodnutiu predchádzala analýza relevantných trhov. TÚ SR počas analýzy, či je ST významný podnik musel vyhodnotiť 13 kritérií stanovených v zákone. K výsledkom analýzy sa vyjadrili dotknuté subjekty a na záver aj Európska komisia (EK). Úrad na základe výsledkov analýzy a vyjadrení EK začal správne konania voči ST.

Späť | Domov