ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TÚ SR chce zabrániť rušeniu v pásme 2,4 GHz

Info z domova | www.teleoff.gov.sk
05.09.2005 | Čítalo: 6890 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo Vestníku TÚ SR č. 6 z 31. augusta 2005 a na svojej stránke návrh zmeny vo všeobecnom povolení na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra (RLAN). TÚ SR navrhuje, aby prevádzkovatelia zariadení RLAN v pásme 2,4 GHz mali povinnosť informovať úrad o termíne uvedenia zariadení do prevádzky. Nová povinnosť pomôže odstrániť problém so vzájomným rušením, keď sa pri vzniku rušenia prevádzkovatelia nedokázali dohodnúť, kto zariadenie uviedol do prevádzky skôr a má tak prednosť. Rušenie vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz, ktoré sa využíva na budovanie lokálnych sietí, predstavuje problém najmä pre lokálnych poskytovateľov pripojenia na internet. Tento problém majú prevádzkovatelia aj v zahraničí. TÚ SR tento problém chce pomôcť riešiť tak, aby bolo možné pásmo naďalej využívať pre stanovené účely.

K navrhovanému zneniu zmeny je možné v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu vo Vestníku TÚ SR zasielať pripomienky. Úrad chce vyjsť prevádzkovateľom a koncovým užívateľom v ústrety, preto sa so zástupcami prevádzkovateľov a koncových užívateľov, nad rámec povinností stanovených v zákone, stretne a prerokuje všetky pripomienky. TÚ SR ponúkol spoluprácu OZ Internet pre všetkých (IPV), Partnerstvám pre prosperitu (PPP) a Iniciatíve za dobré všeobecné povolenie. Rokovanie sa uskutoční po skončení pripomienkovacieho konania.

Výkonný riaditeľ občianskeho združenia PPP Milan Ištván víta záujem TÚ SR o serióznu diskusiu o pripravovanej novele RLAN. Podľa neho môže byť novela užitočná, najmä ak podporí ďalšiu, kvalitnejšiu liberalizáciu telekomunikačných služieb, konkrétne pripojenia na internet, s cieľom poskytovať občanom kvalitnejšie a lacnejšie internetové služby na celom území SR. Juraj Smatana, predstaviteľ Iniciatívy za dobré všeobecné povolenie avizuje, že Iniciatíva sa aktívne zapojí do pripomienkovania predloženého návrhu. Predstavitelia IPV sa k navrhovanej spolupráci zatiaľ nevyjadrili. TÚ SR predpokladá, že vzhľadom na doterajšiu spoluprácu, sa IPV aj teraz aktívne zapojí do spolupráce.

TÚ SR navrhuje pre zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra a predchádzania škodlivému rušeniu doplniť povinnosť pre prevádzkovateľov vopred informovať úrad o termíne uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky. Táto povinnosť sa bude týkať aj zariadení uvedených do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti zmeny. V takom prípade bude nutné splniť povinnosť okamžite, najneskôr však do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti zmeny. Údaje bude potrebné zaslať na predpísanom tlačive, ktoré bude k dispozícii na internete a na TÚ SR. Navrhovaná povinnosť vychádza z doterajších skúseností úradu a prevádzkovateľov s rušením prevádzky v tomto pásme. Splnenie navrhovanej povinnosti nebude spojené so žiadnymi poplatkami. Frekvenčné pásmo sa stalo v mnohých lokalitách takmer nepoužiteľné. Doteraz platné podmienky hovoria o tom, že „zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách. Prípadné rušenie musia riešiť prevádzkovatelia vzájomnou dohodou. Pokiaľ k dohode nedôjde, odstrániť rušenie na svoje náklady je povinný ten, kto zariadenie zriadil neskôr.“ Predmetom sporu medzi užívateľmi je otázka, kto z nich rádiové zariadenie uviedol do prevádzky skôr. Túto otázku vyrieši navrhovaná zmena. V prípade sporu sa budú môcť prevádzkovatelia obrátiť na TÚ SR, odbor štátneho dohľadu v príslušnom kraji, ktorý im oznámi termín uvedenia zariadení do prevádzky dotknutými prevádzkovateľmi. Získané údaje zároveň pomôžu úradu zefektívniť kontrolu zariadení prevádzkovaných v tomto pásme. Bezplatné využívanie frekvencií bude zachované aj naďalej.

Ostatné ustanovenia všeobecného povolenia úrad meniť nebude, lebo spĺňajú podmienky zákona o elektronických komunikáciách, rozhodnutia Európskeho rádiokomunikačného výboru (ERC) Európskej konferencie poštových a telekomunikačných správ (CEPT) z 12. marca 2001a príslušných noriem. Zmeny všeobecného povolenia si vyžiadalo prijatie zákona o elektronických komunikáciách a doterajšie skúsenosti úradu a prevádzkovateľov zariadení s rušením v tomto frekvenčnom pásme. Úlohou navrhovanej zmeny nie je zmeniť existujúce technické podmienky.

Späť | Domov