ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Telekomunikačný úrad poveril ST poskytovaním univerzálnej služby

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
22.12.2005 | Čítalo: 7225 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TU SR) rozhodnutím určil spoločnosť Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie univerzálnej služby a zároveň jej uložil povinnosť poskytovať univerzálnu službu podľa zákona o elektronických komunikáciách (§ 50) na celom území Slovenskej republiky a v kvalite podľa zákona (§ 51) a príslušného záväzného predpisu (O-5/2004). Spoločnosť Slovak Telecom je zároveň podľa zákona (§ 52) povinná poskytovať svojmu užívateľovi služby na kontrolu ich výdavkov. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Účastníci konania, t.j. záujemcovia o poskytovanie univerzálnej služby spoločnosti Slovak Telecom a Orange Slovensko majú právo podať opravný prostriedok - rozklad voči rozhodnutiu v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Späť | Domov