ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Priebežné vyhodnotenie plnenia Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR za rok 2005

Info z domova | www.rokovania.sk
10.04.2006 | Čítalo: 7551 | Diskusia: 1

Uznesením vlády bola dňa 13. apríla 2005 schválená „Národná stratégia pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike“. V bode B.4. tohto uznesenia bola ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií uložená úloha v termíne do 30. marca 2006 predložiť na rokovanie vlády SR priebežné vyhodnotenie plnenia Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike. Národná stratégia pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike stanovuje ciele a postupy budúceho rozvoja širokopásmového prístupu v SR a konkrétne opatrenia na jeho podporu. Zohľadňuje požiadavku na celoplošnú dostupnosť pre všetky skupiny obyvateľstva, komerčný sektor a verejnú správu vrátane vidieckych a odľahlých oblastí. Identifikuje možnosti jeho zlepšenia pri zachovaní princípu technologickej neutrality a bez narušenia pravidiel hospodárskej súťaže tak, aby sa SR v tejto oblasti dostala počas najbližších 5 až 8 rokov na úroveň vyspelých európskych krajín.

Zámerom materiálu je komplexné hodnotenie plnenia kľúčových úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike, stanovenie úloh, ktoré je potrebné riešiť v najbližšom období a zároveň podať obraz o stave širokopásmového prístupu v Slovenskej republike v roku 2005.


Priložené súbory:

 Priebežné vyhodnotenie plnenia Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike za rok 2005

Späť | Domov