ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Ponuku podali: B Four, a.s., Telefónica O2 Slovakia s.r.o. a MOBILKOM - Austria

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
17.07.2006 | Čítalo: 7088 | Diskusia: 0

V pondelok 17.7. 2006 v poobedných hodinách deväťčlenná výberová komisia prevzala od Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) neotvorené a nepoškodené ponuky a začala posudzovať, či žiadatelia splnili stanovené podmienky. Ponuku do výberového konania predložili: B Four, a.s., Telefónica O2 Slovakia s.r.o. a MOBILKOM – Austria. TÚ SR predpokladá, že výberová komisia stanoví poradie v termíne cca 14 dní.

Do stanoveného termínu 14.7. 2006 do 13,30 hod. predložili na (TÚ SR) traja záujemcovia ponuku do výberového konania na tretieho mobilného operátora. Vzhľadom na to, že ponuky neboli vo všetkých prípadoch riadne označené názvami spoločností, ktoré ich podali, mená sú známe záujemcov sú známe až po otvorení ponúk výberovou komisiou.

Predložené ponuky vyhodnotí deväťčlenná výberová komisia, ktorej členov vymenoval predseda TÚ SR. Výberová komisia určí poradie uchádzačov. TÚ SR udelí najúspešnejšiemu uchádzačovi, t.j. budúcemu tretiemu mobilnému operátorovi, povolenie na využívanie frekvencií v pásmach GSM 900 a 1800 MHz, v pásme UMTS a FS 29 GHz.

Účastníka výberového konania, ktorého ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, komisia vylúči z výberového konania, pričom mu úrad v písomnom oznámení uvedie dôvody vylúčenia. Komisia určí poradie účastníkov výberového konania podľa piatich kritérií stanovených vo výzve. Neúspešným účastníkom výberového konania úrad oznámi výsledok výberového konania a zároveň konanie o ich žiadosti zastaví.

Dňa 31. mája 2006 TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v Hospodárskych novinách a na internete výzvu na predkladanie ponúk, ktorou začne výberové konanie na pridelenie frekvencií GSM a UMTS pre tretieho mobilného operátora. TÚ SR reagoval na záujem zo zahraničia o vstup na náš trh. Vo výzve určil frekvencie, ktoré sú predmetom výberového konania, hodnotiace kritériá, termín, do ktorého sa musí predložiť ponuka, požiadavky na predkladané podklady, výšku jednorazovej úhrady, ako očakávanú minimálnu ponuku a ďalšie informácie.

Späť | Domov