ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Zámer zabezpečenia spojenia systémom núdzových komunikácií

Info z domova | MDPT SR
13.07.2004 | Čítalo: 9809 | Diskusia: 0

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR predložilo na pripomienkové konanie materiál “Zámer zabezpečenia spojenia systémom núdzových komunikácií”.Cieľom materiálu je vytvoriť podmienky na postupné vybudovanie národného systému núdzových komunikácií tak, aby bol kompatibilný so systémami iných, najmä európskych krajín v záujme vytvorenia fungujúceho systému medzinárodných núdzových komunikácií, vzhľadom na to, že doterajší spôsob riešenia spojenia v krízových situáciách na Slovensku, založený na redukcii bežných volaní vo verejných komunikačných sieťach nevyhovuje novej medzinárodne odporúčanej koncepcii núdzových prednostných volaní. Do praktického využívania na Slovensku je potrebné uviesť tie výsledky riešenia núdzových komunikačných služieb vo svete, ktoré sú už zavŕšené normami a odporúčaniami relevantných medzinárodných normalizačných inštitúcií. Zavedením týchto riešení v rámci Slovenska sa vytvoria predpoklady na integráciu systému núdzových komunikácií s obdobnými systémami iných (prednostne európskych) krajín, čo je v súlade aj so začlenením Slovenska do Európskej únie a Severoatlantickej Aliancie.

Systém núdzových komunikácií spočíva vo vytvorení:

1. Organizačných, prevádzkových a technických podmienok pre zavedenie a prevádzkovanie služieb núdzových prednostných volaní vo verejných komunikačných sieťach,

2. Neverejných komunikačných sietí pre uzatvorené skupiny užívateľov,

3. Prevádzkových náhrad, ktoré môžu byť v prípade potreby použité v oblasti postihnutej krízovou situáciou.

Systémom núdzových komunikácií sa rieši zabezpečenie vykonávania Tamperského dohovoru a odporúčaní ITU-T a ETSI pre oblasť núdzových komunikácií.

Materiálom sa nerieši iba organizácia telekomunikačných služieb počas krízových situácií v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ale je základným zámerom pre komplexné vyriešenie a vytvorenie systému núdzových komunikácií v Slovenskej republike, ktorý bude kompatibilný so systémami núdzových komunikácií iných, najmä európskych krajín.

Materiál bol dňa 6. júla 2004 prerokovaný na 7. schôdzi Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a bol bez pripomienok schválený. Bezpečnostná rada odporúča vláde Slovenskej republiky materiál schváliť.


Priložené súbory:

 Materiál na pripomienkové konanie za rezort MDPT SR

Späť | Domov