ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Slovak Telecom má významný vplyv na ďalšom maloobchodnom trhu

Info z domova | Roman Vavro, TÚ SR
19.12.2005 | Čítalo: 7131 | Diskusia: 0

Podľa výsledkov analýzy maloobchodného trhu medzinárodné odchádzajúce volania uskutočnené nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete, ktorú Telekomunikačný úrad SR (TU SR) zverejnil na http://www.teleoff.gov.sk/Sutaz/Analyza/medzinarodne-nebyt.html (rovnako ako v predchádzajúcom prípade u bytových zákazníkoch) na predmetnom maloobchodnom trhu nie je efektívna súťaž. TÚ SR skonštatoval, že Slovak Telecom (ST) má významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.

Úrad analýzu musel vykonať bez ohľadu na to, či si verejnosť myslí, že na trhu je alebo nie je efektívna súťaž. TÚ SR vykonal (musel vykonať) analýzu podľa 13-tich kritérii stanovených v zákone o elektronických komunikáciách. Cieľom analýzy bolo zistiť, či na maloobchodnom trhu je efektívna súťaž, či na analyzovanom relevantnom trhu má významný vplyv podnik, ktorý sám alebo spoločne s inými podnikmi má na tomto trhu také postavenie, že nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.

Úrad na základe výsledkov analýzy navrhuje, aby spoločnosť ST nesmela: pri poskytovaní tejto služby požadovať neprimerane vysoké ceny (cena volania po zvýšení musí spĺňať podmienky stanovené výpočtom), brániť vstupu na trh, požadovať neprimerane nízke ceny alebo brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž. Minútová cena jednotlivého odchádzajúceho medzinárodného volania musí spĺňať podmienku stanovenú výpočtom. ST ďalej nesmie nenáležito uprednostňovať určitú skupinu koncových užívateľov a bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb.

Cieľom navrhovaných povinností je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. Plné znenie navrhovaných povinností a ich zdôvodnenie sú uvedené v závere analýzy. Písomné pripomienky k tomuto materiálu je možné zasielať úradu najneskôr do 25. januára 2006. Vyjadrenia a pripomienky doručené po tomto termíne úrad nebude akceptovať.

Úrad po skončení uvedenej lehoty zašle všetky podklady do Európskej komisie (EK) na vyjadrenie. Po kladnom vyjadrení EK začne spráne konanie, následne rozhodnutím určí významný podnik a uloží mu povinnosti.

Späť | Domov