ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Tlačová správa Asociácie telekomunikačných operátorov

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
07.12.2006 | Čítalo: 7444 | Diskusia: 0

Ako každoročne aj v tomto roku sa konala výročná schôdza Asociácie telekomunikačných operátorov. Na jej rokovaní dňa 7.12.2006 bol ukončený proces zlučovania s Asociáciou poskytovateľov internetu/API. Tým sa problematika poskytovania internetových služieb stala agendou Asociácie telekomunikačných operátorov a to v rámci sekcie API, ktorej predsedom je doterajší predseda API, p.Peter Máčaj. Taktiež na rokovaní prebehla voľba vedenia a orgánov Asociácie telekomunikačných operátorov. Staronovým predsedom ATO sa stal Ing. Vladimír Ondrovič a podpredsedom Prof. Pavol Horváth, PhD. zo spoločnosti Sanet.

Asociácia telekomunikačných operátorov bude aj naďalej vykonávať svoju činnosť v napĺňaní predmetu svojej činnosti, ktorým je zasadzovanie sa o vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj slovenského telekomunikačného trhu so zreteľom na kvalitu a cenovú dostupnosť telekomunikačných služieb širokej spotrebiteľskej verejnosti a to tvorbou vhodných podmienok pre činnosť poskytovateľov telekomunikačných služieb v Slovenskej republike. Asociácia bude prispievať k tvorbe vhodného podnikateľského prostredia pre rozvoj zdravej hospodárskej súťaže a chrániť spoločný záujem svojich členov.

V Bratislave, 7.12.2006

Ing. Vladimír Ondrovič
Predseda ATO

Späť | Domov