ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Stanovisko k žalobe Európskej komisie na niektoré členské štáty pre nedostatočnú implementáciu nového regulačného rámca

Tlačové správy ATO | TS ATO
26.04.2004 | Čítalo: 8258 | Diskusia: 1

Európska komisia v týchto dňoch žaluje šesť členských štátov Európskej únie (Belgicko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Luxembursko a Holandsko) na Európskom súdnom dvore za nedostatočnú implementáciu nových pravidiel pre elektronické komunikácie. Tento krok posiela jasný signál všetkým členským i pristupujúcim krajinám, že ich občania a podnikateľské subjekty majú právo na využívanie výhod plynúcich z týchto dôležitých reforiem.

Na Slovensku boli nové pravidlá pre elektronické komunikácie zahrnuté do zákona o elektronických komunikáciách. Formálne sme teda splnili požiadavku komisie implementovať nové pravidlá pre elektronické komunikácie do národnej legislatívy. V praxi to však vyzerá úplne inak. Ani bezmála štyri mesiace po prijatí novej právnej úpravy sa v tejto oblasti pomery nemenia.

Od začiatku svojho pôsobenia sa Asociácia telekomunikačných operátorov snaží vyvíjať aktivity vedúce k úspešnej liberalizácii telekomunikačného prostredia. V oblasti elektronických komunikácií je pri vytváraní konkurenčného prostredia kľúčová efektívna a kvalitná regulácia, ktorá koriguje nedostatky trhu a napomáha tým správnemu fungovaniu postmonopolného prostredia. Európsky komisár Erkki Liikanen, zodpovedný za podnikanie a informatizáciu spoločnosti povedal: „Regulácia je výzva. Je to oblasť, kde regulátor je v priamom kontakte s prevádzkovateľmi a pozitívne vplýva na prostredie, v ktorom podnikajú“. Úlohou regulátora je podľa slov Erkkiho Liikanena vytvárať stabilné a efektívne prostredie tak, aby firmy pôsobiace na trhu elektronických komunikácií mohli podnikať a investovať v stabilnom a rovnovážnom priestore. Asociácia telekomunikačných operátorov však s poľutovaním konštatuje, že bezmála štyri roky po vzniku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorý bol vytvorený za účelom vytvárania podmienok pre podnikanie v telekomunikačnom prostredí, sa slovenský telekomunikačný trh nehýbe z miesta. Práve naopak, prehlbujú sa rozdiely v porovnaní s ostatnými pristupujúcimi krajinami. Tento stav zásadným spôsobom negatívne vplýva na rozvoj trhu a na vstup zahraničných investorov naň.

Asociácia telekomunikačných operátorov formálnu implementáciu regulačného rámca nepovažuje za dostatočnú a vyzýva kompetentné orgány, aby zabezpečili faktické zavedenie pravidiel Európskej únie pre elektronické komunikácie do praxe. V opačnom prípade hrozí Slovenskej republike už o niekoľko dní reálny postih zo strany Európskej komisie, podobne ako súčasným členským štátom EÚ.

Vladimír Ondrovič
predseda ATO

Späť | Domov