ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Pravidlá EÚ o elektronických komunikáciách – Komisia začína konanie o porušení voči desiatim členským štátom

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
15.04.2005 | Čítalo: 8358 | Diskusia: 1

Komisia začala súdne konanie voči desiatim členským štátom EÚ s cieľom napraviť porušenie pravidiel EÚ v oblasti  elektronických komunikácií. Poukazuje na nedostatky vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ako aj na nesprávne uplatňovanie pravidiel EÚ v praxi a to v Nemecku, Taliansku, Lotyšsku, na Malte, v Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku, na Slovensku a vo Fínsku. Začatie tohto konania je výsledkom obáv definovaných v správach Komisie[1] o vykonávaní v oblasti elektronických komunikácií, z ktorých najaktuálnejšia bola uverejnená na konci roku 2004.

Komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Reding pri začatí tohto konania potvrdila, aké dôležité je úplné a správne implementovanie pravidiel EÚ.

„Neefektívne implementovanie týchto pravidiel bráni dosiahnutiu cieľa pre vybudovanie konkurencieschopnej oblasti elektronických komunikácií v rámci EÚ, ktoré je nevyhnutné z hľadiska produktivity a rastu EÚ. Toto konanie sa vzťahuje na obavy, na ktoré sme už poukázali v našej správe o vykonávaní. Po počiatočných rozhodnutiach Súdneho dvora[2] voči členským štátom, ktoré ešte netransponovali[3] regulačný rámec EÚ pre elektronické komunikácie do svojich vnútroštátnych právnych predpisov úplne, sa Komisia rozhodla upozorniť členské štáty a naliehať na ne, aby napravili nedostatky vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ako aj v rámci ich praktického uplatňovania. Jednou z našich hlavných obáv na zabezpečenie efektívnej hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľov je poskytnúť národným regulačným orgánom (NRO) plný rozsah právomocí v súlade s pravidlami EÚ.“

Niektoré nedostatky v spôsobe, akým boli pravidlá EÚ transponované vo všetkých desiatich členských štátoch, znevýhodnili NRO a zabránili im, aby svojim občanom ponúkli výhody vyplývajúce z pravidiel EÚ. Okrem toho sa v niektorých prípadoch (Lotyšsko, Malta a Poľsko) rozvoj konkurenčného trhu spomalí, keďže prenosnosť čísla, čo je kľúčovým elementom hospodárskej súťaže, nebola v praxi implementovaná. Existuje prípad (Poľsko), kde sa nepodarilo zabezpečiť prístup k núdzovým službám prostredníctvom jednotného európskeho núdzového čísla 112.

Týchto desať členských štátov má dnes príležitosť vyjadriť svoje stanovisko k obavám Komisie a vyhnúť sa tak ďalšiemu právnemu konaniu[4].

Keďže toto je iba prvým konaním, ktoré nasleduje po 10. správe o vykonávaní, Komisia aj naďalej skúma všeobecné implementovanie regulačného rámca a podľa potreby začne ďalšie konania.

Súvislosti

Pre viac informácií týkajúcich sa predchádzajúcich konaní o porušení súvisiacich s neimplementáciou nového regulačného rámca pre elektronické komunikácie pozri túto tlačovú správu:

IP/04/510 z 21. apríla 2004 - Šesť členských štátov čelí súdnemu konaniu z dôvodu neimplementovania nových pravidiel v oblasti elektronických komunikácií.

IP/04/435 z 1. apríla 2004 - Elektronické komunikácie: Komisia otvára druhú fázu konania voči ôsmim členským štátom z dôvodu neprijatia nových pravidiel o ochrane súkromných údajov pre digitálne siete a služby.

IP/03/1356 z 8. októbra 2003 - Elektronické komunikácie: Európska komisia začína konanie o porušení voči ôsmim členskym štátom.

IP/03/1663 z 5. decembra 2003 - Komisia začína konanie o porušení voči deviatim členským štátom z dôvodu neprijatia nových pravidiel o ochrane súkromných údajov pre digitálne siete a služby.

IP/03/1750 zo 17. decembra 2003 - Elektronické komunikácie: Komisia vykonáva ďalšie opatrenie v rámci právneho konania voči siedmim členským štátom.


[1] KOM(2004) 759 konečná verzia, KOM(2003) 715 konečná verzia.
[2] Súdny dvor 10. marca vyhlásil, že Belgicko a Luxembursko nesplnili svoje povinnosti v súlade s novým regulačným rámcom, keďže neprijali všetky potrebné transpozičné opatrenia.
[3] Od poslednej správy o vykonávaní prijali Estónsko a Česká republika primárnu legislatívu. Konanie o porušení voči Estónsku bolo ukončené po oznámení týchto transpozičných opatrení týmto členským štátom.
[4] Jedno konanie týkajúce sa nesúladu voči Nemecku je už v druhej fáze odôvodneného stanoviska.

Späť | Domov