ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Obchodovanie s frekvenciami

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
21.11.2006 | Čítalo: 7704 | Diskusia: 1

Zákon o elektronických komunikáciách umožní od 1.1. 2007 po súhlase Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) „obchodovanie s frekvenciami". Podmienky a postupy stanovil všeobecne záväzný právny predpis - Opatrenie, ktoré vydal TÚ SR. Opatrenie TÚ SR http://www.teleoff.gov.sk/sk/Opatrenia/o11.html nadobudne účinnosť 1.1. 2007. Návrh opatrenia prešiel pripomienkovým konaním a prerokovala ho stála pracovná skupina pri LRV.

Podnik, ktorý je držiteľom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií, spoločne s podnikom, na ktorý sa majú tieto práva previesť, predložia TU SR žiadosť o súhlas na prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencii podpísanú oboma podnikmi. Žiadosť obsahuje: a) údaje o držiteľovi práv, b) údaje o nadobúdateľovi práv, c) určenie povolenia, ktorého sa žiadosť o prevod práv týka, d) frekvencie, ktoré majú byt predmetom prevodu práv, e) vyhlásenie držiteľa práv, že všetky povinnosti spojené s právami využívania frekvencií určené v povolení ku dňu podania žiadosti o prevod práv sú splnené, f) vyhlásenie nadobúdateľa práv o oboznámení sa so všetkými povinnosťami, technickými a prevádzkovými podmienkami spojenými s právami využívania frekvencií určenými v povolení a o schopnosti ich plniť, g) výpis z obchodného registra nadobúdateľa práv, nie starší ako tri mesiace.

Podľa zákona o elektronických komunikáciách podnik môže previesť na iný podnik svoje práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií len po súhlase úradu, ak následkom prevodu nedôjde k narušeniu súťaže a k zmene v používaní frekvencie, ak bolo jej používanie medzinárodne harmonizované. Toto ustanovenie zákona nadobudne účinnosť 1.1. 2007.

Späť | Domov