ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Výzvy na predloženie ponúk - FWA 3,5 GHz

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
03.05.2004 | Čítalo: 7792 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách zverejnil 30. apríla 2004 vo svojom vestníku výzvu na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3 410 – 3600 MHz (3,5 GHz).

Termín na predkladanie žiadostí je do 30 dní od zverejnenia výzvy vo vestníku úradu. Medzi hodnotiace kritériá zaradil úrad efektívnosť využitia frekvenčného spektra, harmonogram budovania siete, rozsah poskytovaných služieb (váha 40%), ponúkanú celkovú výšku jednorázovej úhrady (váha 30%), skúsenosti žiadateľa s podnikaním v danej oblasti činnosti (váha 20%) a lehotu na začatie činnosti (váha 10%).

Telekomunikačný úrad SR zároveň zverejnil Informáciu o podmienkach využívania frekvenčného spektra. Tento dokument odsahuje podmienky, za ktorých bude možné využívať frekvencie vymedzené v povolení na poskytovanie elektronických komunikačných prístupových sietí a služby. Informuje o možnosti využívania frekvenčného spektra pre prístupové siete ako aj pripojenie týchto sietí na pevné siete iných operátorov, pokiaľ pre tento účel majú byť použité rádiové zariadenia.


Priložené súbory:

 Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3410

 Prístupové siete v pásme 3,5 GHz - Informácia o podmienkach využívania frekvenčného spektra.

Späť | Domov