ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Občania by nemali akceptovať nevhodné správanie podnikateľov

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
09.02.2006 | Čítalo: 6673 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zastáva názor, že občania – koncoví užívatelia služieb by sa nemali spoliehať len konanie štátnych orgánov, ale aj oni by nemali akceptovať neetické alebo iným spôsobom nevhodné konania podnikateľov. Aj väčšie spoločnosti by si takto uvedomili, že strata dôvery zo strany koncových užívateľov a následne obchodných partnerov sa negatívne prejaví na hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Vzhľadom na zložitosť postupov štátnych orgánov trvá napravovanie takéhoto konania podnikateľov veľmi dlho a v niektorých prípadoch vo veci nemôžu konať žiadne štátne orgány s výnimkou súdu. TÚ SR teší, že občania v niektorých prípadoch jasne prejavili a aj prejavujú podporu štátnym orgánom a aj oni sami neakceptujú nevhodné správanie podnikateľov.

V prvom rade by malo byť otázkou osobnej cti manažérov a dobrého mena podnikateľa dodržiavanie etiky a rozhodnutí štátnych orgánov. V mnohých prípadoch však väčšie spoločnosti riskujú svoje dobré meno, nerešpektovaním rozhodnutí úradov a umelo preťahujú konanie, aby si udržali svoje vysoké zisky. Konanie štátnych orgánov trvá vzhľadom na zložitosť zákonných postupov pomerne dlho, preto je potrebná podpora zo strany občanov. V takýchto prípadoch je nevyhnutné, aby sa občania nespoliehali len na konanie štátnych orgánov, ale aj sami neakceptovali nevhodné správanie podnikateľa. Občania by okrem reklamácií, sťažností na konkrétnych zamestnancov firiem u ich nadriadených a podávania podnetov u štátnych orgánov, nemali pristupovať na nevýhodné podmienky zmlúv, prípadne môžu od zmlúv zákonným spôsobom odstúpiť. Napr. podľa zákona o elektronických komunikáciách účastník môže odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak mu podnik oznámi zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred a účastník tieto zmeny neakceptuje, opakovane ani po reklamácii neposkytuje verejnú službu podľa zmluvy o pripojení alebo ju poskytuje s podstatnými vadami, opakovane neodstráni reklamovanú závadu verejnej služby v určenom čase. Účastník ďalej môže vypovedať zmluvu o pripojení uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Aj väčšie spoločnosti by si takto uvedomili, že strata dôvery zo strany koncových užívateľov a následne obchodných partnerov sa negatívne prejaví na hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Občania ďalej môžu prostredníctvom občianskych združení a združení spotrebiteľov rokovať s podnikateľmi a dosiahnuť tak zmenu ich správania.

V Bratislave 9. februára 2006

Roman Vavro, hovorca TÚ SR

Späť | Domov