ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TÚ SR uložil ST povinnosti pri poskytovaní minimálneho súboru prenajatých okruhov

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
18.10.2006 | Čítalo: 7073 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím zo 16.10. 2006 určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na maloobchodnom trhu služby poskytovania minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s (maloobchodný trh č. 7) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok - rozklad.

TÚ SR rozhodnutím uložil ST, že nesmie požadovať neprimerane vysoké ceny, brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž, nenáležito uprednostňovať určitú skupinu koncových užívateľov, bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb a prekročiť maximálne ceny pre koncových užívateľov. Spoločnosť ST je povinná stanoviť maximálne ceny za službu prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov metódou plne alokovaných historických nákladov tak, aby do týchto cien boli započítané iba primerané a odôvodnené náklady súvisiace so službou prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov a primeraná miera návratnosti vloženého kapitálu podľa modelu stanoveného úradom. ST je ďalej povinná poskytovať celý minimálny súbor prenajatých okruhov a zabezpečovať túto službu na základe transparentnosti a nediskriminácie.

Rozhodnutiu predchádzala analýza trhu podľa kritérií stanovených zákonom. K výsledkom sa v rámci národných konzultácií mali možnosť vyjadriť subjekty na území Slovenska a v rámci medzinárodných konzultácií regulačné orgány krajín EÚ a na záver Európska komisia (EK). TÚ SR na základe kladného vyjadrenia EK viedol správne konanie voči ST a vydal rozhodnutie, ktorým ST určil ako významný podnik a uložil povinnosti.

Maloobchodný relevantný trh č. 7 je trh služby poskytovania minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s, ktorá spočíva v poskytnutí prenosovej kapacity medzi rôznymi bodmi tej istej siete alebo rôznych sietí, pričom nezahŕňa prepájacie funkcie ovládateľné jej užívateľom.

Späť | Domov