ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TÚ SR v minulom roku uložil pokuty v celkovej výške cca 8,3 mil. Sk

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
05.04.2004 | Čítalo: 7643 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v roku 2003 uložil viac ako 260 pokút za porušenie zákona v celkovej výške cca 8,3 mil. Sk. Až 208 pokút v celkovej výške viac ako 5,3 mil. Sk bolo za poškodenie telekomunikačných zariadení. Ďalších 14 pokút v celkovej výške takmer 1,8 mil. Sk bolo za porušenie podmienok stanovených v licencii a 8 pokút v celkovej výške 854,5 tis. Sk úrad uložil poskytovateľom služieb káblovej TV.

TÚ SR prijal 1170 podaní na poškodzovanie telekomunikačných zariadení. Neznámi páchatelia väčšinou poškodzujú účastnícke rozvody a odcudzujú ich kovové časti. Nebolo ojedinelé aj poškodzovanie telekomunikačných zariadení pri dopravných nehodách. Najzávažnejšiu skupinu poškodení tvorili poškodenia podzemných telekomunikačných vedení. Počet poškodení a následnom vykrádaní verejných telefónnych automatov Slovak Telecomu, a.s. sa postupne znižuje nahrádzaním mincových automatov za kartové.

Úrad v priebehu roku 2003 vykonal 3106 kontrol prevádzkyschopnosti verejných telefónnych automatov, pričom zistil 315 závad. Prevádzkovateľ závady následne odstránil. Verejné telefónne automaty sú súčasť univerzálnej služby, ktorú je v zmysle úradom udelenej licencie povinný poskytovať Slovak Telecom.

Späť | Domov