ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Stanovisko k návrhu novely zákona o telekomunikáciách

Tlačové správy ATO |
03.04.2003 | Čítalo: 7568 | Diskusia: 0

Telekomunikácie v súčasnosti na celom svete prechádzajú dynamickým rozvojom. Od kvality i kvantity telekomunikačných činností závisí rozvoj hospodárstva, kvalita práce i života každej spoločnosti. Aby tieto ciele mohli byť naplnené, je potrebná kvalitná legislatíva. Preto v roku 2002 bol za aktívnej účasti Asociácie telekomunikačných operátorov pripravený, predložený do NR SR a vzápätí aj schválený návrh novely zákona o telekomunikáciách. Tento však prezident SR vrátil Národnej rade s tromi pripomienkami nezásadného charakteru. Na opätovné schválenie chýbali len 4 hlasy poslancov NR SR a v platnosti ostal zákon v pôvodnom znení.

Ako ukazuje vývoj na slovenskom telekomunikačnom trhu, toto znenie zákona nerieši viaceré dôležité otázky liberalizácie a predovšetkým nespĺňa jej kľúčové podmienky, čo sa prejavilo po 1. januári 2003, kedy malo dôjsť k liberalizácii telekomunikačných služieb nielen de iure, ale aj de facto. Z uvedeného vyplýva potreba schválenia novely telekomunikačného zákona na obdobie pred účinnosťou úplne nového zákona o elektronických komunikáciách v súlade s európskym legislatívnym telekomunikačným rámcom. Týmto spôsobom by sa aspoň čiastočne mohol urýchliť liberalizačný proces.

Asociácia telekomunikačných operátorov vyjadruje podporu novelizácii zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, avšak považuje za nevhodné, že do Národnej rady SR boli predložené dva návrhy noviel toho istého zákona. Prikláňa sa k schváleniu novely predkladanej skupinou poslancov NR SR H. Arvaya, J. Bašku, J. Jasovského a P. Miššíka, ktorá podľa jej názoru vo väčšom rozsahu rieši potreby rozvoja konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu. Asociácia uprednostňuje tento návrh z toho dôvodu, že rieši najdôležitejšie nedostatky v súčasnosti platnej legislatívy, ktoré dnes a denne zabraňujú rozvoju telekomunikačného sektora SR. Účelom novely je prostredníctvom implementácie nových inštitútov práva Európskej únie, ako je uvoľnený prístup k miestnemu vedeniu, referenčná ponuka a podobne, ako aj sfunkčnením existujúcich inštitútov docieliť, aby sa operátori, ktorí investovali v Slovenskej republike nemalé prostriedky, nedostali do stavu „demotivácie“. Ak bude aj v budúcnosti pokračovať nedôsledná implementácia práva Európskej únie, investície operátorov budú samozrejme zastavené. Už dnes by ich úroveň mohla byť podstatne vyššia.

Asociácia telekomunikačných operátorov vyzýva obidve skupiny navrhovateľov, aby sa pokúsili nájsť spoločný postoj k riešeniu danej problematiky, k čomu ponúka platformu a odbornú pomoc.

Vladimír Ondrovič
predseda
Asociácie telekomunikačných operátorov

Späť | Domov