ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Návrh na vytvorenie spoločného regulačného úradu pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb

Info z domova | www.rokovania.sk
04.06.2005 | Čítalo: 8541 | Diskusia: 1

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila návrh na vytvorenie spoločného regulačného úradu pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb. V súvislosti so zabezpečením nezávislosti regulačného úradu v plnom rozsahu a s ohľadom na vývoj trhu v SR bol pripravený návrh na vytvorenie spoločného regulačného úradu pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb. Návrh spoločného regulačného úradu je založený na pružnom systéme regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, pohotovej výmene informácií medzi regulačným úradom, účastníkmi trhu a všetkými zainteresovanými subjektmi.

Uznesením vlády SR č. 196/2003 bola schválená ”Národná politika pre elektronické komunikácie”. V bode B.3. tohto uznesenia bola ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR uložená úloha v spolupráci s ministrom kultúry, predsedom Telekomunikačného úradu SR, predsedom Rady pre vysielanie a retransmisiu a predsedom Poštového úradu predložiť na rokovanie vlády návrh na vytvorenie spoločného regulačného úradu pre elektronické komunikácie, ktorý by vznikol zlúčením Rady pre vysielanie a retransmisiu, Telekomunikačného úradu SR a prípadne i Poštového úradu.

Pre dosiahnutie transparentnosti pri stanovovaní a plnení cieľov národnej politiky pre elektronické komunikácie je potrebné oddelenie výkonu regulácie od funkcie tvorcu politiky. Na dosiahnutie úplného oddelenia regulačného úradu od funkcie štátu ako tvorcu politiky pre elektronické komunikácie a dosiahnutie nezávislosti podnikov vykonávajúcich činnosti je potrebné vytvorenie systému nezávislého financovania regulačného úradu. Táto požiadavka bola viackrát deklarovaná aj zo strany Európskej komisie.

MDPT SR pripravilo návrh na vytvorenie spoločného regulačného úradu pre oblasť elektronických komunikácií, ktorý bol predložený na rokovanie vlády SR dňa 22. decembra 2003 listom zn. 2962/M-2003. V predloženom materiáli bol navrhnutý model integrovaného regulačného úradu, ktorého základom bolo zlúčenie Telekomunikačného úradu SR, Poštového regulačného úradu a Rady pre vysielanie a retransmisiu. Dňa 7. 1. 2004 sa na MDPT SR obrátil vedúci Úradu vlády SR so žiadosťou o odstránenie nedostatkov materiálu predloženého na rokovanie vlády SR z dôvodu vzniknutého rozporu medzi MDPT SR s Ministerstvom kultúry SR a Poštovým regulačným úradom.

Rozporové konanie sa uskutočnilo s Poštovým regulačným úradom, kde všetky zásadné pripomienky boli prerokované a navzájom vysvetlené, čím sa odstránil vzniknutý rozpor. Na spoločnom rokovaní medzi zástupcami MDPT SR a Ministerstvom kultúry SR a po vysvetlení si problematických oblastí nakoniec došlo k spoločnej dohode, ktorá bola akceptovateľná pre obe strany. Predmetný materiál bol taktiež prerokovaný na odvetvovej tripartite, kde zástupcovia odborov vyjadrili zásadný nesúhlas s vytvorením spoločného regulačného úradu. Na základe záverov zasadnutia Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR zorganizovalo MDPT SR stretnutie so sociálnymi partnermi, na ktorom však zúčastnené strany nedospeli k dohode.

Napriek tomu bolo nové znenie návrhu na vytvorenie spoločného regulačného úradu pre oblasť elektronických komunikácií dňa 26. apríla 2004 listom zn. 332/M-2004 predložené na rokovanie vlády SR. Dňa 5. mája 2004 však bolo rokovanie k materiálu prerušené. Po rokovaniach na úrovni ministrov sa MDPT SR rozhodlo materiál prepracovať a vyňať Radu pre vysielanie a retransmisiu z tohto návrhu.

Materiál prešiel riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním. Rozporové konanie sa uskutočnilo s Ministerstvom financií SR, všetky pripomienky boli prerokované a navzájom vysvetlené, čím sa odstránil vzniknutý rozpor. Ďalej pretrváva rozpor s Poštovým regulačným úradom, týkajúci sa 1. alternatívy, ktorý sa nepodarilo odstrániť ani v rozporovom konaní. Pripomienky vznesené Poštovým regulačným úradom sú toho istého charakteru ako v roku 2003, keď bol dňa 4. 2. 2004 rozpor odstránený (jednalo sa o zlúčenie 3 úradov). Z tohto dôvodu nepovažujeme pripomienky Poštového regulačného úradu za relevantné. Ďalej pretrváva rozpor s Konfederáciou odborových zväzov.


Priložené súbory:

 Materiál z rokovania vlády SR

Späť | Domov