ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Povinnosti na trhu ukončovacích častí prenajatých okruhov

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
24.07.2006 | Čítalo: 7322 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 19. júla 2006 určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na trhu veľkoobchodných ukončovacích častí prenajatých okruhov (veľkoobchodný trh č. 6) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok - rozklad.

TÚ SR rozhodnutím uložil ST povinnosť transparentnosti prístupu, povinnosť nediskriminácie prístupu, povinnosť viesť oddelenú evidenciu, povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom. ST bude ďalej povinná stanoviť ceny za prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov tak, aby tieto ceny obsahovali iba náklady spojené s týmto prístupom, a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré s týmto prístupom nesúvisia. Ceny za prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov budú stanovené metódou plne alokovaných historických nákladov.

Rozhodnutiam predchádzali analýzy trhu podľa kritérií stanovených zákonom. K výsledkom sa v rámci národných konzultácií mali možnosť vyjadriť subjekty na území Slovenska a v rámci medzinárodných konzultácií regulačné orgány krajín EÚ a na záver Európska komisia (EK). TÚ SR na základe kladného vyjadrenia EK viedol správne konanie voči ST a vydal rozhodnutie, ktorým ST určil ako významný podnik a uložil povinnosti.

Veľkoobchodné ukončovacie časti prenajatých okruhov sú časti prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia.

Späť | Domov