ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Telekomunikácie: Komisia otvára nové kolo konaní o porušení Zmluvy, vidí však aj pozitívne výsledky predchádzajúcich kôl

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
16.12.2005 | Čítalo: 6521 | Diskusia: 0

V ďalšom kole konaní o porušení Zmluvy, ktoré sa týkajú telekomunikačných predpisov EÚ, sa Európska komisia v prípade Švédska a Poľska rozhodla obrátiť na Európsky súdny dvor, lebo neimplementovali predpisy EÚ v oblasti elektronických komunikácií. V dvanástich prípadoch z predchádzajúcich konaní o porušení, Komisia zaslala odôvodnené stanoviská (druhý krok v rámci konania o porušení podľa článku 226 Zmluvy o ES) Českej republike (2), Francúzsku, Grécku, Lotyšsku, Malte, Poľsku (2), Slovensku, Nemecku, Fínsku a Spojenému kráľovstvu. Tieto štáty majú v súčasnosti dva mesiace na odpoveď. Ak nebudú v súlade s telekomunikačnými predpismi EÚ, mohlo by sa proti nim začať konanie pred Európskym súdnym dvorom. Komisia taktiež zaslala oficiálne písomné upozornenia (prvý krok v rámci konania o porušení Zmluvy – v prípade nesplnenia povinnosti členským štátom) Spojenému kráľovstvu, Portugalsku, Cypru, Českej republike a Litve. Európska komisia súčasne uzatvára 9 prípadov z predchádzajúcich kôl konaní, keďže členské štáty, ktorých sa prípady týkajú, medzitým zabezpečili účinnú implementáciu právneho rámca EÚ v oblasti elektronických komunikácií.

„Implementácia predpisov EÚ v oblasti elektronických komunikácií je nevyhnutná pre zabezpečenie hospodárskej súťaže a poskytovanie lepších služieb. Je poľutovaniahodné, že od vstupu nových predpisov do účinnosti v júli 2003 bola Komisia nútená začať celkovo viac ako 50 konaní o porušení, aby napravila nedostatky v implementácii“, povedala komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. „Teší ma však, že naše úsilie vykazuje v mnohých členských štátoch pozitívne výsledky a že dnes môžeme uzavrieť celú sériu konaní. Odporúčam všetkým členským štátom, proti ktorým ešte prebiehajú konania o porušení, aby si svoju povinnosť splnili čo možno najskôr, lebo ďalšie odkladanie by mohlo vážne ohroziť rast a pracovné miesta v tomto kľúčovom sektore európskej ekonomiky.“

Komisia sa rozhodla obrátiť na Európsky súdny dvor v prípadoch proti Poľsku za nezabezpečenie účinnej dostupnosti prenosnosti čísla a proti Švédsku za nezachovanie predpisov týkajúcich sa ochrany trhu z predchádzajúceho právneho rámca, pokým nebudú ukončené trhové analýzy. V oboch prípadoch však Komisia očakáva, že členské štáty vykonajú sľúbenú nápravu skôr, ako Komisia prípady oficiálne predloží Súdnemu dvoru.

Komisia zaslala taktiež odôvodnené stanoviská Českej republike, Francúzsku, Grécku, Lotyšsku, Malte, Poľsku a Slovensku pre nezabezpečenie úplnej služby týkajúcej sa účastníckych čísel. Viac odôvodnených stanovísk bolo tiež zaslaných Českej republike za nezabezpečenie prenosnosti čísla a Nemecku, Fínsku a Poľsku, pretože ich vnútroštátna legislatíva neposkytuje ich vnútroštátnym telekomunikačným regulačným orgánom dostatočné právomoci.

V súčasnom kole Komisia tiež zaslala oficiálne písomné oznámenia Cypru, Portugalsku a Spojenému kráľovstvu pre nezabezpečenie úplnej služby týkajúcej sa účastníckych čísiel a Litve, ktorá nezabezpečila prenosnosť čísla a Českej republike pre nedostatočnú ochranu užívateľov proti „nežiadúcej pošte“ (spam).

Komisia v tom istom čase, po nápravných opatreniach vykonaných v príslušných štátoch vrátane zmien a doplnení v ich vnútroštátnej legislatíve, uzavrela 9 konaní. Tri prípady boli uzavreté po oznámení Francúzska o opatreniach, ktorými transponuje predpisy EÚ do vnútroštátneho práva a ďalšie dva po transpozícii vykonanej Španielskom. Ďalšie prípady boli uzavreté po uverejnení referenčnej ponuky na prístup k účastníckemu vedeniu (umožňuje iným operátorom sprístupnenie účastníckeho vedenia monopolnej spoločnosti na účely poskytovania telekomunikačných služieb zákazníkom) na Malte, úplné poskytnutie jednotného európskeho tiesňového čísla 112 v Poľsku a uverejnenie úplného zoznamu odberateľov služieb v Litve. Znamená to, že ponuky na prístup k účastníckemu vedeniu a tiesňové číslo 112 sú k dispozícii vo všetkých členských štátoch.

Komisia tiež zaregistrovala, že Rakúsko zmenilo a doplnilo vnútroštátnu legislatívu s cieľom byť v súlade s právnym rámcom v oblasti elektronických komunikácií, najmä zaistiť bezpečnostné opatrenia proti nežiadúcej pošte (spam).

Podrobný prehľad stavu konaní o porušení je k dispozícii na internetovej stránke pre implementáciu a presadzovanie práva GR pre informačnú spoločnosť a médiá.

Späť | Domov