ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Na poskytovanie internetu bude k dispozícii ďalšie „voľné“ pásmo

Info z domova | Roman Vavro
25.10.2004 | Čítalo: 7613 | Diskusia: 1

Od 5. novembra 2004 budú poskytovatelia prístupu do internetu (ISP) a poskytovatelia iných dátových služieb môcť bez individuálneho povolenia a bez platenia úhrad za frekvencie využívať na poskytovanie služieb okrem pásma 2,4 GHz aj ďalšie pásmo 5,470 – 5,725 GHz. Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v tento deň vyhlási vo svojom vestníku všeobecné povolenie na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra (HIPERLAN). Maximálny povolený vyžiarený výkon použitých zariadení bude až 1 W, čo je až 10 x vyšší výkon ako v pásme 2,4 GHz.

Všeobecné povolenie bude oprávňovať fyzické aj právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené rádiové zariadenia bez individuálneho povolenia na základe splnenia stanovených podmienok. Za využívanie týchto frekvencií sa rovnako, ako u iných všeobecných povolení, nebude platiť úhrada a nebude sa ich prevádzka oznamovať úradu. Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nebudú mať právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.

ISP často využívajú, ako alternatívne prístupové prostriedky, rádiové zariadenia RLAN, ktoré pracujú v zmysle všeobecného povolenia na frekvenciách 2400 - 2483,5 MHz s maximálnym vyžiareným výkonom 100 mW. Frekvencie v pásme 2,4 GHz sú najmä vo väčších mestách doslova preplnené. Okrem zariadení RLAN je možné využiť aj zariadenia HIPERLAN, ktoré pracujú v zmysle všeobecného povolenia na frekvenciách 5150 – 5350 MHz, ale výlučne na vnútorné použitie, t.j. v budovách, kongresových halách, atď. ISP budú môcť na základe nového všeobecného povolenia využiť na vonkajšie účely aj zariadenia HIPERLAN, ktoré budú pracovať na frekvenciách 5470 – 5725 MHz.

Poskytovanie služby sprostredkovanie prístupu do siete internet (aj ďalších služieb) a poskytovanie elektronickej komunikačnej siete je možné len na základe všeobecného povolenia. Dňa 6. apríla 2004 TÚ SR vyhlásil všeobecné povolenie na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb. TÚ SR oslobodil malých poskytovateľov od administratívnych úhrad a súčasne znížil výšku úhrad pre ostatných poskytovateľov. Oznamovacia povinnosť sa nevyžaduje ak predpokladaný počet účastníkov príslušného podniku neprevyšuje 200 a predpokladaný ročný obrat z poskytovania sietí, služieb alebo sieti a služieb neprevyšuje 2 mil. Sk, ďalej ak poskytovanie siete alebo služby bude výlučne pre vlastné použitie. Tieto podniky sú oslobodené aj od platenia administratívnych úhrad.

Späť | Domov